Koulutukset

MLL koordinoi valtakunnallista nuorisotyön kouluttajaverkostoa, joka järjestää mediakasvatustilaisuuksia oppilaille, vanhemmille ja ammattilaisille.

Kysy koulutuksista

Voit tiedustella mediakasvatustilaisuuksista ottamalla yhteyttä  oman alueesi piirin yhteyshenkilöön tai Kysy koulutuksesta -lomakkeen avulla. Tiedustelut eivät vielä sido sinua tilaamaan vierailua. 

Kysy koulutuksesta -lomakkeeseen

Tilaa kouluttaja

Voit tilata kouluttajan vierailemaan järjestämässäsi tilaisuudessa lähimmän MLL:n piirin kautta. Otathan yhteyttä koulutustilaisuuksien järjestämiseen liittyvissä asioissa oman alueesi piirin yhteyshenkilöön. Koulutustarjonta ja hinnat vaihtelevat hiukan piireittäin.

Mediakasvatustilaisuudet

Vanhemmille ja lasten kanssa toimiville ammattilaisille

Mediakasvatuksen haasteena on lasten- ja nuorten mediakulttuurin ja mediaympäristöjen nopea ja jatkuva muutos. MLL:n mediakasvatustyössä lisätään ymmärrystä median eri muotojen merkityksestä lapsen kehityksessä ja tarjotaan opastusta kasvatuskysymyksiin, joita vanhemmat ja ammattilaiset arjessaan kohtaavat.

  • Vanhemmat tuntevat vastuunsa lasten digitaalisen mediankäytön ohjaamisessa ja tukemisessa ja ymmärtävät, että lapsella on oikeus mediakasvatukseen.
  • Vanhemmat saavat tietoa lapsen mediasuhteen muodostumiseen vaikuttavista tekijöistä ja käsittävät oman toimintansa vaikutukset lapsen mediasuhteen kehittymisessä.
  • Vanhemmat saavat konkreettista tukea ja keinoja lapsen median käytön ohjaamiseen haasteellisissa tilanteissa.
  • Ammattikasvattajat saavat valmiuksia ja työkaluja tukea vanhempia lasten median käytön ohjaamisessa ja mediahaittojen ehkäisyssä.
  • Ammattikasvattajat saavat ideoita mediakasvatuksen sisällyttämiseen omaan työhön.

Koululaisille

MLL pyrkii vaikuttamaan siihen, että oppilaista kasvaa itseään ja toisia arvostava, kriittinen ja vastuullinen sekä vaikuttamaan pyrkivä digiajan kansalainen. Oppitunteja on tarjolla alkuopetukseen, ala- ja yläkouluun. Kouluvierailun kesto on 45min.—2 t.

MLL:n kouluvierailuilla herätellään keskustelua median merkityksestä omassa arjessa ja pohditaan omaa suhdetta mediaan. Oppitunti koostuu alustuksista, pari- tai ryhmätöistä, toiminnallisista harjoituksista ja tehtävistä. Lisäksi opettajaa kannustetaan jatkamaan aiheen käsittelyä luokassa erilaisten harjoitusten avulla. Opettaja voi lähettää valmiin viestin myös oppilaiden kotiin, jossa kerrotaan oppitunnilla käsitellyistä aiheista. 

Tutustu tarkemmin seuraaviin Mediat oppilaiden elämänmenossa – koulutuskokonaisuuksiin. 

  • Minä ja media

Kouluvierailulla keskitytään netin tarjoamiin mahdollisuuksiin ilmaista, tutkailla ja muotoilla identiteettiä. Lisäksi tarkastellaan, miten toiminta verkossa vaikuttaa itseen ja muihin, mitkä ovat mahdollisia hyötyjä tai haittoja itselle ja toisille ja miten omaa toimintaa median parissa voi kehittää omaa ja toisten hyvinvointia tukevaksi.

  • Kunnioittava kohtaaminen

Kouluvierailulla käsitellään nettikiusaamista. Lasten ja nuorten suhdetta mediaan lähestytään moraalisena kysymyksenä - tarkoituksena on vahvistaa ystävällistä ja toiset huomioivaa asennetta ja käytöstä median parissa toimiessa. Erityisen tärkeää on huomioida lasten ja nuorten sosiaaliset ja tunne-elämän taidot sekä vahvistaa empatiakykyä.

  • Media ja oma hyvinvointi

Kouluvierailulla tarkastellaan lapsen ja nuoren mediankäytön yhteyksiä hyvinvointiin. Olennaista on, että lapset ja nuoret oppivat tunnistamaan mediankäytön seuraamuksia itsessään ja kykenevät tekemään tietoisesti omaa hyvinvointiaan tukevia valintoja.

  • Kansalaiskasvatus mediakulttuurissa

Kouluvierailulla perehdytään lasten ja nuorten yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja vaikuttamiseen mediakulttuurissa. Keskeistä on, että lapset ja nuoret ymmärtävät osallistumisen ja riskien välisiä suhteita sekä netissä toimimisen vaikuttavuutta. Olennaista on huomioida mediataitojen tärkeys kansalaistaitoina.