Vaikuttaminen

Mannerheimin Lastensuojeluliitto vaikuttaa lapsipoliittisiin asioihin.

MLL:n liittokokouksessa hyväksytyn Suunta 2024 -strategian mukaan MLL:n kolme toiminta-aluetta ovat:

 • vapaaehtoistoiminta lasten, nuorten ja perheiden kanssa,
 • lasten, nuorten ja vanhemmuuden tuki ja
 • vaikuttaminen lasten, nuorten ja perheiden hyväksi.

Vaikuttamisstrategia ohjaa MLL:n vaikuttamistyötä tarkentaen Suunta 2024 -strategian tavoitteita ja toimia.
 

Keihin pyritään vaikuttamaan?

Vaikuttamistyö kohdistuu julkisen vallan päätöksentekoon eli valtion, kuntien ja kuntayhtymien toimintaan. Tavoitteena on, että julkinen valta päätöksillään ja toimillaan edistää lapsiystävällisen yhteiskunnan rakentamista.

Poliittisten päätöstentekijöiden lisäksi vaikuttamistyössä tärkeitä kohderyhmiä ovat myös

 • päätöksiä valmistelevat virkamiehet
 • lasten kanssa työskentelevät
 • lasten vanhemmat
 • suuri yleisö
 • muut järjestötoimijat
 • media
   

Periaatteet ja arvot ohjaavat vaikuttamista

MLL:n arvot ja periaatteet ohjaavat vaikuttamistyötä. MLL:n arvoja ovat lapsen ja lapsuuden arvostus, yhteisvastuu, inhimillisyys ja yhdenvertaisuus.

Arvoja täydentävät periaatteet ovat avoimuus, ilo, kumppanuus, osallisuus ja arjen arvostus.

Arvoihin ja periaatteisiin sitoutumisen lisäksi vaikuttamistyön vahvuuksina ovat ihmisten kokema luottamus ja arvostus MLL:n toimintaa kohtaan sekä toiminnan tunnettuus, maankattavuus, laajuus ja laatu.
 

Vaikuttamista monessa kanavassa

Lapsiystävällisen yhteiskunnan toteutuminen vaatii vahvaa vaikuttamistyötä ja sitä tukevaa viestintää. Vaikuttamistyössä korostuu kaikilla tasoilla yhteistyön ja kumppanuuden merkitys.

Vaikuttamistyö muuttuu yhteiskunnan nopean muutoksen myötä. Vaikuttaminen median kautta on yhä tärkeämpi osa vaikuttamistyötä. Erityisesti sosiaalisen median merkitys kasvaa.

Selkeä, oikea-aikainen ja luotettava viestintä on edellytyksenä vaikuttamistyön onnistumiselle. MLL:n keinoja saada ääntään kuuluville ovat

 • suorat yhteydenotot ja yhteydenpito päättäjiin ja valmistelijoihin
 • kannanotot ja lausunnot
 • tiedotteet
 • kirjoitukset ja esiintymiset mediassa
 • MLL:n verkkosivut
 • sosiaalinen media
 • MLL-blogi

Tärkeä osa vaikuttamisviestintää on, että MLL:n luottamushenkilöitä, jäseniä ja kansalaisia aktivoidaan viemään MLL:n viestejä eteenpäin.
 

Vaikuttamisen pohjana tieto

MLL:n vaikuttamistyö on tietoon perustuvaa ja luotettavaa. MLL on poliittisesti sitoutumaton järjestö ja sen vaikuttamistyö on puolueisiin sitoutumatonta.

Vaikuttamistyön tukena käytetään tilasto- ja indikaattoritietoa, tutkimustietoa ja kokemustietoa.

MLL hyödyntää toiminnasta – kuten perhekeskustoiminnasta, auttavista puhelimista ja tukioppilastoiminnasta - saatua lasten, nuorten ja vanhempien kokemustietoa.

Vaikuttamistyön keskeiset sisällöt linjataan liittokokouksen, liittovaltuuston ja liittohallituksen hyväksymissä ohjelmissa, kannanotoissa ja tavoitelinjauksissa.

 

Päivitetty 5/2015