Vanhempainnetti

Info

Taustaa

Vanhempainnetti -sivusto on tuotettu Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Vanhemmat ja itsenäistyvä nuori -projektissa (VIN). VIN-projekti toteutettiin RAY:n tuella vuosina 2007–2009.

Vuonna 2003–2006 Mannerheimin Lastensuojeluliitossa toteutettiin RAY:n tuella Joka kodin konstit (JKK) -projekti, joka tuotti 0–12-vuotiaiden lasten vanhemmille tarkoitetun Tukea vanhemmille sivuston. VIN -projektissa sivusto uudistettiin Vanhempainnetiksi ja täydennettiin sisällöiltään sopivaksi myös murrosikäisten vanhemmille. (Pääset lukemaan lisää JKK-projektista vasemmasta valikosta)

VIN-projektin tavoitteena oli vahvistaa vanhempien jaksamista, ymmärrystä ja keinoja taata lapselleen turvallinen nuoruus. Projektissa tuotettiin tietotekstejä ja oma-apuvälineitä murrosikäisten vanhemmille ja muille kasvattajille.

VIN-projektin ensisijaisena kohderyhmänä ovat perheet, joissa on 13–18-vuotiaita lapsia ja nuoria. VIN-projektin toisena kohderyhmänä ovat lasten ja nuorten ja lapsiperheiden kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä MLL:n Vanhempainpuhelimen ja -netin päivystäjät.

Mitä Vanhempainnetti -sivusto tarjoaa?

Vanhempainnetti -sivustolla on yhdistetty Tukea vanhemmille -sivuston materiaali ja VIN-projektin tuottamat vanhemmuuden tuen materiaalit. Sivuston ulkoasu ja rakenne kokivat myös muodonmuutoksen. Vertaistukea vanhemmille tarjoavat Keskusteluareena sekä Vanhempainpuhelin ja sen kirjepalvelu. 

VIN-tuotosten kehittäminen ja testaus

VIN-projektin tuottaman materiaalin lähtökohtana ovat vanhempien todelliset arjen tarpeet ja huolenaiheet. Projektissa teetettiin keväällä 2007 esikysely, jossa kartoitettiin, mitkä asiat vanhempia huolettavat heidän omassa vanhemmuudessaan sekä murrosikäisensä kehityksessä ja käyttäytymisessä. Vanhempia rekrytoitiin "testivanhemmiksi" lehti-ilmoitusten kautta. Kyselyyn vastasi reilut 500 vanhempaa. Kyselyn tulosten perusteella muotoiltiin projektin tuottamat sisällöt. (ks. testiraportti)

Suurin osa projektin sisällöistä haluttiin arvioittaa alan asiantuntijoilla. Tarkoituksena oli varmistaa tekstien laatu, ajankohtaisuus ja asiantuntemus. Asiantuntijoiden kommenttien perusteella materiaaleja muokattiin eteenpäin.

VIN-projekti tuotti neljä uutta työkirjaa. Joukko projektiin osallistuneista testivanhemmista luki ja arvioi työkirjan sisältöjä keväällä 2009. Työkirjoja luki ja arvioi yhteensä 90 vanhempaa. Testivanhempien palaute otettiin huomioon työkirjojen viimeistelyssä.

Myös sivuston käytettävyyttä testattiin testivanhempien ja Auttavien puhelin- ja nettipalveluiden päivystäjien voimin.

VIN-projektin viitekehys

VIN-projekti lisää vanhempien ymmärrystä nuoruuden kehityksestä ja siitä, miten vanhempi voi tukea nuortaan. Projekti luo psykoedukatiivisesta lähtökohdasta internetiin tietopankkeja, joissa yhdistyvät ajankohtainen kehityspsykologinen, nuorisopsykiatrinen, lääketieteellinen sekä sosiologinen tieto nuoruudesta. Murrosikäisen kehitykseen liittyvän ns. normaalin oirelun fysiologinen, psykologinen ja sosiaalinen mieli puretaan, jolloin vanhemmat voivat itse arvioida ja pohtia nuorensa oireiden merkityksiä ja vakavuutta.

VIN-projekti haastaa vanhemmat tarkastelemaan vanhemmuuttaan kriittisesti. Kognitiivis-konstruktiivisen oppimiskäsityksen mukaan ihminen pystyy hallitsemaan omaa elämäänsä, kykenee itseohjautuvuuteen, tiedostaa, ymmärtää ja arvioi omia kokemuksiaan sekä konstruoi tietoa valikoimalla ja tulkitsemalla informaatiota sekä jäsentämällä sitä aikaisempien tietojensa pohjalta. Myös vanhemmuus ja siinä koetut asiat ja tapahtumat ovat henkilökohtaisesti koettuja ja tunnettuja asioita. Projekti vahvistaa vanhemman uskoa siihen, että hän voi vaikuttaa tilanteeseensa ajatuksiaan ja käyttäytymistään tarkastelemalla.

Projektissa tarkastellaan nuoruutta psykososiaalisesta näkökulmasta, joka huomioi yksilön psyykkisen kehityksen sekä vuorovaikutuksen sosiaalisen ympäristön kanssa.

VIN-tuotokset

Tietotekstit
Projektissa valmistui uusia tietotekstejä murrosikäisten vanhemmille, muun muassa nuoren kehityksestä. Tämän lisäksi erilliseksi tietokokonaisuudeksi valmistui "Kipupisteitä" -osio, jossa pureudutaan vanhemmuuden ja perhe-elämän vaikeuksiin. Projekti tuotti myös tietotekstejä nuorille, jotka sijaitsevat Nuortennetissä.

Tietotekstit antavat mahdollisuuden pureutua itseä kiinnostaviin aiheisiin, esim. nuoren kehitykseen, psyykkiseen terveyteen, erilaisiin arjen pulmatilanteisiin, perheen kriiseihin ja muutoksiin. Tekstit pohjautuvat ajankohtaiseen kirjallisuuteen. Sävy on asioita normalisoiva, lasta ja vanhempaa kunnioittava.

Työkirjat
Projekti tuotti neljä työkirjaa.

Isyyden pelikentät -työkirjan avulla jokainen isä voi kohdata muistojaan omasta isästä, pohtia miehisyyksiä, arvioida toimintakykyään ja muutenkin toimia oman elämänsä ja isyytensä parhaimpana asiantuntijana. Työkirjan tavoitteena on tukea miehen isyyttä, herättää ajatuksia, tunteita ja toimintaa, jotta isyyden valtavan tärkeä haaste tulisi mahdollisimman hyvin ja suhteellisuudentajuisesti täytetyksi.

Epätäydellisten vanhempien lapset -työkirja on tarkoitettu vanhemmalle, joka on halukas pohtimaan ja arvioimaan omien vanhempiensa tapoja toimia sekä niiden vaikutuksia omiin toimintatapoihinsa. Kirja antaa vanhemmalle mahdollisuuden palata omiin kokemuksiinsa sekä haastaa muuttamaan toimimattomia malleja vuorovaikutuksessaan nuorensa kanssa.

Nuori-vanhempi-aikuinen-sanakirjassa pureudutaan siihen, miksi murrosikäisen tunteet kuohuvat sekä mitä tunteita vanhemmassa herää, kun nuori kohdistaa kuohunsa häneen. Kirjassa syvennetään vanhemman tietämystä nuoren tunne-elämän kehityksestä, mutta haastetaan vanhempi pohtimaan myös omia kokemuksiaan ja niiden vaikutuksia omaan käyttäytymiseen.

Sopivaa etäisyyttä etsimässä -työkirjassa pohditaan nuoren itsenäistymistä. Mistä asioista antaa nuoren päättää itse ja missä asettavat vanhemmat rajat? Miten pysyä tarpeeksi etäällä, mutta riittävän lähellä omaa nuortaan? Työkirjan tavoitteena on tukea vanhempaa ymmärtämään ja tukemaan oman nuorensa kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla.

Kukin työkirja on itsenäinen kokonaisuus, joka auttaa vanhempaa työskentelemään itselleen tärkeän aiheen parissa. Työkirjat perustuvat kehityspsykologiselle tiedolle nuoruusiästä ja pyrkivät tukemaan nuoren ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Taustalla on ajatus siitä, että nuoren kehittyessä pelkästään nuori itse ei muutu vaan myös vanhempi ja vanhemman suhtautuminen nuoreen saattaa muuttua. Työkirjoissa kannustetaan vanhempaa tarkastelemaan omaa menneisyyttään, jotta hän oppisi ymmärtämään paremmin omaa nuortaan. Työkirjoista saa parhaan hyödyn, kun niihin paneutuu kunnolla.

Työkalut
Projektissa tuotettiin kuusi uutta työkalua.

  • Nuoren ajankäytön viikkokalenteri (oma versio vanhemmalle/nuorelle)
  • Kaverilista
  • Lukujärjestys ja tarkistuslista
  • Lukujärjestys
  • Muistikortit itsenäisen työskentelyn tueksi
  • Perheen viikkokalenteri

Työkalut ovat erilaisia kalentereita, listoja ja oppimisvälineitä, joita voi hyödyntää monissa eri arjen tilanteissa.

Kiitokset!

Projektin sisältöjä on tuottanut suunnittelijoiden lisäksi monet muut ammattilaiset. Osa heistä on tehnyt sivustolle tietyn valmiin käsikirjoituksen yhteistyössä VIN-tiimin kanssa, osa on kommentoinut jo jonkin melko valmiin tekstin asiasisältöä ja antanut asiantuntevaa palautetta.

Teille kaikille haluamme lausua lämpimän kiitoksen!

Pääsihteeri, dosentti, lasten psykoterapeutti Mirjam Kalland
Psykologi, YET psykoterapeutti Marjo Kankkonen
FM, YTM, sosiaalipsykologi, erityistason perheterapeutti Saara Kinnunen
TM Anne Kinturi
Nuorisopsykologi Rasmus Lilja, HYKS
Nuorisopsykiatrian Professori Eila Laukkanen, Kuopion yliopisto
FT, LitL Arto Tiihonen
Ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava
Erikoistutkija, dosentti Anna Rönkä
Lasten ja nuorten sairaanhoitaja, terveydenhoitaja Katri Ahlgrén
Erityisopettaja Heidi Koivisto
Oppilaanohjaaja Juha Hiekkataipale
Rehtori Leena Palomäki

Suuret kiitokset myös kaikille testiperheillemme sekä Vanhempainpuhelimen ja -netin päivystäjille!

VIN-tiimi
Päällikkö VTM, sosiaalipsykologi Tatjana Pajamäki
Suunnittelija KM, YTM, sosiaalipsykologi Anna Puusniekka
Suunnittelija KM Satu Tallgren