Siirry sisältöön

Hyvinvointikysely

MLL on toteuttanut Hyvinvointikyselyä yhdessä koulujen kanssa lokakuusta 2018 lähtien. Ensimmäinen väliraportti tuloksista on julkaistu 28.1.2021, ja se on luettavissa tämän sivun alareunasta, Ladattavat materiaalit -osiosta. Raportissa käsitellään 17 454 oppilaan vastauksia (4993 alakoululaista, 11 719 yläkoululaista ja 696 toisen asteen opiskelijaa).

  1. toimintakulttuuriin: moninaisuutta  hyväksyvämmän ilmapiirin rakentamiseen ja sääntöjen ja rangaistusten selkeyteen
  2. käytännön asioihin, kuten kouluruokaan ja aikatauluihin (koulun alkamisajat, kokeiden ruuhkautuminen ym.)
  3. oppilaiden kokemaan kohteluun: kiusaamisen ja syrjinnän estämiseen ja avun saamisen helpottamiseen
  4. opetus- ja luokkatilanteiden turvallisuuteen, työrauhaan, tuntien sisältöön ja toteutustapoihin.

Ne, jotka eivät halunneet vaikuttaa, kertoivat sen johtuvan joko siitä, että ei kiinnosta tai usko siitä olevan hyötyä, tai siitä, että kokevat kaiken olevan hyvin koulussa. Opettajien ja oppilaiden välisissä suhteissa oppilaat toivovat, että opettajat olisivat kiinnostuneita oppilaista, kysyisivät joskus kuulumisia, puuttuisivat aktiivisesti kiusaamiseen ja seuraisivat, että kiusaaminen oikeasti loppuu.  Kiusaamista ja yksinäisyyttä kokeneilla on muita huonommat kokemukset kaikilla kyselyssä tarkastelluilla osa-alueilla.

Koulun ilmapiiriin liittyen noin 20 % oppilaista koki, että koulussa voi saada arvostusta kiusaamalla muita, ja 30 % koki, että koulussa pitää varoa ja käyttäytyä tietyllä tavalla, jotta ei tulisi kiusatuksi tai loukkaavasti kohdelluksi.

Tutustu Hyvinvointikyselyn raporttiin vuosilta 2018-2020


Hyvinvointikyselyn avulla saatte esille koulunne oppilaiden kokemuksia koulunne ilmapiiristä. Kysely soveltuu 4.-luokkalaisista toisen asteen opiskelijoihin. Kyselyn tavoitteena on, että koulussa pohditaan tuloksia yhdessä oppilaiden kanssa osallistavasti ja kehittämiskohteista muodostetaan koulukohtaisia tavoitteita. Voit esikatsella kysymyksiä kyselyn pdf-versiosta (ks. sivun alalaita).

Tilaa kysely tästä

 

Eettisyys tulosten käsittelyssä

Oppilaat vastaavat kyselyyn nimettömästi koulupäivän aikana. Kyselyssä kartoitetaan oppilaiden ajatuksia ja kokemuksia koulussa viihtymisestä, opettajien ja oppilaiden välisestä vuorovaikutuksesta, kiusaamisen vastaisesta työstä sekä oppilaiden osallisuudesta. Vastauksissa he saattavat tuoda esiin kipeitä ja henkilökohtaisia asioitaan. Tuloksia käsiteltäessä on huomioitava että ne käsitellään luottamuksellisesti ja siten että mahdollisesti tunnistettavia tietoja ei tuoda yhteiseen pohdintaan. On tärkeää, että kysely tehdään riittävän suurelle joukolle, ettei yksittäisiä vastaajia voida tunnistaa tai päätellä kuka on vastannut jollakin tavalla.

Käsitelkää oppilaiden kanssa tuloksia yhdessä pohtien, mitä kehittämiskohteita vastauksista tulee esille ja mitä koulussa voidaan tehdä tilanteen parantamiseksi. Koulun aikuisilla ja nuorilla itsellään voi olla erilaiset näkemykset tuloksista ja mistä ne johtuvat. Nuoret tulkitsevat tuloksia arjen näkökulmasta, miten asia ilmenee välitunnilla, käytävällä, tunneilla. Koulun aikuiset voivat kiinnittää huomiota siihen, miten tulokset suhteutuvat muiden koulujen tuloksiin.

Kerro nuorille kuinka heidän kehittämisideansa viedään eteenpäin ja tiedota heille siitä, kuinka ne otetaan koulussa huomioon. Kysyttäessä osallisuudesta, nuorilla on usein kokemus, että mielipiteitä kyllä kysytään, mutta nuorelle ei tule näkyväksi miten asioihin on tartuttu. Tämä voi tuottaa pettymyksiä. Nuorten kanssa on siis hyvä keskustella siitä, mitkä ideat ovat realisisia toteuttaa suhteessa koulun resursseihin ja aikatauluihin.

Kyselyn tuloksia voi käsitellä myös tukioppilaiden tai oppilaskunnan kanssa ja he voivat ideoida ja kehittää omaa toimintaansa Hyvinvointikyselyn tulosten pohjalta. MLL:n piirijärjestöt tarjoavat myös tukea hyvinvointikyselyn purkuun ja mahdollisten jatkotoimien suunnitteluun. Katso piirijärjestöjen yhteystiedot sivun alareunasta.

Ohjeita kyselytilanteeseen

Huomatkaa, että osoite www.mll.fi/koulukysely, pitää kirjoittaa selaimen osoiteriville. Jos sen kirjoittaa Google-hakuun, ei sivua löydy, sillä kyseessä on piilotettu linkki. Joidenkin kännyköiden nettiselaimet menevät automaattisesti google-hakuun, joten oppilaita pitää nimenomaan ohjata kirjoittamaan nettiosoite osoiteriville. Koulunne nimi löytyy valikosta sen jälkeen, kun olette saaneet kyselylinkit MLL:sta.

  1.  Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 10 minuuttia.
  2.  Alla oleva ”kerro oppilaille” teksti on hyvä lukea tai kertoa omin sanoin oppilaille ennen kyselyn aloitusta.
  3.  Oppilaita kannattaa muistuttaa painamaan kyselyn lopuksi ”Lähetä”-painiketta.
  4.  Jos jokin kysymyksistä tuntuu oppilaista vaikealta ymmärtää, opettaja voi selittää kysymystä oppilaille omin sanoin. Tarvittaessa oppilas voi jättää myös tyhjäksi sellaisen kysymyksen, jota hän ei ymmärrä.

 

Kerro oppilaille

On tärkeää kuulla, mitä te oppilaat ajattelette koulussa viihtymisestä ja oppilaiden osallisuudesta koulussa. Tätä varten tehdään Mannerheimin Lastensuojeluliiton tekemä kysely, jossa kysytään mm. kokemuksista koulussa viihtymisestä, loukkaavasta kohtelusta sekä oppilaiden mahdollisuuksista vaikuttaa ja osallistua omassa koulussa. Lisäksi kyselyssä kysytään mielipiteitäsi ja kokemuksiasi tukioppilastoiminnasta. Jos koulussa ei ole tukioppilastoimintaa, jätetään näihin kysymyksiin vastaamatta.

Kyselyn vastauksia hyödynnetään oman koulusi kehittämisessä. Vastauksista on apua myös kun MLL kehittää tukioppilastoimintaa valtakunnallisesti tai tuo esiin nuorten kuulumisia vaikuttamistyössään. Vastaamalla tähän kyselyyn autat kartoittamaan kehittämisen paikkoja.

On tärkeää, että juuri sinä ilmaiset ajatuksesi omasta kokemuksestasi käsin, kyselyssä ei ole oikeita tai vääriä vastauksia. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.

 

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös