Ideoita tukioppilastoimintaan

Tukioppilastoimintaa voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Yksi keskeisimmistä tukioppilastoiminnan tavoitteista on luoda kouluun hyväksyvää ja mukavaa ilmapiiriä ja luoda hyvää yhteishenkeä. Tukioppilastoiminnassa voidaan toteuttaa monenlaisia asioita. Tärkeää on pohtia yhdessä, millaiseen toimintaan on resursseja ja mikä palvelisi koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Tukioppilastoiminnan vuosikello

Tukioppilastoiminnan suunnittelua jäntevöittää vuosikellon tekeminen. Vuosikello on ohjaajien ja tukioppilaiden yhdessä tekemä toimintasuunnitelma, johon merkitään vuoden toiminnot.

Tutustu tukioppilastoiminnan vuosikelloon tästä

Kummiluokkatoiminta

Kummiluokkatoiminta on toimintaa, jossa tukioppilaat toimivat pareittain tai pienissä ryhmissä seiskaluokkien kummeina. Yläkouluissa toimitaan 7.-luokkalaisten kummeina ja yhtenäiskoulussa oma kummiluokka voi löytyä myös alaluokkien puolelta. Kummiluokat valitaan edellisenä keväänä saman koulun tai lähialueen koulun oppilaista.

Kummiluokkien kanssa toimitaan

 • 6.-luokkien kouluun tutustumisen yhteydessä
 • tutustuttamalla kouluun ja sen tapoihin
 • olemalla välitunneilla läsnä
 • olemalla mukana ryhmäyttämispäivissä
 • yhteisillä oppitunneilla, joiden teemoina voivat olla esim. kiusaaminen, päihteet ja arvot
 • 7.-luokkien tervetulojuhlassa (toimintapäivässä, diskossa)
 • järjestämällä yhteisiä juhlia, esim. pikkujouluja ja ihmissuhdepäiviä
 • keräämällä 7.-luokkalaisilta tietoja esim. kiusaamisesta tai toiveista tukioppilastoiminnalle kyselylomakkeilla
 • tekemällä yhdessä tukioppilaslehti
 • olemalla salaisina kummeina niille 7.-luokkalaisille, joiden arvellaan ennalta tarvitsevan tukea. Kummi seuraa seiskan toimia esim. välitunneilla, mutta seiska ei tiedä tästä.
 • tekemällä yhteisiä retkiä tai järjestämällä leirejä

Kummiluokkatoiminnan ideoivat tukioppilaat itse ohjaajansa tuella. Monissa kouluissa kysytään myös 7.-luokkalaisten toiveita tukioppilastoiminnalle.

Välituntitoiminta

Valitettavan usein välitunnit ovat aikaa, jolloin kiusataan eniten. Ne ovat myös tuskallisia yksinäisille oppilaille. Tukioppilaat voivat tehdä asian hyväksi paljon järjestämällä toimintaa, johon kaikki voivat osallistua.

Monenlaista toimintaa välitunneille

Tukioppilaat voivat järjestää koulun oppilaille ohjelmaa välitunneille. Tukioppilaat voivat perustaa välituntitoimintaan oman suunnitteluryhmän, joka ideoi ja toteuttaa välituntitoimintaa.

 • Toiminta voi olla erilaisia yhteistoiminnallisia leikkejä tai pelejä.
 • Välitunneille voi ideoida teemavälitunteja, joissa voidaan innostaa esim. liikkumaan, tanssimaan, tekemään taidetta tai pitämään huolta itsestä.
 • Välitunneille voi ideoita tukioppilaiden tapaamispisteen, jossa voidaan pelailla pelejä tai tulla vaan juttelemaan.

Tärkeää on, että välituntien aikana jokainen voi löytää itselleen mielenkiintoista tekemistä yhdessä muiden kanssa ja nauttia tauosta oppituntien välillä.

Teemapäivät

Teemapäivän voi järjestää melkein mistä tahansa aiheesta ja monella eri tavalla. Teemapäivän voi järjestää niin koko koulullekin kuin yhdelle luokalle tai tukioppilaiden kummiluokille.

Teemapäiväaiheita voi olla esimerkiksi toisten huomioiminen, yhteishenki, ystävyys, hyvinvointi, kielet ja kulttuuri, paikalliset urheilu- tai muut harrastusmahdollisuudet, seurustelu tai nettiturvallisuus. Erilaiset väripäivät tai väriviikot, jolloin kaikki koulussa pukeutuvat tiettyyn väriin, ovat erittäin suosittuja.

On tärkeää saada kaikki osallistumaan. Erilaiset parhaan pukeutujan palkinnot tai teemapäivään kuuluvat oppitunnit voivat helpottaa osallistumista ja aiheen näkyväksi tekemistä. Kannattaa myös kysyä esimerkiksi järjestöjen, urheiluseurojen tai esimerkiksi lähipoliisin mahdollisuutta osallistua teemapäivään oman asiansa puolesta.

Ryhmäyttäminen

Ryhmän merkitys oppilaan hyvinvoinnissa, oppimisessa ja sosiaalisen identiteetin kehittymisessä on keskeinen. On erittäin tärkeää, että jokainen kokee oman ryhmänsä hyvänä ja turvallisena ja voi keskittyä oppimiseen, tarvitsematta pohtia, tuleeko hyväksytyksi ryhmässä sellaisena kuin on.

Tukioppilaat voivat olla merkittävä apu ryhmäyttämisessä.

 • Erilaiset toiminnalliset harjoitukset, tutustumisleikit ja pelit edistävät ryhmän toimintaa ja yhdessä tekemistä ja tutustumista myös muihin koulun oppilaisiin.
 • Ryhmäyttämisessä hyvä huomioida, millaisia ryhmäharjoituksia voi teettää ja missä tilanteissa. Jos ryhmän kanssa tehdään tutustumisharjoituksia ensimmäistä kertaa, on tärkeää, että jokainen voi kertoa itsestään vain sen verran kuin kokee mukavaksi.
 • Ryhmäyttämistä olisi tärkeää tehdä pitkin lukuvuotta ryhmähengen lisäämiseksi ja oppilaiden saamiseksi osaksi omaa luokkaa ja kouluyhteisöä, sillä ryhmien tutustuminen ei tapahdu hetkessä. Myös ryhmän kokoonpano tai sosiaaliset suhteet vaihtelevat usein kesken lukuvuotta.
 • Tukioppilaat vastaavat usein luokkien ryhmäyttämisestä yhdessä ryhmänohjaajan tai tukioppilasohjaajan kanssa.
 • Ryhmäyttämistä ei tule jättää pelkästään tukioppilaiden tai esimerkiksi nuorisotoimen tehtäväksi. Ryhmäyttämisen yhteydessä oppilaat tutustuvat parhaiten myös opettajiin ja myös opettaja saa hyvän tilaisuuden tutustua oppilaisiin.

Leikkejä välituntitoimintaan, ryhmäyttämiseen ja kummiluokkatapaamisiin

Tukioppilaille suunnattu leikkipaikka on hyvä väline niin tukioppilasohjaajalle koulutusta suunnitellessa kuin tukioppilaille kummiluokan tapaamisia silmällä pitäen. Sieltä voi poimia leikkejä välituntitoimintaan, kummiluokkatapaamisiin, ryhmäyttämiseen ja osallisuuteen. Leikkipaikka löytyy Nuortennetin tukareille suunnatuilta sivuilta.

Siirry Nuortennetin leikkipaikkaan tästä

Leikkipankki-sivulle on myös kerätty monenlaisia leikkejä, joita voi käyttää suoraan tai soveltaen myös tukioppilastoiminnassa.

Siirry Leikkipankkiin tästä

Koulurauha

Koulurauha-ohjelma on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Poliisihallituksen, Opetushallituksen, Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton yhteinen ohjelma. Sen keskeisiä periaatteita ovat oppilaiden osallisuus, yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen ─ ilon ja innon tuominen koulutyöhön. Tavoitteena on, että kaikilla kouluyhteisön jäsenillä on koulussa hyvä olla.

Jokainen koulu tai alue voi suunnitella oman paikallisen Koulurauha-tapahtuman. Tukioppilaat toimivat monissa kouluissa tapahtuman pääorganisaattoreina. Koulurauha-tapahtuma muistuttaa kaikille kouluyhteisön jäsenille, että hyvinvointi koulussa koostuu monesta pienestä tekijästä ja kaikki kouluyhteisöön kuuluvat ovat omalta osalta vastuussa koulun turvallisuudesta ja koulussa viihtymisestä.

Koulurauha-tapahtuman voi järjestää pienimuotoisena aamunavaukseen yhdistettynä tuokiona luokissa tai koko koulun yhteisenä tapahtumana. On myös mahdollista järjestää kunnan tai alueen tapahtuma yhteistyössä muiden paikallistoimijoiden kanssa.

Lue lisää Koulurauha-ohjelmasta

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät