Maakuntastrategia rakentamaan lapsiystävällistä maakuntaa

Lapsiystävällisessä maakunnassa lasten ja nuorten hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista edistetään tavoitteellisesti. Lapsiystävällinen maakunta ottaa päätöksenteossaan ja toiminnassaan huomioon lasten ja nuorten oikeudet, tarpeet, voimavarat ja kehittyvät valmiudet.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus muodostaa perustan lasten hyvinvoinnin turvaamiselle. Myös muut ihmisoikeussopimukset ja perustuslaissa säädetyt perusoikeudet turvaavat lapsille ja nuorille tärkeitä ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia. Julkisen vallan – valtion, maakuntien ja kuntien, on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Tämä edellyttää, että maakunta ryhtyy kaikkiin tarpeellisiin toimiin lasten ja nuorten perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamiseksi. Oikeudet eivät toteudu itsestään. Niiden toteutuminen edellyttää aktiivisia ja tavoitteellisia toimia päätöksenteossa ja palveluiden toteutuksessa.

Lapsiystävällisen maakunnan toiminta ja palvelut järjestetään lasten ja nuorten etujen mukaisesti. Lapsivaikutusten arviointi kuuluu säännönmukaisena osana päätöksentekoprosessiin ja toiminnan kehittämiseen. Lapsia ja nuoria kuullaan ja kuunnellaan ja heidän osallisuuttaan ja vaikuttamismahdollisuuksiaan tuetaan. Syrjintää ja eriarvoisuutta torjutaan aktiivisesti. Lasten ja nuorten hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista seurataan hyvinvointi-indikaattoreiden ja muun hyvinvointitiedon avulla. Päätöksenteko ja toiminnan kehittäminen ovat tietoon perustuvaa.

Lapsiystävällistä maakuntaa rakennetaan yhteistyöllä. Lapsiystävällisen maakunnan rakentamiseen tarvitaan maakunnan lisäksi kuntia, järjestöjä, yrityksiä ja seurakuntia. Kansalaisyhteiskunnalla on tärkeä tehtävä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden toteutumisessa. Lapsiystävällinen maakunta tukee alueensa lapsi-, nuoriso- ja perhejärjestöjen toimintaedellytyksiä.

Maakuntastrategia on tärkeä maakunnan päätöksenteon ohjauksen väline. MLL:n suosituksessa annetaan ainekset lapsiystävällisen maakunnan strategian laatimiseksi.

Ladattavat aineistot

Aiheeseen liittyvät