Skolfreden på Åland

Skolfreden har utlysts på Åland sedan 2007 med syftet att väcka diskussion kring hur en anda av hänsynstagande och samarbetsglädje kan främjas i skolans vardag. På Åland samarbetar i nuläget Folkhälsan på Åland, Rädda Barnen och utbildningsbyrån vid landskapsregeringen för skolfred i landskapet.

Skolfredsåren 2007–2015 började med en utlysning på Torget i Mariehamn dit alla Ålands skolors årskurs fyra och åtta har bjudits in. Olika skolor har haft ansvaret för utformningen av programmet vid utlysningen, med assistans från arrangörerna.

Skolåret 2016–2017 prövade Åland ett nytt koncept för skolfredsarbetet, där alla skolor bjöds in att själva vara kreativa och skapa sin egen skolfredsaktivitet på årets förbestämda tema – “Alla är lika värdefulla” – samt att dokumentera arbetet i bild, ljud, video, eller annan form. Varje klass och skola bestämde själva hur de arbetade med temat och vilken tid de lade ner. Aktiviteterna kunde genomföras när som helst under terminerna. De klasser som dokumenterade sitt skolfredsarbete och skickade in dokumentationen till arrangörerna tävlade om priser som inkluderade en aktivitetsdag för hela klassen.

Läsåret 2017–2018 samarbetade Folkhälsan på Åland, Rädda Barnen på Åland och Ålands landskapsregering för skolfred på Åland. Årets tema var ”100 gånger vår skola – Rätt att drömma, rätt att vara den du är”.