Hoppa till innehållet

Om MLL

Kort om Mannerheims Barnskyddsförbund – MLL

MLL är en medborgarorganisation öppen för envar. Vårt mål är att

  • främja barnets och familjens välbefinnande
  • öka respekten för barndomen och ger den en mer framträdande plats i samhället
  • få barnens synpunkter beaktade i beslutsfattandet

Vi är Finlands största barnskyddsorganisation. Vi har 86 000 medlemmar i 547 lokalföreningar runt om i Finland (2019). Lokalföreningarnas verksamhet stöds av 10 distriktsorganisationer.

Centralförbundets språk är finska och svenska. Distrikten och våra lokalföreningar är med några få undantag främst finskspråkiga.

En sund och trygg barndom

Varje barn har rätt till en god och lycklig barndom. Mannerheims Barnskyddsförbund samarbetar med andra organisationer, samfund och nätverk för att denna rätt skall förverkligas.

Vi stöder föräldraskap och växelverkan mellan generationerna samt arbetar för barnens hälsa och en god miljö. Samlingsplatser för familjer med småbarn, familjecaféer och klubbar arrangeras. För de yngre skoleleverna ordnar MLL eftermiddagsklubbar och eftis. Genom nätverket av vänelever i högstadiet ökar sammanhållningen, trivseln och tryggheten i skolan. Barn och ungdomstelefonen samt jouren för föräldrar lyssnar, hjälper och ger råd både per telefon och per e-post.

Lokalföreningen är nära

MLL erbjuder familjer ett tillfälle att bekanta sig med varandra och delta i frivilligarbete, medborgaraktivitet och fritidssysselsättning. Lokalföreningarna arrangerar klubbar, föräldragrupper, utflykter, utbildning och evenemang.

I föreningarna kan människorna påverka sitt eget välbefinnande samt bostadsområdets trivsel och trygghet. Föreningarna lyfter fram ärenden som berör barn och familjer samt försöker påverka det lokala beslutsfattandet i familjefrågor. Största delen av lokalföreningarnas verksamhet bygger på frivilligarbete.

Över gränserna för barnets bästa

MLL tror på samarbete. Vi samarbetar med både inhemska och utländska organisationer, samfund och nätverk. Förbundets centralbyrå står i kontakt med ministerier, myndigheter och organisationer, distrikten och lokalföreningarna med lokala aktörer.

Vi samarbetar i Finlands närområden, i Karelen och i Estland, för att förbättra barnens välbefinnande. I några av Afrikas fattigaste länder har förbundet varit med om att utveckla bashälsovården på landsbygden, i syfte att främja framför allt mödrarnas och barnens hälsa.

Aktuella utmaningar för Mannerheims Barnskyddsförbund är:

  • Trygghet på nätet för barn och ungdomar
  • Stöd till familjer i de utmaningar som föräldraskapet i vardagen innebär
  • Motverkandet av skolmobbning

Organisation

Förbundets högsta beslutande organ, förbundsstämman, som sammanträder vart tredje år, utser ett förbundsfullmäktige (38 medlemmar) jämte presidium samt ordförande för förbundsfullmäktige. Förbundsfullmäktige utser en förbundsstyrelse (9 medlemmar) och styrelseordförande. Styrelseordförande kallas även förbundsordförande. Förbundets centralbyrå har odryga femtio anställda personer.

Finansiering

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) stöder MLL:s verksamhet. MLL arrangerar varje år insamlingar och kampanjer med vilka även lokalföreningarna samlar in medel för sin verksamhet. Samarbetet med företag gör det möjligt att genomföra kampanjer så som ”En god start på skolvägen”. Centralbyråns utgifter och inkomster per år är ca 8 miljoner euro. Centralförbundets balans är dryga 10 miljoner euro.

Beskyddare

Republikens president Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio är förbundets beskyddare.

Kontaktuppgifter

MLL Centralbyrån
Andra linjen 17
00530 Helsingfors
tel. 075 324 51 (växel)
mll(at)mll.fi

Tillbaka till toppen