Hoppa till innehållet

Vänelever

Vänelevsverksamheten är ett stödsystem som fungerar i den grundläggande utbildningen och bygger på tanken om stöd från den egna gruppen. Väneleven är en vanlig, frivillig elev som vill göra en insats för skolsamfundet och hjälpa andra elever. Väneleverna får utbildning och för verksamheten ansvarar en vuxen handledare som arbetar i skolan, ofta en lärare.

Mannerheims Barnskyddsförbund (MLL) inledde vänelevsverksamheten år 1972. I över fyrtio år har vänelevsverksamheten utvecklats till ett omfattande och mångsidigt nätverk som brett ut sig över hela landet. Med i verksamheten finns förutom 10 000 vänelever ett nätverk på ca 700 handledare och över 60 utbildare. Verksamheten koordineras av MLL:s centralorganisation och distriktsorganisationerna. För närvarande finns vänelevsverksamhet i nästan 90 % av årskurserna 7–9 i den grundläggande utbildningen. I årskurserna 1–6 finns fadderelevsverksamhet och i gymnasierna tutorverksamhet.

Idéen med vänelever är att de unga stöder varandra genom att diskutera och ordna gemensam verksamhet. Vänelevsverksamheten ökar de ungas ansvarskänsla gentemot varandra, möjligheterna att påverka och samarbetet i skolan. Målet för vänelevsverksamheten är att främja goda kamratrelationer, trivseln, gemensamt ansvar, ett tryggt och sporrande klimat i skolan. Vänelevsverksamheten ökar även samarbetet mellan elever och lärare.

Hela skolsamfundet drar nytta av vänelevsverksamheten. Väneleverna är elever i skolan och de vet vad som rör sig i de ungas värld. Verksamheten innebär att man för fram gemensamma ärenden och de ungas röst. Den innebär en dialog mellan vuxna och unga där de unga är med om att bestämma om gemensamma ärenden.

Varje skola förverkligar en verksamhet som är speciell just för den och verksamhetsformerna kan variera. Bland de viktigaste typerna av verksamhet är att väneleverna fungerar som faddrar för de nya eleverna och att de hjälper dem att börja fungera i sin grupp. De håller lektioner och leder lekar genom vilka eleverna blir bekanta med varandra. De informerar också de nya eleverna om skolan och service och hobbyverksamhet för ungdomar och ställer upp som pålitliga diskussionspartners.

Vid behov ger väneleven råd om hur eleven går vidare till andra som kan hjälpa honom och kan informera elevvårdsgruppen om allvarliga händelser som till exempel skolmobbning. Vidare ordnar väneleverna olika temadagar, evenemang och kampanjer.

Väneleverna arrangerar vid skolstarten ett eget evenemang i sin skola i samband med Skolfreden, som är ett nationellt program som utvecklats av MLL, Utbildningsstyrelsen och polisen. Skolfreden sprids i Europa genom projekt med stöd av EU Kommissionens Daphne II program.

Vänelevsverksamheten erbjuder praktiskt arbete vid sidan av det formella skolarbetet. I bästa fall utformar väneleverna en informell inlärningsmiljö där eleverna via gemensam verksamhet lär sig att arbeta i grupp, där man hjälper varandra och främjar trivseln i hela skolsamfundet. Det är också roligt att göra saker tillsammans och samtidigt ökar motivationen för skolgången.

Verksamheten ger väneleverna vägkost för livet efter skolan och intygen från vänelevsverksamheten och -utbildningen kan vara värdefulla när de söker arbete eller studieplats.

De personer som ansvarar för vänelevsverksamheten i MLL:s distrikt stöder skolornas vänelevsverksamhet i alla lägen. Den anställda i distriktet ger till exempel råd till handledarna i skolorna om vänelevsutbildningen och hjälper med information om utbildare av vänelever. Via distriktet kan man beställa både grundutbildning och fortbildning för både handledare och vänelever.

Lokalföreningen inom MLL utgör ett viktigt stöd för skolans vänelevsverksamhet. I flera föreningar har man utsett en person som ansvarar för vänelevsverksamheten och ungdomsarbetet. Lokalföreningen kan vara med om att genomföra vänelevsutbildningen, den kan stöda verksamheten ekonomiskt eller hjälpa till med att ordna en kampanj.

Samarbetet kan inledas genom att till exempel inbjuda den person som ansvarar för vänelevs- och ungdomsverksamheten till gemensamt möte. Då kan man tillsammans fundera på vad skolan behöver för stöd, vad som intresserar föreningen, vilka resurser det redan finns för verksamheten och vilka tilläggsresurser som behövs. När diskuterar tillsammans hittar man kanske fler och t.o.m. bättre verksamhetsformer.

Kontaktuppgifterna till lokalföreningarna fås från närmaste distrikt.

Materialet för vänelevsverksamheten ger en god hjälp vid planeringen och genomförandet av verksamheten. MLL har ett omfattande material på finska och en del publikationer på svenska, engelska och estniska. Det är också värt att bekanta sig med annat material som utarbetats för vänelevsverksamheten. MLL samarbetar bl.a. med Folkhälsan för att stärka vänelevsverksamheten i de svenska skolorna i Finland.

Inom centralorganisationen av planeraren för vänelevsverksamheten tel. 075 32451 (växel), tukioppilastoiminta(at)mll.fi

Material kan beställas från MLLs beställningstjänst: tilauspalvelu(at)mll.fi

Mer information

Tillbaka till toppen