Hoppa till innehållet

Konsekvenser av mobbning

Mobbning kan leda till många slag av lidande som sänker livskvaliteten och tär på det psykiska välbefinnandet. Det kan bland annat orsaka sämre självförtroende och självkänsla, depression, självskadetankar och -beteende och ångest.

Det har påvisats att mobbning påverkar offrens fysiska hälsa, bland annat i form av psykosomatiska stressymptom som smärta, allmän sjukdomskänsla, sömnsvårigheter, nattlig inkontinens och ätstörningar. Många mobbade brukar också ha minskad studiemotivation och undvika att gå till skolan.

Mobbningen återspeglas på många sätt i hur andra skolkamrater förhåller sig till offret och hur offret självt förhåller sig till sina jämnåriga. Mobbade elever kan ofta vara ensamma och undvika social interaktion eftersom de har en negativ uppfattning om sina jämnåriga och ständigt är rädda för att bli utpekade och dömda. När de blivit vuxna har de ofta svårt att lita på andra människor, ökad risk för att bli mobbade på arbetsplatsen och en rädsla för närhet vid sällskapande, det sistnämnda särskilt uttalat hos manliga mobbningsoffer.

Mobbning medför konsekvenser också för mobbaren. Studier har visat att barn och ungdomar som mobbar andra har ökad risk för värk, sömnproblem och dåligt humör. Om mobbaren får fortsätta mobba ostört är det fara värt att han eller hon kommer att uppträda aggressivt också i framtiden.

När man studerat hur manliga mobbare utvecklas i livet har man sett att de senare ofta utvecklar problem med psykisk hälsa och människorelationer, bland annat aggressivitet vid sällskapande, antisociala personlighetsstörningar, drogmissbruk och brottslighet.

Tillbaka till toppen