Hoppa till innehållet

Sexuella trakasserier

Med sexuella trakasserier avses oönskad uppmärksamhet riktad mot en person i egenskap av könsvarelse. Begreppet kan innefatta nedsättande och kränkande tal om personens könsegenskaper, mobbning med fokus på dessa och andra könsrelaterade handlingar som gör personen skamsen, rädd, sårad eller arg.

Som sexuella trakasserier räknas även sexuella anspelningar, vitsar, kommentarer om en persons kropp, klädsel och privatliv samt vissa typer av frågor kring dessa. Oanständiga förslag, krav och oönskad fysisk kontakt tillhör också kategorin sexuella trakasserier, och våldtäkt och försök till våldtäkt är rentav benämningar för brott enligt strafflagen. Sexuella trakasserier kan också ske per telefon eller på internet. Sexuell uppmärksamhet klassas som trakasseri om offret upplever den som obehaglig.

Mobbningen kan vara riktad mot ett beteende som avviker från det som normalt förväntas av en person med ett visst kön. En pojke kan till exempel bli mobbad för att han har dans som hobby. Det är dock lätt att avslöja mobbarens brist på logik genom att fråga varför det skulle vara omanligt att gilla dans. Det är viktigt att barn och ungdomar förstår att beteenden hos och förväntningar på män och kvinnor varierat under historiens gång och är olika i olika kulturer.

Inställningen till sexuella minoriteter har likaså varierat. Heterosexualitet är vanligast som preferens och betraktas i allmänhet som mer normalt och önskvärt än alternativen. Den som tillhör en sexuell minoritet ses ofta som i första hand en medlem av denna kategori, och hans eller hennes sexuella preferens är det första andra förknippar med honom eller henne som person. Ofta tillskrivs personen automatiskt en rad andra stereotypa drag oberoende av om de stämmer in på honom eller henne.

De flesta människor reflekterar över sin sexuella identitet i något skede av uppväxten. Vissa vill tillhöra en bestämd kategori medan andra inte anser detta vara viktigt utan snarare en begränsning. Oberoende av hur man förhåller sig till sin sexualitet har man friheten att leva som man vill och bör kunna förvänta sig att bli bemött med samma grundläggande respekt som andra.

Det är vanligt att flickor och pojkar förväntas ha olika intressen och förmågor. Pojkar får lösa tekniska problem med videoprojektorn medan flickor får städa. Utan att vara medveten om det kan en lärare dela in klassen i pojkar och flickor. Den som arbetar med ungdomar måste därför fråga sig själv vad han eller hon kunde göra för att inte i onödan förstärka stereotypier om könsroller.

Att använda invektiv som bög eller hora är ett inlärt sätt att beskylla andra för att avvika från normen. Uttrycken har blivit en del av ungdomars vardagsspråk. Detta språkbruk bör inte betraktas som normalt eftersom det är kränkande, inte bara för personen som blir utsatt utan för andra som hör på. Att bli bemött på ett respektlöst och kränkande sätt är inte bra för en ung persons självkänsla.

För unga människor är det viktigt vad andra ungdomar tänker och tycker om dem, och därför känns det extra obehagligt att bli hånad av sina jämnåriga. Det är bra att i förväg tänka ut hur man som offer eller åskådare ska tänka i sådana situationer för att mobbarna inte ska få ut de svar och reaktioner de hoppas på. De vuxna borde tillsammans med ungdomarna fundera på hur man ska ingripa mot bruk av skällsord. Att tillskriva en flicka eller kvinna benämningen hora är att demonisera henne; det blir tillåtet att sprida och tro vilka rykten som helst om henne, och hon får behandlas nästan hur som helst. Den som stämplas som hora är ständigt övervakad av sin omgivning.

Orden hora och bög kan användas till att bestraffa en persons avvikande kvinnlighet respektive manlighet genom att ifrågasätta könstillhörigheten och skapa ett motsatsförhållande mellan personens handlande och den rådande uppfattningen om vad som är normalt. Det som förväntas av flickor respektive pojkar blir extra tydligt då i allmänhet endast flickor blir kallade horor och endast pojkar bögar. Begreppen används i praktiken fullständigt godtyckligt och har inget att göra med personens faktiska sexuella aktivitet. I princip vem som helst kan av vilken anledning som helst, eller utan anledning, bli kallad bög eller hora.

Tillbaka till toppen