Hoppa till innehållet

Förhållandet med jämnåriga

En elevs klasskamrater är hans eller hennes jämlikar i fråga om det skede av uppväxten de befinner sig i. Klasskamraterna är således personer i ungefär men inte exakt samma ålder.

Elever har under många års tid att göra med sina jämnåriga främst i skolan och särskilt inom den egna klassen. Dessa förhållanden är av stor betydelse för barnets psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. Interaktionen med jämnåriga ger barn och ungdomar möjligheter att öva upp sina sociala färdigheter och få respons på sitt sätt att samverka med andra. Genom att umgås med sina jämlikar bygger eleven upp sin uppfattning om det egna jaget i förhållandet till andra människor, utvecklas i sin personlighet, förvärvar nya kunskaper genom att lära sig tillsammans med andra i samma ålder och formar sina attityder, värderingar och normer.

Om man själv får välja vem man umgås med söker man sig oftast till personer som är lika en själv i fråga om värderingar och tankemönster. I skolan väljer man dock inte själv sina klasskamrater utan är tvungen att interagera med personer som man annars inte skulle umgås med. Varje elev interagerar på ett eller annat sätt med samtliga i klassen, och då uppstår en rad olika förhållanden som inte alltid är uppbyggande.

Gruppen av jämnåriga har stor betydelse för utvecklingen av barnets förmåga till interaktion. Ett barn som blir avvisat av de andra får inte öva på att interagera med sina jämnåriga och upplever ofta inte samverkan med gruppen som positiv. Han eller hon får då lätt en negativ bild både av sig själv och av de andra och har svårt att utveckla sina sociala färdigheter. Både mobbare och mobbningsoffer misslyckas ofta med att interagera med sina jämnåriga på ett uppbyggande sätt.

Vänskapsband har stor betydelse för barnets välbefinnande och trivsel i skolan. Betydelsen av vänskapsband växer med barnet, och många har redan inför skolstarten flera nära vänner som de kommer att umgås med också efter skolåldern och kanske livet ut.

Vid förebyggande arbete mot mobbning bör uppkomsten och upprätthållandet av vänskapsband ägnas särskild uppmärksamhet. Vänskapsbanden har stor betydelse för hur barnen trivs i skolan. Barn som har vänner förhåller sig i allmänhet mer positivt till skolan än de som helt saknar vänner.

Med vänskap avses ett ömsesidigt positivt utbyte mellan jämlika personer som står varandra nära. Också kvaliteten på vänskapen är av stor betydelse. Ett vänskapsförhållande är balanserat och fördelaktigt för barnets utveckling endast om det inte innehåller negativ interaktion som avvisande handlingar, hån och dominans. Även om barnet bara har en enda vän minskar risken för mobbning avsevärt jämfört med om barnet inte har någon vän alls.

Tillbaka till toppen