Hoppa till innehållet

Vad är mobbning?

Begreppet mobbning kan förstås på många sätt, och det finns ett flertal definitioner. Gemensamt för definitionerna är att en enskild elev eller en grupp av elever upprepade gånger förolämpar, skadar eller diskriminerar en annan elev och att offret saknar möjlighet att försvara sig eller påverka denna kränkande behandling.

Mobbningen kan till exempel innebära att den mobbade blir knuffad, slagen, utskälld, hånad, lämnad utanför, baktalad eller utsatt för annan behandling som kan skada eller såra individen. Ofta blir offret isolerat från klassgemenskapen, gruppen och elevernas kontaktnät på sociala medier. Mobbning är inte en kamp mellan jämlikar, utan en orättvis situation i vilken den mobbade har ett svagt utgångsläge och inte kan försvara sig. Bråk och oenighet i största allmänhet skiljer sig från mobbning i det att de sällan är långvariga och inte hela tiden berör samma elev.

Mobbning är svårt att definiera och mäta eftersom den inte bara innefattar konkreta gärningar utan underliggande inställningar, det vill säga hur den mobbade själv förhåller sig till mobbningen och hur resten av gruppen, även de som inte medverkar vid mobbningen, förhåller sig till offret.

Det är också skäl att förhålla sig kritiskt till definitioner som alltför mycket betonar kontinuitet och hög frekvens som ett villkor for mobbning. Hur ofta måste i så fall handlingarna upprepas för att mönstret ska klassas som mobbning? Även om handlingarna är enstaka kan de ju innebära att offret upplever ett ständigt hot om att bli mobbat.

En av utgångspunkterna för en definition av mobbning är offrets upplevelse av det som inträffat. Var och en upplever mobbningen på sitt eget sätt. De vuxna på skolan måste kunna reda ut situationen på ett sådant sätt att ingen behöver känna sig otrygg i skolan.

För att skolorna systematiskt ska kunna ingripa mot mobbning i ett tillräckligt tidigt skede är det viktigt att alla är överens om vad mobbning innebär. Mobbning bör därför diskuteras inte bara inom lärarkåren, utan med eleverna och deras föräldrar. Det är särskilt viktigt att ägna tid åt att diskutera hur elevernas och de vuxnas syn på mobbning skiljer sig från varandras eftersom de kan ha olika uppfattningar om vad som räknas som mobbning och vad som inte gör det. Eftersom lärare, elever och föräldrar kan ha olika åsikter om vad mobbning är handlar de olika när de ska åtgärda problemet i praktiken.

Tillbaka till toppen