Siirry sisältöön

Vertaissuhteet

Vertaisilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat lapsen tai nuoren kanssa suunnilleen samalla tasolla kehityksessä. Vertaiset ovat siis usein ikätovereita, eivät kuitenkaan täsmälleen saman ikäisiä kuin lapsi tai nuori itse.

Oppilaiden vertaissuhteet keskittyvät kouluun ja erityisesti luokkaan useiden vuosien ajaksi. Siksi nämä vertasuhteet ovat erityisen merkityksellisiä lapsen psyykkiselle, fyysiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille. Vertaissuhteet tarjoavat lapsille ja nuorille mahdollisuuden harjoitella vuorovaikutustaitojaan ja saada palautetta omasta toiminnastaan. Vertaissuhteissaan lapsi ja nuori mm. rakentaa käsitystään itsestään suhteessa toisiin, muokkaa persoonallisuuttaan, kehittää tiedollista osaamistaan oppimalla yhdessä samalla tasolla olevien vertaisten kanssa ja omaksuu asenteita, arvoja ja normeja.

Saadessaan itse valita vuorovaikutuskumppaninsa ihminen hakeutuu mielellään sellaisten ihmisten seuraan, jotka ovat arvo- ja ajattelumaailmaltaan itsensä kaltaisia. Koulussa oppilaat ohjataan vertaissuhteisiin ulkoapäin, eivätkä he siis saa itse valita vuorovaikutussuhteitaan. Jokaisella oppilaalla on vuorovaikutussuhde jokaisen samalla luokalla olevan kanssa. Näin ollen oppilaille muodostuu monenlaisia vertaissuhteita, eivätkä kaikki vertaissuhteet tue tai palkitse nuorta.

Vertaisryhmällä on merkitystä lapsen vuorovaikutustaitojen kehittymiselle. Torjuttu lapsi ei pääse harjoittelemaan vuorovaikutustaitojaan ja hänellä on usein hyvin vähän myönteistä vuorovaikutusta ryhmässä. Näin hänelle alkaa muodostua kielteinen käsitys itsestään sekä muista, eivätkä sosiaaliset taidot pääse kehittymään. Niin kiusaajien kuin kiusattujen liittyminen vertaisryhmään on usein epäonnistunut.

Ystävyyssuhteet ovat erittäin merkityksellisiä sekä lapsen hyvinvoinnin että kouluviihtyvyyden kannalta. Ystävyyssuhteen merkitys kasvaa lapsen kasvaessa ja koulun alkaessa lapsilla on jo hyvinkin läheisiä ja kestäviä ystävyyssuhteita.

Kiusaamisen ennaltaehkäisyssä ystävyyssuhteiden syntymiseen ja pysyvyyteen tulee kiinnittää huomiota. Ystävyyssuhteet vaikuttavat myös lasten viihtyvyyteen koulussa. Ne lapset joilla on ystäviä suhtautuvat yleensä myönteisemmin kouluun kuin ne, joilla ei ole yhtään ystävää.

Ystävyyssuhteella tarkoitetaan vastavuoroista sekä myönteistä, läheistä ja tasavertaista suhdetta. Ystävyyssuhteen laadulla on myös merkitystä kiusaamisen ehkäisemisessä. Ystävyyssuhde on tasapainoinen ja edistää lapsen myönteistä kehitystä silloin, kun siihen ei liity negatiivista vuorovaikutusta kuten esimerkiksi torjuntaa, pilkkausta tai dominoivaa käyttäytymistä. Yksikin ystävyyssuhde voi suojata lasta kiusaamiselta.

Takaisin ylös