Hoppa till innehållet

Morgonsamlingen

I detta avsnitt har vi samlat olika texter som hänför sig till skolfreden. De är gjorda så att eleverna kan läsa upp dem vid morgonsamlingarna under året. Texterna förmedlas ”från unga till unga” och för fram skolfredens budskap om elevernas delaktighet.

Mannerheims Barnskyddsförbund har redan under flera år ordnat ett evenemang i början av läsåret där man utlyser Skolfred. Vad menar man då egentligen med Skolfred? Är det lite som julfred under julhelgen, när allt stillar sig och man glömmer vardagen? Eller är det något annat?

Idén med att utlysa Skolfred kommer från julfreden, men avsikten med den är inte helt densamma. Genom att utlysa skolfred vill man påminna alla om att var och en i skolan har rätt till en trygg och jämlik inlärningsmiljö. Med skolfreden vill man också fästa uppmärksamhet både vid skolans verksamhetskultur och vid den psykiska och fysiska säkerheten i skolan. Dessutom vill man betona vilken betydelse ni elever, vi lärare, hemmen och skolans övriga personal har för att upprätthålla arbetsron.

Vad betyder detta då egentligen? Det betyder att ingen ska mobbas, ingen ska diskrimineras, ingen ska lämnas ensam utan att alla tas om hand och att alla ges möjlighet att komma till skolan på morgonen utan att vara rädd för vad som kan hända under dagen. Med andra ord ska alla få arbetsro ni elever ska ha möjlighet att jobba med ert skolarbete i lugn och ro och vi lärare ska ha möjlighet att utföra vårt lärarjobb utan störningar. Meningen är att forma skolan till en plats som det känns bra att komma till.

Till skillnad från utlysandet av julfred gäller skolfredens budskap inte endast några dagar i början av läsåret, utan skolfred bör råda under hela året. Vi kan alla på våra egna sätt påverka hur bra skolfreden fungerar i vår skola. Ni elever, liksom vi lärare, ska tillämpa skolfredens budskap också på andra områden i våra liv och komma ihåg att olikheter är en rikedom. Vi är alla olika, men har samma värde.

I dag firar vi alla hjärtans dag, Sankt Valentins minnesdag. I Finland har vi firat den sedan 1980-talet som en dag då vi minns våra vänner. Det är viktigt att komma ihåg och uppmärksamma sina vänner, eftersom de är människor som vi kan dela vår vardagsglädje och sorg med.

Vi tar ofta vänskap och vänner för givna och tycker att de är något som hör till alla människors liv. Då glömmer vi att det finns många människor som är ensamma och som hoppas att de ska få träffa en alldeles egen bästa vän. Om du för en stund tänker dig ett liv utan dina vänner, hur känns det? Tillvaron känns tom och ensam. Man har ingen att dela dagens glädjestunder med och ingen att skratta med åt dem efteråt. Man har inte en vän att prata med om saker som känns tråkiga och, som förstår hur man känner sig just i den stunden.

Vännernas betydelse är större än vi ens märker i vårt dagliga liv. Det är först när vi tänker oss in i hur vårt liv skulle vara utan dem som vi märker att många saker skulle förlora sin betydelse om vi inte får dela dem med någon.

Idag, på alla hjärtans dag, men också under andra, helt vanliga dagar, kan vi visa vad våra vänner betyder för oss. Vi kan också hitta nya vänner, som kanske ännu känner sig ensamma. Vi kan själva vara en av de bästa vänner som ännu inte har hittats. Och även om vi inte skulle vara det kan vi ändå visa att vi bryr oss om den andra.

Till slut några ord av Nalle Puh:
Det är verkligen ingen vidare mening med att uppleva intressanta saker som översvämningar, om man inte får vara två om dem. Det är bra mycket trevligare att vara två.

Musikförslag: Queen: Friends will be friends

Under en dag hinner vi känna många olika känslor. Ibland är det är svårt att förstå sig på sina egna känslor och ibland vet man inte om man borde fungera enligt känslor eller förnuft. Man vet inte heller alltid själv vad man känner.

Morgonen börjar för många med en känsla av trötthet. Känslorna kan under dagens lopp variera från besvikelse till glädje och från sorg till lycka. Det är ändå individuellt vilka känslor händelserna under dagen väcker inom oss och samma händelse kan inom dig väcka en annan känsla än hos andra.

Mobbning är en situation där känsloläget hos mobbaren, den mobbade och hos den som ser på är olik. Mobbaren kan känna en upprymdhet över att han/hon får en annan att t.ex. gråta. Den mobbade känner sig kanske ledsen, besviken eller t.o.m. förvirrad över hur han/hon blir behandlad. De klasskamrater, som följer med situationen, som utomstående utan att ingripa känner sannolikt alla på lite olika sätt. En del känner mera som mobbaren, en del igen mera som den som blir mobbad. För en del kan situationen vara likgiltig.

I mobbningssituationen kan det ändå finnas en person som kan känna sig modig. Hurudan person är den som i en mobbningssituation kan känna sig modig, tycker du? Helt rätt. Den som ingriper i mobbningen är modig. Den personen känner sig inte nödvändigtvis modig men många anser att personen är modig eftersom han/hon vågar göra det som många som ser från sidan kanske skulle vilja göra.

Vad gäller känslor kan vi ställa som mål för oss själva att vi inte medvetet gör andra ledsna eller besvikna utan att vi strävar efter att göra andra glada och lyckliga.

Tillbaka till toppen