Eduskuntavaalit

Lapset ja nuoret tarvitsevat puolestapuhujia eduskunnassa

Eduskunnan päätökset vaikuttavat merkittävällä tavalla lasten ja nuorten kasvu- ja elinolosuhteisiin. Eduskunta päättää muun muassa laeista ja valtion talousarvioista.

Eduskunnan päätöksistä riippuu esimerkiksi minkälainen varhaiskasvatus ja koulu meillä on, mikä on lapsilisän määrä tai minkälaiset ovat lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut.

Lasten ja nuorten asiat jäävät politiikassa helposti muiden asioiden jalkoihin. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus hyvään lapsuuteen ja nuoruuteen. Tämä edellyttää lasten ja nuorten suotuisia kasvu- ja elinolosuhteita tukevia päätöksiä.

Lapsiin ja nuoriin investoiminen on myös taloudellisesti kannattavaa. Lapsuus- ja nuoruusiän olosuhteet vaikuttavat ratkaisevalla tavalla koko elämän terveyteen ja hyvinvointiin. Perusta toiminta-, opiskelu- ja työkyvylle muodostuu lapsuudessa.

Lasten oikeudet tulee ottaa vakavasti. Lapsen oikeuksien sopimuksen tulee olla lapsi- ja perhepolitiikan perustana. Lapsia koskevissa päätöksissä tulee huomioida lapsen oikeuksien sopimuksen yleisperiaatteet, jotka ovat

  • syrjimättömyys
  • lapsen edun ensisijaisuus
  • lapsen oikeus kehitykseen
  • lapsen näkemysten kunnioittaminen

Lapsen edun tulee olla ensisijainen harkintaperuste lapsia koskevassa päätöksenteossa. Tämä koskee myös eduskunnan päätöksentekoa. Lasten edun turvaaminen päätöksenteossa edellyttää lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointia.
 

Lapsi- ja perhejärjestöt vaativat lapsiin investoimista hallitusohjelmaan

Lapsi- ja perhejärjestöt vaativat lapsiin ja perheisiin investoimista tulevan hallituksen strategiseksi painopisteeksi. Ne vaativat, että valtioneuvostossa hajallaan olevasta lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikasta on luotava toimiva kokonaisuus.

Lapsiin ja perheisiin investoimisella luodaan kestävän kasvun edellytykset koko yhteiskunnalle. Lasten hyvinvoinnin ja suotuisten kasvuolosuhteiden edistäminen on nostettava politiikan keskiöön.

Lue koko kannanotto oikeasta palstasta.