Kouluille ja oppilaitoksille

MLL on mukana kehittämässä koulun myönteistä ilmapiiriä ja oppilaiden mahdollisuuksia vaikuttaa. Järjestämme oppitunteja ja tuotamme materiaaleja esimerkiksi tukioppilas- ja kummioppilastoiminnasta, mediakasvatuksesta, yhdenvertaisuudesta, kiusaamisen ehkäisemisestä ja osallisuudesta. Teemme yhteistyötä, tuotamme sisältöjä ja koulutuksia kouluille ja kasvatusalan ammattilaisille.

 

Tilaamalla uutiskirjeen kouluille pysyt kärryillä MLL:n ajankohtaisista julkaisuista ja tilaisuuksista.


Aineistot kouluille

MLL tuottaa koulujen ja oppilaitosten käyttöön aineistoja muun muassa mediakasvatuksesta ja kiusaamisen ehkäisemisestä. Aineistot ovat maksuttomia ja kaikkien vapaasti hyödynnettävissä.

Tutustu aineistoihin tästä


Tehtäväkortit

Valmiita harjoitteita muun muassa ryhmäyttämisestä, kiusaamisen ehkäisystä, mediakasvatuksesta ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisesta on koottu printattavien tehtäväkorttien muotoon.

Tutustu tehtäväkortteihin tästä


Koulutuskalenteri

MLL järjestää koulutuksia koulujen ammattilaisten tueksi. Tulevat koulutukset näet tapahtumakalenterista. Valitse tapahtumatyypiksi ”Koulutus ammattilaisille”.

Siirry tapahtumakalenteriin tästä


Koulutuspalvelut kouluille ja oppilaitoksille

MLL:n kouluttajan voi tilata vanhempainiltaan, ammattikasvattajien tilaisuuteen tai pitämään oppilaille toiminnallista koulutusta. Koulutuksia pidetään esimerkiksi tukioppilas- ja kummioppilastoiminnasta, mediakasvatuksesta, kiusaamisen ehkäisemisestä sekä ryhmän toiminnan ja turvallisuuden tukemisesta.

Tutustu koulutuspalveluihin tästä


Kyselypalvelut kouluille

MLL on kehittänyt kolme maksutonta kyselytyökalua, joilla voidaan osallistaa oppilaat mukaan koulun hyvinvointityön kehittämiseen. Kyselyt ovat hyvinvointikysely, tukioppilaiden kysely sekä lasten ja nuorten mediankäytön kysely. Sähköisiin kyselyihin on helppo vastata esimerkiksi mobiililaitteella. Koulu saa oman koulun tulokset käyttöönsä online-raportille vastaamista seuraavana päivänä.

Tutustu kyselypalveluihin tästä


Koulun kerhotoiminta

Aikaseikkailu on koulun kerho, joka on tarkoitettu 3.—4.-luokkalaisille. Kerhossa lapset harjoittelevat leikillisyyden ja pelillisyyden avulla esimerkiksi omien vahvuuksien tunnistamista, empatiaa ja ongelmanratkaisutaitoja. Kerho-ohjaajan voi toimia esimerkiksi koulun opettaja, koulunkäynninavustaja tai ohjaaja. Kerhomateriaalit ovat maksuttomia.

Tutustu koulun kerhotoimintaan tästä


Kummioppilastoiminta

Kummioppilastoiminta tukee alakoulun oppilaiden osallisuutta ja kouluviihtyvyyttä. Kummioppilaat ovat yleensä 5.-6. luokkalaisia, jotka auttavat ensimmäisen luokan oppilaita tutustumaan kouluun ja luokkatovereihin. Tavoitteena on luoda kouluun yhteisöllisyyttä ja edistää uusien oppilaiden turvallista koulun alkua ehkäisemällä kiusaamista ja yksinäisyyttä.

Lue lisää kummioppilastoiminnasta


Tukioppilastoiminta

Tukioppilaat ovat 8. ja 9. -luokkalaisia vapaaehtoisia nuoria, jotka luovat hyvää kouluhenkeä, edistävät toiset huomioivaa käyttäytymistä ja torjuvat yksinäisyyttä. MLL:n tukioppilastoiminta kattaa lähes kaikki Suomen yläkoulut. Toiminnalla on pitkät perinteet: MLL koulutti Suomen kouluihin ensimmäiset tukioppilaat jo vuonna 1972.

Lue lisää tukioppilastoiminnasta


Tutortoiminta

Tutortoiminta on vertaistukea jossa edistetään toisen asteen opiskelijoiden hyvää yhteishenkeä ja hyvinvointia. Tutorit opastavat, neuvovat ja auttavat uusia opiskelijoita tutustumaan toisiinsa sekä oppilaitoksen toimintaan.

Lue lisää tutortoiminnasta


Mediakasvatus

Lapsilla ja nuorilla on oikeus hyvään elämään ja kasvuun myös mediakulttuurissa. MLL:n  mediakasvatuksen keskiössä on hyvinvoivan, myönteisen ja turvallisen kasvun ja kehityksen edistäminen digitaalisessa ajassa. Mediakulttuuri tarjoaa lasten ja nuorten kasvuun moninaisia aineksia, mutta vähäisesti suuntaviivoja siihen, millaiset valinnat ja taidot tukevat hyvinvointia, edistävät yhteiskunnallista osallisuutta ja kehittävät eettistä asennetta toisia kohtaan. Mediakasvatusta tarvitaan tukemaan medialukutaitoa sekä turvallista ja toisia kunnioittavaa mediankäyttöä.

Lue lisää mediakasvatuksesta


Ryhmäyttäminen

Lapsen ja nuoren näkökulmasta koulun arki saa merkityksensä pitkälti kavereista ja ystävistä, johonkin ryhmään kuulumisesta. Ryhmän merkitys oppilaan sosiaalisen identiteetin kehittymiselle, hyvinvoinnille, oman ja muiden suhteiden jäsentämiselle sekä oppimiselle on erittäin keskeinen. Lasten ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten tulee tuntea ja ymmärtää ryhmiin liittyviä ilmiöitä ja prosesseja, ryhmädynamiikkaa sekä ryhmissä esiintyviä rooleja, valtasuhteita ja vuorovaikutusta.

Lue lisää ryhmäyttämisestä


Kiusaamisen ehkäiseminen

Suuri osa kiusaamisesta jää koulun aikuisilta piiloon. On tärkeää, että oppilaat tietävät, kenelle kiusaamisesta voi kertoa ja miten siihen puututaan. MLL:n materiaalien avulla koulussa voidaan harjoitella empatiataitoja ja ystävällistä käyttäytymistä sekä miettiä yhdessä, miten yksin jätettyä ja kiusaamista kokenutta voi tukea. Usein auttaa, että toinen oppilas juttelee ja viettää aikaa kiusaamista kokeneen kanssa. Myönteisen kouluilmapiirin tavoitteellisella kehittämisellä ehkäistään loukkaavaa kohtelua, kiusaamista, syrjintää, häirintää ja vihapuhetta.

Lue lisää kiusaamisen ehkäisystä


Koulurauha

Koulurauha-ohjelma on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Poliisihallituksen, Opetushallituksen, Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton yhteinen ohjelma, jonka tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen. Ohjelman keskeisiä periaatteita ovat oppilaiden osallisuus, yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen ─ ilon ja innon tuominen koulutyöhön.

Lue lisää Koulurauha-ohjelmasta


Kaveriviikko

Kaveriviikko on paikallinen viikko, jolloin lapset ja nuoret harjoittelevat kaveritaitoja ja toisten huomioon ottamista. Kaveriviikolla on mahdollista tehdä monenlaista mukavaa, mutta sen ei tarvitse olla mitään isoa ja työllistävää.

Lue lisää kaveriviikosta


Projektit opetuksessa

Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projekteja voi työstää opiskelijoiden kanssa Meidän projekti! oppaan avulla. Oppaasta löydät valmiin kurssirungon ja tehtävät, joiden avulla voitte tuottaa osallistujien näköisen projektin alusta loppuun. Oman projektin toteuttamiseen on myös saatavissa rahaa. Mannerheimin Lastensuojeluliitto myöntää Itse tehty – projektirahaa tukioppilasryhmille sekä MLL:n paikallisyhdistyksissä toimiville nuorisoryhmille.

Lue lisää projekteista opetuksessa


Uutiskirjeet kouluille ja oppilaitoksille

Haluatko ajankohtaista tietoa MLL:n sisällöistä, materiaaleista, koulutuksista ja tapahtumista?

Tutustu uutiskirjeisiin tästä


MLL:n koulu- ja oppilaitosyhteistyöstä vastaavien yhteystiedot

Täältä löydät MLL:n koulu- ja oppilaitosyhteistyöstä keskustoimistossa ja piireissä vastaavien yhteystiedot.

Kouluyhteistyöstä vastaavien yhteystiedot


MLL:n koulurekisteri

MLL ylläpitää koulurekisteriä. Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään tiedotukseen (MLL:n kouluille tarjoama tuki kuten koulutukset, aineistot ja yhteistyömahdollisuudet), viestintään sekä tutkimustoimintaan ja palveluiden kehittämiseen. Koulun tukioppilastoiminnan tiedot on hyvä päivittää MLL:n koulurekisteriin vuosittain.

Lue lisää koulurekisteristä

Aiheeseen liittyvät