Kouluille ja oppilaitoksille

MLL kehittää koulujen ja oppilaitosten osallisuustoimintaa kuten kummi-, tukioppilas- ja tutortoimintaa sekä kouluttaa tukioppilasohjaajia. Lisäksi MLL tarjoaa koulutuspalveluita. Tilaamalla uutiskirjeen kouluille pysyt kärryillä MLL:n ajankohtaisista julkaisuista ja tilaisuuksista.

Aineistot kouluille

MLL tuottaa koulujen ja oppilaitosten käyttöön aineistoja muun muassa mediakasvatuksesta ja kiusaamisen ehkäisemisestä. Aineistot ovat maksuttomia ja kaikkien vapaasti hyödynnettävissä.

Tutustu aineistoihin tästä

Tehtäväkortit

Valmiita harjoitteita muun muassa ryhmäyttämisestä, kiusaamisen ehkäisystä ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisesta on koottu printattavien tehtäväkorttien muotoon.

Tutustu tehtäväkortteihin tästä

Koulutuskalenteri

MLL järjestää koulutuksia koulujen ammattilaisten tueksi. Tulevat koulutukset näet tapahtumakalenterista. Valitse tapahtumatyypiksi ”Koulutus ammattilaisille”.

Siirry tapahtumakalenteriin tästä

Koulutuspalvelut kouluille ja oppilaitoksille

MLL:n kouluttajan voi tilata vanhempainiltaan, ammattikasvattajien tilaisuuteen tai pitämään oppilaille toiminnallista koulutusta. Koulutuksia pidetään esimerkiksi tukioppilas- ja kummioppilastoiminnasta, mediakasvatuksesta, kiusaamisen ehkäisemisestä sekä ryhmän toiminnan ja turvallisuuden tukemisesta.

Tutustu koulutuspalveluihin tästä

Kyselypalvelut kouluille

MLL on kehittänyt kolme maksutonta kyselytyökalua, joilla voidaan osallistaa oppilaat mukaan koulun hyvinvointityön kehittämiseen. Kyselyt ovat hyvinvointikysely, tukioppilaiden kysely sekä lasten ja nuorten mediankäytön kysely. Sähköisiin kyselyihin on helppo vastata esimerkiksi mobiililaitteella. Koulu saa oman koulun tulokset käyttöönsä online-raportille vastaamista seuraavana päivänä.

Tutustu kyselypalveluihin tästä

Koulun kerhotoiminta

Aikaseikkailu on koulun kerho, joka on tarkoitettu 3.—4.-luokkalaisille. Kerhossa lapset harjoittelevat leikillisyyden ja pelillisyyden avulla esimerkiksi omien vahvuuksien tunnistamista, empatiaa ja ongelmanratkaisutaitoja. Kerho-ohjaajan voi toimia esimerkiksi koulun opettaja, koulunkäynninavustaja tai ohjaaja. Kerhomateriaalit ovat maksuttomia.

Lue lisää

Kummioppilastoiminta

Kummioppilastoiminta tukee alakoulun oppilaiden osallisuutta ja kouluviihtyvyyttä. Kummioppilaat ovat yleensä 5.-6. luokkalaisia, jotka auttavat ensimmäisen luokan oppilaita tutustumaan kouluun ja luokkatovereihin. Tavoitteena on luoda kouluun yhteisöllisyyttä ja edistää uusien oppilaiden turvallista koulun alkua ehkäisemällä kiusaamista ja yksinäisyyttä.

Lue lisää

Tukioppilastoiminta

Tukioppilaat ovat 8. ja 9. -luokkalaisia vapaaehtoisia nuoria, jotka luovat hyvää kouluhenkeä, edistävät toiset huomioivaa käyttäytymistä ja torjuvat yksinäisyyttä. MLL:n tukioppilastoiminta kattaa lähes kaikki Suomen yläkoulut. Toiminnalla on pitkät perinteet: MLL koulutti Suomen kouluihin ensimmäiset tukioppilaat jo vuonna 1972.

Lue lisää

Verkkotukioppilastoiminta

Verkk@rit ovat 13-25 -vuotiaita verkkotukioppilaita, jotka toimivat netissä samaan tapaan kuin tukioppilaat kouluissa. He auttavat netissä toisia nuoria. Verkk@rit edistävät yhteisöllisyyttä ja nostavat puheenaiheiksi nuoruuteen liittyviä asioita.

Lue lisää

Tutortoiminta

Tutortoiminta on vertaistukea jossa edistetään toisen asteen opiskelijoiden hyvää yhteishenkeä ja hyvinvointia. Tutorit opastavat, neuvovat ja auttavat uusia opiskelijoita tutustumaan toisiinsa sekä oppilaitoksen toimintaan.

Lue lisää

Mediakasvatus

Mediakulttuuri tarjoaa lasten ja nuorten kasvuun moninaisia aineksia, mutta vähäisesti suuntaviivoja siihen, millaiset valinnat ja taidot tukevat hyvinvointia, edistävät yhteiskunnallista osallisuutta ja kehittävät eettistä asennetta toisia kohtaan. Mediakasvatusta tarvitaan tukemaan medialukutaitoa sekä toisia kunnioittavaa mediankäyttöä. MLL on mediakasvatuksen vahva osaaja ja asiantuntija. MLL:n mediakasvatustyö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia monialaisesti.

Lue lisää

Ryhmäyttäminen

Lapsen ja nuoren näkökulmasta koulun arki saa merkityksensä pitkälti kavereista ja ystävistä, johonkin ryhmään kuulumisesta. Ryhmän merkitys oppilaan sosiaalisen identiteetin kehittymiselle, hyvinvoinnille, oman ja muiden suhteiden jäsentämiselle sekä oppimiselle on erittäin keskeinen. Lasten ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten tulee tuntea ja ymmärtää ryhmiin liittyviä ilmiöitä ja prosesseja, ryhmädynamiikkaa sekä ryhmissä esiintyviä rooleja, valtasuhteita ja vuorovaikutusta.

Lue lisää

Kiusaamisen ehkäiseminen

Suuri osa kiusaamisesta jää koulun aikuisilta piiloon. Tutkimusten mukaan oppilaat kokevat aikuisten toiminnan kiusaamistilanteissa usein tehottomaksi. Ongelmakeskeisen, kiusaamisen vähentämiseen pyrkivän lähestymistavan sijaan on perusteltua lähestyä kiusaamisen ehkäisyä keskittymällä ensisijaisesti myönteisiin tavoitteisiin ja toimintatapoihin. Keskittymällä hyvinvoinnin tukemiseen voidaan ehkäistä myös muita kiusaamiseen limittyviä ilmiöitä kuten syrjintää, häirintää ja vihapuhetta.

Lue lisää

Koulurauha

Koulurauha-ohjelma on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Poliisihallituksen, Opetushallituksen, Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton yhteinen ohjelma, jonka tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen. Ohjelman keskeisiä periaatteita ovat oppilaiden osallisuus, yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen ─ ilon ja innon tuominen koulutyöhön.

Lue lisää

Kaveriviikko

Kaveriviikko on paikallinen viikko, jolloin lapset ja nuoret harjoittelevat kaveritaitoja ja toisten huomioon ottamista. Kaveriviikolla on mahdollista tehdä monenlaista mukavaa, mutta sen ei tarvitse olla mitään isoa ja työllistävää.

Lue lisää

Monikulttuurisuus ja kunnioittava kohtaaminen

Koulun arjessa yhdenvertaisuutta voidaan edistää mahdollistamalla kohtaamisia ja ystävystymistä, hyvien suhteiden luomista ja jokaisen oman kulttuuri-identiteetin arvostamista. Opettajat ja muut aikuiset voivat olla vaikuttamassa siihen, että monikulttuurisuudesta tulee koulun ja yhteiskunnan rikkaus ja voimavara.

Lue lisää

Uutiskirjeet kouluille ja oppilaitoksille

Haluatko tietoa MLL:n materiaaleista, koulutuksista ja tapahtumista? Tilaa MLL:n kouluille suunnattu sähköinen uutiskirje. Saat sen sähköpostiisi noin neljä kertaa vuodessa.

Lue lisää

MLL:n koulu- ja oppilaitosyhteistyöstä vastaavien yhteystiedot

Täältä löydät MLL:n koulu- ja oppilaitosyhteistyöstä keskustoimistossa ja piireissä vastaavien yhteystiedot.

Lue lisää

MLL:n koulurekisteri

MLL ylläpitää koulurekisteriä. Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään tiedotukseen (MLL:n kouluille tarjoama tuki kuten koulutukset, aineistot ja yhteistyömahdollisuudet), viestintään sekä tutkimustoimintaan ja palveluiden kehittämiseen. Koulun tukioppilastoiminnan tiedot on hyvä päivittää MLL:n koulurekisteriin vuosittain.

Lue lisää

Aiheeseen liittyvät