Tietoa teemoittain

Tästä osiosta löydät MLL:n tuottamaa tietoa teemoittain lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa tehtävään työhön.

Mentalisaatioperustainen toiminta

Mentalisaatio tarkoittaa kykyä eläytyä sekä omiin että toisen ihmisen kokemuksiin. Vanhemmuudessa se tarkoittaa vanhemman halua ja kykyä pohtia sekä omaa että lapsensa kokemusta ja näkökulmaa. Hyvä mentalisaatiokyky auttaa vanhempaa pitämään mielessä sen, että lapsen tunteet ja kokemukset ovat syntymästä lähtien ainutlaatuisia ja erillisiä vanhemman tunteista. MLL kouluttaa sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan ammattilaisia mentalisaatioon perustuvien perhe- ja vanhempainryhmän ohjaajiksi. Lisäksi mentalisaatio on lähestymistapana monissa MLL:n koulutuksissa ja toiminnoissa.

Lue lisää mentalisaatioperusteisesta toiminnasta

Mediakasvatus

Mediakulttuuri ja digitaaliset ympäristöt tarjoavat kasvuun moninaisia aineksia, mutta vähäisesti suuntaviivoja hyvinvointiin, osallisuuteen ja toisten ihmisten huomioimiseen liittyviin valintoihin. Siksi tarvitaan mediakasvatusta, jolla tuetaan medialukutaitoa ja hyvinvointia. MLL tukee vanhempia ja kasvatuksen parissa toimivia ammattilaisia järjestämällä mediakasvatustilaisuuksia ja vanhempainiltoja, tarjoamalla koulutusta sekä tuottamalla mediakasvatusaineistoja ja materiaalia kotien, koulujen, varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön tueksi.

Lue lisää mediakasvatuksesta

Neuvolat ja mediakasvatus

MLL:n tuottama Neuvola lapsiperheen mediakasvatuksen tukena -opas auttaa neuvolan työntekijää pohtimaan lapsen kasvua ja kehitystä mediaympäristössä sekä kannustaa puhumaan perheiden kanssa heidän mediankäyttötavoistaan.

Lue lisää neuvoloista ja mediakasvatuksesta

Kiusaamisen vastainen työ

MLL tekee kiusaamisen vastaista työtä päiväkodeissa, peruskouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa, harrastustoiminnassa sekä digitaalisissa ympäristöissä. MLL:n kiusaamisen vastaisen työn tavoitteena on lasten ja nuorten kaverisuhteiden ja ryhmässä toimimisen taitojen tukeminen. Erityisenä painopisteenä on lasten ja nuorten oma toiminta kiusaamisen ehkäisemiseksi. MLL tuottaa aineistoja ja materiaaleja myös vanhemmille sekä tekee yhteiskunnallista vaikuttamistyötä kiusaamisen ehkäisemiseksi.

Lue lisää kiusaamisen vastaisesta työstä

Valmentajat ja urheiluseurat

MLL toteuttaa yhteistyössä Folkhälsanin ja eri lajiliittojen kanssa Reilusti urheiluryhmässä – Trygg idrott för alla -kehittämishanketta, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten urheiluharrastuksia ohjaavien taitoja, luoda turvallinen ja toimiva ilmapiiri ryhmään sekä tunnistaa ja ehkäistä loukkaavaa kohtelua ja kiusaamista. Tutustu vinkkeihin toimivan ja turvallisen harrastusryhmän rakentamiseksi ja myönteisen harjoitteluilmapiirin edistämiseksi.

Tutustu valmentajille ja urheiluseuroille suunnattuihin materiaaleihin

Lasten kohtaaminen palveluissa

Lapsen tai nuoren on usein vaikea kertoa huolistaan viranomaisille, koska hän ei luota ammattilaisten apuun. Lapsiystävällisen kohtaamisen listaan on koottu asioita lapsen ja nuoren huomioimiseksi julkisissa palveluissa, esimerkiksi kouluissa, lastensuojelussa, turvapaikkapuhuttelussa ja vastaavissa.

Lue lisää lasten kohtaamisesta palveluissa

Tulevaisuustaidot

Lapsiin kannattaa investoida. Mielikuvitus ja leikki lisäävät luovuutta ja hyvinvointia myös tulevaisuudessa. On tärkeää tukea lasten luottamusta omaan ja yhteiseen tulevaisuuteen. Minkälaista tulevaisuutta haluamme tehdä ja mihin tulevaisuuslukutaitoa tarvitaan? Lasten tulevaisuuden luottamuksen vahvistaminen on tärkeää tässä ajassa.

Tutustu tulevaisuustaitoja käsitteleviin materiaaleihin