Siirry sisältöön
MLL:n logo

Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset – MLL:n lausunto hallituksen esitysluonnokseen

Kannatan/kannatamme esitystä pääosin tai kokonaan taikka minulla/meillä ei ole esityksestä huomautettavaa

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) kannattaa hallituksen esitysluonnoksessa ehdotettuja muutoksia, joilla korotettaisiin lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistusta neljästä kuuteen vuoteen vankeutta ja lisättäisiin törkeää lapsenraiskausta koskeva uusi rangaistussäännös rikoslakiin.

Lapsen seksuaalinen riisto ja hyväksikäyttö ovat vakavia loukkauksia lapsen ruumiillista koskemattomuutta, hyvinvointia ja kehitystä kohtaan. On tärkeää, että lapsen seksuaalisen riistosta ja hyväksikäytöstä annettavien rikosten enimmäisrangaistukset ovat oikeudenmukaisessa suhteessa näiden tekojen vakavuuteen. Kuten hallituksen esitysluonnoksessa todetaan, lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tekotapojen kirjo on laaja. Tämä edellyttää myös, että myös rangaistusasteikko on laaja ja että törkeimmistä teoista voidaan antaa tekojen vakavuuteen nähden riittävän ankaria rangaistuksia.

Lapsen oikeus tulla suojelluksi seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä on kirjattu sekä YK:n että Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksiin.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 19 artiklan 1 kappaleessa edellytetään, että sopimusvaltio ryhtyy kaikkiin asianmukaisiin lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin, sosiaalisiin ja koulutuksellisiin toimiin suojellakseen lasta kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, vahingoittamiselta ja pahoinpitelyltä, laiminlyönniltä tai välinpitämättömältä tai huonolta kohtelulta tai hyväksikäytöltä, mukaan lukien seksuaalinen hyväksikäyttö, silloin kun hän on vanhempansa, muun laillisen huoltajansa tai kenen tahansa muun hoidossa.

Lapsen oikeuksien sopimuksen 34 artiklan mukaan sopimusvaltio sitoutuu suojelemaan lasta kaikilta seksuaalisen riiston ja hyväksikäytön muodoilta. Tässä tarkoituksessa sopimusvaltion on ryhdyttävä kaikkiin tarkoituksenmukaisiin kansallisiin sekä kahden- ja monenvälisiin toimenpiteisiin estääkseen: a) lapsen houkuttelemisen tai pakottamisen osallistumaan laittomiin seksuaalisiin tekoihin; b) lasten hyväksikäytön prostituutiossa tai muussa laittomassa seksuaalisen toiminnan harjoittamisessa; c) lasten hyväksikäytön pornografisissa esityksissä tai aineistoissa.

Euroopan neuvoston yleissopimus lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan (Lanzaroten sopimus) asettaa laaja-alaiset velvoitteet sopimusvaltiolle a) ehkäistä ja torjua lasten seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä; b) suojella seksuaalisen riiston ja seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutuneiden lapsiuhrien oikeuksia ja c) edistää kansallista ja kansainvälistä yhteistoimintaa lasten seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan. Lanzaroten sopimus edellyttää kaikkien lapsiin kohdistuvien seksuaalisen hyväksikäytön muotojen kriminalisoimista, ennaltaehkäiseviin toimiin sitoutumista ja lapsiuhrien suojelemista.

Lanzaroten sopimuksen 27 artiklan 1 kappaleessa edellytetään, että sopimusvaltio ryhtyy tarvittaviin lainsäädäntö- tai muihin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että Lanzaroten sopimuksen perusteella kriminalisoidut rikokset voidaan rangaista tehokkain, suhteellisin ja varoittavin rangaistuksin ottaen huomioon niiden vakavuus. Näiden rangaistusten tulee sisältää vapausrangaistuksia, jotka voivat johtaa rikoksentekijän luovuttamiseen.

Lapsen seksuaalisen riiston ja hyväksikäytön ehkäisemisessä näiden tekojen kriminalisointi ja riittävän ankara rangaistustaso sekä riittävän matala kiinnijäämisen riski ovat tärkeitä tekijöitä. Tämän lisäksi tarvitaan kuitenkin paljon muita toimenpiteitä, kuten Lanzaroten sopimuksessa edellytetään.

MLL korostaa näiden Lanzaroten sopimuksessa edellytettyjen ennaltaehkäisevien toimien suurta merkitystä

  • Lasten kanssa työskentelevien henkilöiden rekrytointi, koulutus ja tietoisuuden herättäminen
  • Lasten koulutus, mm. lasten oikeuksien koulutus ja turvataitokasvatus
  • Ennaltaehkäisevät interventio-ohjelmat ja toimenpiteet
  • Suurelle yleisölle tarkoitetut toimenpiteet
  • Lasten, yksityisen sektorin, tiedotusvälineiden ja kansalaisyhteiskunnan osallistuminen

Tämän lisäksi erityisen tärkeää on huolehtia lapsiuhrien auttamisesta, tukemisesta, suojaamisesta ja tarvittavista sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluista. Tätä edellyttää niin lapsen oikeuksien sopimus kuin Lanzaroten sopimus.

Kannatan/kannatamme ehdotusta pääosin tai kokonaan taikka minulla/meillä ei ole ehdotuksesta huomautettavaa

MLL kannattaa esitystä. On tärkeää, että rikosten rangaistukset ovat oikeudenmukaisessa suhteessa näiden tekojen vakavuuteen. Kuten hallituksen esitysluonnoksessa todetaan, lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tekotapojen kirjo on laaja. Tämä edellyttää myös, että myös rangaistusasteikko on laaja ja että teoista voidaan antaa niiden vakavuuteen nähden suhteutettuja rangaistuksia.

MLL esittää samalla harkittavaksi, että törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön (rikoslain 20 luvun 7 §) vähimmäisrangaistusta nostettaisiin nykyisestä yhdestä vuodesta vankeutta kahteen vuoteen vankeutta.

Kannatan/kannatamme ehdotusta pääosin tai kokonaan taikka minulla/meillä ei ole ehdotuksesta huomautettavaa

MLL kannattaa lapsenraiskausta koskevaa uutta rangaistussäännöstä. Uutta säännöstä sovellettaisiin tilanteissa, joissa teko sisältää samanaikaisesti törkeän raiskauksen ja törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön. Törkeän lapsenraiskauksen seuraamukseksi esitetään hallituksen esitysluonnoksessa vankeutta vähintään neljä ja enintään 12 vuotta.

Törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä määrätään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti rikoslain 7 luvun nojalla yhteinen rangaistus, jonka asteikko on 2-13 vuotta vankeutta. Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotettu muutos merkitsisi siten vähimmäisrangaistuksen ankaroitumista kahdesta vuodesta neljään vuoteen vankeutta ja enimmäisrangaistuksen laskua 13 vuodesta 12 vuoteen. MLL kannattaa vähimmäisrangaistuksen nostamista kahdesta neljään vuoteen. Sen sijaan MLL ei pidä perusteltuna enimmäisrangaistuksen laskemista 13 vuodesta 12 vuoteen. MLL pitää tärkeänä, että törkeän lapsenraiskauksen enimmäisrangaistuksen taso pidetään vähintään nykyistä lakia vastaavalla tasolla.

MLL pitää tärkeänä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ja Euroopan neuvoston Lanzaroten sopimuksen tehokasta täytäntöönpanoa. Lapsen seksuaalisen riiston ja hyväksikäytön ehkäisemisessä on tärkeää, että näistä rikoksista voidaan rangaista tehokkain, suhteellisin ja varoittavin rangaistuksin ottaen huomioon niiden vakavuus. MLL pitää myös tärkeänä seksuaalirikosten yleisesti ja lapseen kohdistuvien rikosten kokonaistarkastelun jatkamista ja sen arvioimista, mitä nyt esitettyjä muutoksia laajempia muutoksia lainsäädäntöön tulisi tehdä.

MLL korostaa, että tämän lisäksi tarvitaan monia muita toimenpiteitä näiden rikosten estämiseksi, kuten koulutusta, tiedotusta, valistusta, toimivia palveluita, ilmoitusmenettelyjä, rikostaustan selvittämistä ja interventio-ohjelmia. MLL korostaa myös riittävien tuki-, hoito- ja kuntoutustoimien toteuttamista lapsiuhreille sekä lastenasiaintalo-mallin mukaisesti toteutettuja palvelukokonaisuuksia lapseen kohdistuneen fyysisen tai seksuaalisen väkivallan epäilyn tutkintaan. Sekä lapsen oikeuksien sopimuksessa että Lanzaroten sopimuksessa nämä molemmat kokonaisuudet ovat keskeisellä sijalla. Julkisessa keskustelussa ennalta ehkäisevien toimenpiteiden laaja kirjo ja lapsiuhrien auttaminen jäävät usein rangaistusten ankaruutta koskevan keskustelun varjoon, vaikka niiden kokonaismerkitys on suurempi.

MLL toteaa lopuksi, että Lanzaroten sopimus on sisällöllisesti yksityiskohtainen lapsen ihmisoikeuksia koskeva teemasopimus, joka tarjoaa erinomaisen perustan lapsen seksuaalisen riiston ja hyväksikäytön vastaiselle työlle.

 

Iivonen Esa
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Takaisin ylös