Siirry sisältöön

Lasten ja perheiden peruspalveluihin kannattaa investoida

Sote-uudistuksessa on lisättävä eri palvelujen välistä yhteistyötä ja tuotava erityispalvelujen osaamista peruspalvelujen käyttöön. On myös varmistettava lasten ja aikuisten palveluiden integraatio niin, että esimerkiksi mielenterveys- tai päihdepalveluissa selvitetään palvelua käyttävän vanhemman lasten tuen tarve ja järjestetään tarvittava tuki. MLL pitää myös tärkeänä, että sosiaalihuollon tehtäviä ei jätetä sote-uudistuksessa terveydenhuollon jalkoihin. Sekä sosiaalihuoltoa että terveydenhuoltoa tulee kehittää tasapuolisesti.

Lasten ja perheiden peruspalvelujen puutteet sekä perus- ja erityispalvelujen yhteensovitusongelmat ovat osaltaan johtaneet siihen, että lastensuojelun tarve ja kodin ulkopuoliset sijoitukset ovat lisääntyneet. Hyvinvointia edistävän ja ongelmia ehkäisevän työn vahvistaminen tuo säästöjä, koska korjaavan työn tarve vähenee.

Varhaiskasvatus, koulu ja vapaa-ajanpalvelut ovat lapsille perheen ohella tärkeitä arjen kasvuympäristöjä. Huolehtimalla lasten ja nuorten kasvuympäristöistä ja perheiden tuesta, kuten neuvolapalveluista ja matalan kynnyksen perhekeskustoiminnasta, rakennetaan lasten hyvinvointia ja ehkäistään ulkopuolisuutta ja syrjäytymistä. Tällä on sekä lyhyen että pitkän aikavälin myönteiset vaikutukset hyvinvointiin ja talouteen. Myös haastavassa taloustilanteessa tulee muistaa, että lapsuusiän olosuhteet heijastuvat koko elämän hyvinvointiin ja terveyteen. Lapsiin ja perheisiin investoimisella luodaan edellytykset kestävälle kasvulle ja muun muassa korkealle työllisyysasteelle.

MLL muistuttaa, että kunnissa, joissa on investoitu lasten ja perheiden varhaiseen tukeen, on saatu lyhyessä ajassa hyviä tuloksia sekä hyvinvoinnin paranemisena että korjaavien menojen alenemisena. Sen sijaan ehkäisevään työhön kohdistetut leikkaukset ovat nostaneet lastensuojelun, lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon ja muun korjaavan työn tarvetta ja kustannuksia.

Lainsäädäntöä uudistettaessa on varmistettava lakien toimeenpano. Uusi lainsäädäntö ei yksin takaa tavoitteiden toteutumista. Toimeenpano edellyttää riittäviä henkilöstövoimavaroja, moniammatillisen ja monitoimijaisen yhteistyön vahvistamista sekä toimintakulttuurien kehittämistä. Viime vuonna tuli voimaan oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Tänä vuonna tuli voimaan uusi sosiaalihuoltolaki, joka muun muassa vahvisti lapsiperheiden oikeutta saada kotipalvelua. On tärkeää varmistaa, että oppilaiden oikeus saada opiskeluhuollon palveluja ja lapsiperheiden oikeus kotipalveluun toteutuvat uuden lainsäädännön mukaisesti.

Lasten ja nuorten kohtaamista parantamalla ja osallisuutta vahvistamalla lisätään palvelujen vaikuttavuutta. Kun lapsen tai nuoren ja ammattilaisen välille syntyy luottamuksellinen suhde, ja vuorovaikutus on avointa, lapsi tai nuori voi turvallisesti kertoa kokemuksistaan ja tuntee tulevansa kuulluksi ja autetuksi.

Lapsi tai nuori ja hänen perheensä voi tällä hetkellä olla useankin palvelun piirissä ja kohdata lukuisia ammattilaisia, mutta jäädä silti vaille vaikuttavaa tukea. Palveluja toteutettaessa on tärkeää määritellä, kenellä on kokonais- ja koordinaatiovastuu lapsen tai nuorten asiakkuudesta.

Lapset ja nuoret tarvitsevat kasvuympäristöönsä kynnyksettömiä palveluja, joihin heidän on helppo ottaa yhteyttä ja tulla. Näin lapsille ja nuorille voidaan tarjota tukea varhain eivätkä pienet pulmat pääse kasvamaan suuriksi ongelmiksi.

Perhekeskus on tapa järjestää lasten ja perheiden peruspalvelut helposti lähestyttäväksi, monialaiseksi ja monitoimijaiseksi kokonaisuudeksi. Kunnallisten toimijoiden, perheiden, vapaaehtoisten ja järjestöjen kumppanuuteen perustuva perhekeskustoiminta vahvistaa lasten ja perheiden osallisuutta ja lisää perheiden hyvinvointia. Se vahvistaa perheiden omia voimavaroja ja ehkäisee yksinäisyyttä.

Hyvänä esimerkkinä perhekeskustoiminnasta ovat MLL:n perhekahvilat. Perhekahvilat ovat avoimia kohtaamispaikkoja, jonne kaikki lapset ovat tervetulleita vanhempineen tai muun aikuisen seurassa. Viime vuonna toteutetun kyselyn mukaan yli 80 prosenttia kävijöistä vastasi perhekahvilaan osallistumisen vaikuttaneen myönteisesti mielialaansa. Perhekahvilassa lapset saavat leikkikavereita. Monella alueella perhekahvila on ainoa lapsiperheiden avoin kohtaamispaikka.

Sote-uudistuksessa on varmistettava kuntalaisten ja kunnassa toimivien järjestöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet palvelujen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Sote-uudistuksessa on huomioitava yhteistyö järjestöjen kanssa kaikilla tasoilla, niin valtakunnallisessa kehittämistyössä, alueellisella tasolla kuin peruskunnissa paikallistasolla.

MLL pitää tärkeänä, että velvoittavan YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen suunnitelmallista täytäntöönpanoa vahvistetaan. Lapsen oikeuksien sopimus edellyttää, että lapsen etu otetaan ensisijaisesti huomioon lapsia koskevissa päätöksissä. Lapsen edun ensisijaisuuden varmistaminen edellyttää lapsivaikutusten arviointia. Vaikutusten arviointi kuuluu hyvään hallintoon. Vaikutusten arviointi lisää tietoa valmistelun ja päätöksenteon perustaksi. Vaikutusten arviointi jäsentää ja selkeyttää valmistelu- ja päätöksentekoprosessia. Arviointi myös lisää päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja moniarvoisuutta.

MLL esittää, että tuleva hallitus sitoutuu arvioimaan lapsivaikutukset lainsäädännön, valtion talousarvion ja rakenneuudistusten, kuten sote-uudistuksen, valmistelussa. Lapsivaikutusten arviointi on ollut vielä toistaiseksi vähäistä. Vuonna 2012 vain kolmessa prosentissa hallituksen lakiesityksiä arvioitiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvia vaikutuksia.

Kannanotto on hyväksytty MLL:n liittovaltuuston kokouksessa 18.5.2015.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Takaisin ylös