Siirry sisältöön
MLL:n logo

MLL kannattaa varhaiskasvatuksen ryhmäkoon pienentämistä

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle

Lausunnolla olevalla varhaiskasvatusasetuksen muutoksella on tarkoitus pienentää päiväkotien ryhmäkokoja. Varhaiskasvatusasetuksen (753/2018) 1 §:ssä säädetään päiväkodin henkilöstön mitoituksesta. Ehdotetulla asetusmuutoksella päiväkodin henkilöstön ja lasten välistä suhdelukua pienennettäisiin. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi niin, että päiväkodissa kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa (yli viisi tuntia päivässä) yhtä kasvattajaa kohden voisi olla seitsemän kolme vuotta täyttänyttä lasta nykyisen kahdeksan sijaan.  Ehdotus toteuttaa hallitusohjelmakirjausta, jonka mukaan ”toteutetaan täysipäiväinen kokoaikainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus ja pienennetään yli 3-vuotiaiden ryhmäkokoja (1/7).” Asetusmuutos tulisi voimaan 1.8.2020, eli samaan aikaan hallituksen esityksessä 34/2019 vp ehdotetun subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamisen kanssa.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) kannattaa lämpimästi ehdotettua varhaiskasvatusasetuksen muutosta. Ehdotettu muutos parantaa lasten oikeutta saada laadukasta varhaiskasvatusta. Muutoksen myötä päiväkotien henkilöstömitoitus muutetaan takaisin ennen 1.8.2016 vallinnutta tilannetta.

Vuonna 2016 toteutettu päiväkotien henkilöstön suhdeluvun muutos (1/7:stä 1/8:aan, jonka myötä enimmäisryhmäkoko nousi 21 lapsesta 24 lapseen) on otettu käyttöön yli puolessa kuntia. Tämä on heikentänyt varhaiskasvatuksen laatua ja lasten yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksessa. Riittävän pieni ryhmäkoko on yksi varhaiskasvatuksen keskeisiä laatutekijöitä. Lapsiryhmän koon suureneminen on vähentänyt henkilökunnan mahdollisuuksia jokaisen lapsen yksilölliseen ja lapsiryhmän tarpeiden mukaiseen kohtaamiseen, huomioimiseen, havainnoimiseen sekä lapsen kehityksen ja oppimisen tukemiseen.

Vuonna 2016 toteutettu suhdeluvun muutos on myös heikentänyt päiväkotien henkilöstön työssäjaksamista ja työhyvinvointia. Tällä on ollut vaikutuksia varhaiskasvatusalan vetovoimaisuuteen ja alalta poishakeutumiseen.

Henkilöstön ja lasten suhdeluvun palauttaminen 1/8:sta 1/7:ään ja enimmäisryhmäkoon palauttaminen 24:stä lapsesta 21:een parantaa varhaiskasvatuksen laatua. Mahdollisuudet edistää jokaisen lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia paranevat. Myös muiden varhaiskasvatuslaissa määriteltyjen tavoitteiden toteutuminen, kuten lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja lapsen yksilöllisen tuen tarpeen tunnistaminen ja järjestäminen on pienemmässä ryhmässä helpompaa.

Nyt ehdotetun varhaiskasvatusasetuksen muutoksen jälkeenkin osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa (enintään viisi tuntia päivässä) päiväkodissa voi olla enintään 13 kolme vuotta täyttänyttä lasta yhtä kasvattajaa kohden. Tämä tarkoittaa, että yhdessä osa-aikaisessa varhaiskasvatusryhmässä voi olla jopa 39 lasta.

Jotta ylisuurilta lapsiryhmiltä vältytään varhaiskasvatuksessa ja laadukas varhaiskasvatus voidaan turvata myös osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa oleville lapsille, MLL esittää, että varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamisen jatkamisen yhteydessä osa-aikaisen varhaiskasvatuksen suhdeluku muutetaan samaksi kuin kokoaikaisessa eli 1/7:ään, jolloin enimmäisryhmäkoko on 24 lasta.

 

Helsingissä 10.12.2019

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Milla Kalliomaa
pääsihteeri

Esa Iivonen
johtava asiantuntija

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Takaisin ylös