Siirry sisältöön

MLL:n lausunto oikeusministeriölle äitiyslakityöryhmän mietinnöstä

Oikeusministeriön asettama äitiyslakityöryhmä esittää äitiyslain säätämistä ja eräiden äitiyskysymyksiin liittyvien lakien muuttamista. Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) lausuu äitiyslakityöryhmän mietinnöstä kohteliaimmin seuraavaa:

Mannerheimin Lastensuojeluliitto toteaa äitiyslain valmisteluaikataulun olevan kohtuuttoman kireä. Oikeusministeriö asetti 10.7.2014 työryhmän valmistelemaan ehdotuksen äitiyttä koskevaksi sääntelyksi. Työryhmän toimikausi alkoi 1.8.2014 ja päättyi 31.10.2014.

MLL pitää myös työryhmän ehdotuksen lausuntopyynnön aikataulua kohtuuttoman lyhyenä.

 

MLL kannattaa äitiyslain säätämistä. Lapsen oikeuksien turvaamisen ja tasavertaisen vanhemmuuden kannalta on perusteltua, että isyyden ohella myös äitiys määriteltäisiin lainsäädännössä. Hedelmöityshoitojen kehittyminen ja perherakenteiden monimuotoistuminen, kuten samaa sukupuolta olevien vanhempien perheiden yleistyminen, puoltavat äitiyden lainsäädännöllistä määrittelyä.

Suomen perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista on säädettävä lailla. Toisin kuin joissakin muissa maissa, äitiyden määräytymistä koskevia periaatteita ei ole tällä hetkellä kirjattu lainsäädäntöön Suomessa. Vakiintuneesti on katsottu, että nainen, joka synnyttää lapsen, on lapsen äiti.

MLL kannattaa työryhmän esitystä, että lakiin kirjataan voimassa oleva periaate että lapsen synnyttänyt henkilö on lapsen äiti.

MLL kannattaa myös työryhmän esitystä siitä, että äitiys voidaan vahvistaa hedelmöityshoitoon suostumisen perusteella. Ehdotettu sääntely koskee naisparin osalta tilannetta, jossa lapsi on hankittu molempien suostumukseen perustuvalla hedelmöityshoidolla. Ehdotuksen mukaan lapsen synnyttäneen äidin naispuolisen kumppanin voidaan vahvistaa olevan lapsen synnyttäneen äidin ohella lapsen äiti silloin, kun lapsi on hankittu yhteisesti hedelmöityshoitojen avulla. Äitiys vahvistetaan tällöin samalla tavalla kuin isyys eli joko tunnustamisen perusteella tai tuomioistuimen päätöksellä. Menettely korvaa näissä tilanteissa perheensisäisen adoption.

Työryhmän ehdotus edistää lapsen oikeutta vanhempiin ja suojaa lapsen yhdenvertaisuutta. Lapsen edun mukaista on, että lapsen äidin naispuolinen kumppani voidaan vahvistaa lapsen toiseksi vanhemmaksi, jos naispari on hankkinut lapsen yhteisymmärryksessä hedelmöityshoidoilla. Äitiyden vahvistaminen tunnustamisella on perheille joustavampi ja nopeampi menettely kuin perheen sisäinen adoptio.

Äitiyslakityöryhmän toimikausi on ollut erittäin lyhyt eikä työryhmä ole pystynyt riittävän laajasti arvioimaan naisparien äitiyttä koskevan oikeudellisen sääntelyn kysymyksiä. MLL pitää tärkeänä, että jatkossa selvitetään mahdollisuudet vanhemmuusolettaman ulottamisesta rekisteröityihin naispareihin.

MLL korostaa, että lainsäädännön tulee turvata lapsen asema ja oikeudet hänen perheasemastaan riippumatta. Lapsen oikeuksien sopimuksen 2 artiklan mukaan sopimusvaltion tulee kunnioittaa ja taata lapsen oikeuksien sopimuksessa turvatut oikeudet kaikille lapsille ilman minkäänlaista lapseen, hänen vanhempiinsa tai huoltajiinsa liittyvää erottelua. Myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja perustuslain ihmisten yhdenvertaisuutta koskevat säännökset tulee ottaa huomioon tarkasteltaessa naisparin vanhemmuuden määrittelyä.

MLL esittää myös, että pidemmän aikavälin tavoitteeksi asetettaisiin yhteinen vanhemmuuslaki. Vanhemmuuslaissa säädettäisiin sekä äitiydestä että isyydestä.

Helsingissä 28.11.2014
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Mirjam Kalland
pääsihteeri

Esa Iivonen
asiantuntijalakimies

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Takaisin ylös