Siirry sisältöön
MLL:n logo

MLL:n lausunto oikeusministeriölle koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta

Mitä mieltä olette ehdotuksesta, jolla yhdenvertaisuussuunnitteluvelvollisuus ja yhdenvertaisuuden edistämisen velvollisuus laajenisivat koskemaan varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja palveluntuottajia?

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) kannattaa sitä, että yhdenvertaisuussuunnitteluvelvollisuus ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuus laajennettaisiin koskemaan varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja palveluntuottajia toimipaikkakohtaisesti. Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ovat keskeisiä perus- ja ihmisoikeuksia ja niiden toteutumattomuus vaarantaa myös muiden oikeuksien toteutumisen.

YK:n lapsen oikeuksien komitea korostaa, että ”syrjintäkielto ei ole passiivinen velvollisuus, joka kieltää kaikenlaisen syrjinnän lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisten oikeuksien nauttimisessa, vaan se edellyttää valtiolta myös ennakoivia toimenpiteitä sen takaamiseksi, että kaikilla lapsilla on todellisuudessa yhtäläiset mahdollisuudet nauttia yleissopimuksen mukaisista oikeuksistaan. Tämä voi edellyttää aktiivisia toimenpiteitä sellaisten tilanteiden korjaamiseksi, joissa esiintyy todellista eriarvoisuutta.” Yhdenvertaisuussuunnittelu on väline syrjivien asenteiden ja rakenteiden tunnistamiseksi ja poistamiseksi.

MLL korostaa henkilöstön, lasten ja vanhempien osallisuuden merkitystä yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa. Yhdenvertaisuustyö on osa varhaiskasvatuksen sisältöä, jolla edistetään tasa-arvoista, jokaista ihmistä ja hänen oikeuksiaan kunnioittavaa käyttäytymistä ja toimintatapaa. On tärkeää, että yhdenvertaisuustyö aloitetaan varhaislapsuudessa. Varhaislapsuuden syrjintäkokemuksilla voi olla elämänmittaiset vaikutukset.

Yhdenvertaisuussuunnittelun ulottamisella varhaiskasvatukseen voidaan vahvistaa yhdenvertaisuuden edistämistä ja eriarvoisuuden torjuntaa varhaiskasvatuksessa, joka on perheen jälkeen pienten lasten tärkein kasvuympäristö. Yhdenvertaisuussuunnittelu tukee lapsen oikeuksien ja varhaiskasvatuksen tavoitteiden toteutumista kaikkien varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten osalta sekä edistää turvallista varhaiskasvatusympäristöä kaikille lapsille.

Mitä mieltä olette ehdotuksesta, että kunta vastaisi siitä, että sen alueella toimiville perhepäivähoidon ja kunnallisen avoimen varhaiskasvatuksen toimijoille laaditaan toimipaikkakohtaisen suunnitelman sijaan yhteistyössä näiden toimijoiden kanssa yhteiset yhdenvertaisuussuunnitelmat?

MLL tukee ehdotusta, että kunnalle annetaan vastuu perhepäivähoidon ja kunnallisen avoimen varhaiskasvatuksen yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimisesta. MLL korostaa tässäkin henkilöstön sekä lasten ja vanhempien osallisuutta suunnitelmien laatimisessa, toteutuksessa ja seurannassa.

Mitä mieltä olette ehdotuksesta koskien häirinnän määritelmän muuttamista siten, että se sisältäisi myös ihmisryhmään kohdistuvan häirinnän?

MLL pitää ehdotusta hyvänä ja perusteltuna. Ihmisryhmään kohdistuva häirintä sisältyi aiempaan yhdenvertaisuuslakiin. Ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukkaava käyttäytyminen kohdistuu usein ihmisryhmään, ja on tärkeää, että tällaiseen häirintään voidaan puuttua, vaikka se ei kohdistuisi suoranaisesti tiettyyn ihmiseen.

Mitä mieltä olette ehdotuksesta, jonka mukaan lakiin kirjattaisiin, että varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjän menettely on syrjintää, jos ne laiminlyövät puuttua tiedossaan olevaan häirintään?

MLL kannattaa ehdotusta. Ehdotettu säännös vastaa työnantajaa koskevaa lain 14 §:n 2 momenttia ja se selkeyttää ja vahvistaa häirintään puuttumista varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa. Ehdotetulla säännöksellä voidaan edistää turvallista varhaiskasvatus- ja opiskeluympäristöä, kun häirintään puuttuminen tulee tietoisemmaksi ja tavoitteellisemmaksi.

Mitä mieltä olette ehdotuksesta, jonka mukaan yhdenvertaisuusvaltuutettu tai yhdenvertaisuutta edistävä yhteisö voisi viedä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan myös sellaisen syrjintää tai vastatoimia koskevan asian, jossa ei ole yksilöitävissä tiettyä asianomistajaa?

MLL kannattaa ehdotusta. Muutos vahvistaisi syrjintään puuttumista, koska se antaisi mahdollisuuden nykyistä paremmin puuttua sellaiseen syrjintään, joka kohdistuu yksilöiden sijaan laajemmin tiettyyn ihmisryhmään, kuten esimerkiksi tiettyyn ihmisryhmään kohdistuvaan häirintään.

Mitä mieltä olette ehdotuksesta koskien kohtuullisia mukautuksia?

MLL kannattaa ehdotusta, jonka mukaan laissa nykyisin mainittavan viranomaisissa asioinnin sijaan vammaisella henkilöllä on nimenomaisesti mahdollisuus saada myös viranomaisen palveluita. Säännöksen tarkoituksena on, että vammainen henkilö saa yhdenvertaisesti muiden kanssa oikeutensa toteutettua viranomaisessa. Kohtuullisia mukautuksia koskeva muutosehdotus parantaisi myös vammaisten lasten oikeuksien toteutumista.

Mitä mieltä olette ehdotuksesta, jonka mukaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta voisi määrätä hyvitystä?

MLL kannattaa ehdotusta, koska lautakuntamenettelyllä vahvistettaisiin syrjintää epäilevän pääsyä tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin. Tuomioistuinmenettelyn raskaus, hitaus ja siihen liittyvä kuluriski nostavat kynnystä vaatia hyvitystä.

Millaisia vaikutuksia arvioitte ehdotetuilla muutoksilla olevan?

Yhdenvertaisuussuunnittelun laajentaminen varhaiskasvatuksen toimipaikkoihin edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Suunnittelu auttaa varhaiskasvatuksen henkilökuntaa huomaamaan mahdollisia syrjiviä asenteita, käytäntöjä ja rakenteita sekä poistamaan niitä. Osallistamalla lapset yhdenvertaisuustyöhön edistetään yhdenvertaisuutta lasten keskinäisessä kanssakäymisessä, kun lasten kyky kohdata ja arvostaa erilaisuutta vahvistuu. Vanhempien osallistamisella voidaan vaikuttaa myös vanhempien toimintatapoihin. Yhdenvertaisuussuunnittelulla voidaan parantaa syrjinnälle alttiiden ja vähemmistöryhmiin kuuluvien lapsiryhmien asemaa ja oikeuksien toteutumista.

Nykyistä selkeämpi varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjän velvoite puuttua häirintää vahvistaa lasten ja nuorten oikeutta turvalliseen varhaiskasvatus- ja opiskeluympäristöön.

Kohtuullisia mukautuksia koskevat muutokset edistävät myös vammaisten lasten oikeuksia.

Helsingissä 18.5.2022

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Milla Kalliomaa
pääsihteeri

Esa Iivonen
johtava asiantuntija

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Takaisin ylös