Siirry sisältöön
MLL:n logo

MLL:n lausunto varhaiskasvatuslain muutoksista

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta varhaiskasvatuslain muuttamiseksi

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuslain 36 §:ää. Esitys tarkentaisi päiväkodin henkilöstön mitoituksesta poikkeamisen alaa. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi uusi momentti siitä, että henkilöstömitoituksesta poikkeaminen ei ole mahdollista henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Ehdotettu täsmennys ei muuttaisi lain soveltamista, vaan jo voimassa olevan lainsäädännön mukaan päiväkodin henkilöstön mitoituksesta poikkeaminen ei ole mahdollista henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Uuden momentin myötä pykälän soveltaminen täsmentyisi ja turvaisi paremmin varhaiskasvatuslain 35 §:n edellyttämän henkilöstön mitoituksen toteutumisen.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) kannattaa ehdotusta ja pitää sitä tarpeellisena ja perusteltuna. Riittävä koulutetun henkilöstön määrä on yksi keskeisimpiä varhaiskasvatuksen laadun osatekijöitä. Muutosehdotuksen taustalla on se, että päiväkodin henkilöstön mitoitusta koskevaa varhaiskasvatuslain 35 §:n säännöstä on tulkittu virheellisesti. Poikkeaminen henkilöstön mitoituksesta on mahdollista esimerkiksi tilanteessa, jossa päiväkodissa samaa paikkaa käyttävät lapset ovat satunnaisesti ja lyhytaikaisesti samanaikaisesti paikalla esimerkiksi vanhempien työvuoron yllättävän muuttumisen vuoksi. Tilapäistä poikkeamista tapahtuu kuitenkin laajasti myös tilanteissa, joissa henkilöstöä puuttuu esimerkiksi sairauspoissaolojen vuoksi, vaikka varhaiskasvatuslaki antaa mahdollisuuden poiketa mitoituksesta lyhytaikaisesti ainoastaan lapsen hoitoaikoihin liittyvistä syistä.

Ehdotettu muutos toteuttaa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 3 artiklan 3 kappaleen määräystä siitä, että sopimusvaltion on taattava, että lasten huolenpidosta ja suojelusta vastaavat laitokset ja palvelut noudattavat toimivaltaisten viranomaisten antamia määräyksiä, jotka koskevat erityisesti turvallisuutta, terveyttä, henkilökunnan määrää ja soveltuvuutta sekä henkilökunnan riittävää valvontaa.

Hallituksen esitysluonnoksessa todetaan lisäksi, että henkilöstömitoitukseen liittyen yksi muutosvaihtoehto olisi poistaa varhaiskasvatusasetuksen 1 §:n 2 momentin mukainen osapäiväisiä kolme vuotta täyttäneitä lapsia koskeva suhdeluku 1/13. Erillistä suhdelukua osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten kohdalla on käytännössä monin paikoin erittäin hankala soveltaa, koska lapset harvoin voivat tosiasiallisesti käyttää samaa varhaiskasvatuspaikkaa vuorotellen.

Osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa (enintään viisi tuntia päivässä) päiväkodissa voi olla enintään 13 kolme vuotta täyttänyttä lasta yhtä kasvattajaa kohden (suhdeluku 1/13). Tämä tarkoittaa, että osa-aikaisessa varhaiskasvatusryhmässä on mahdollista olla jopa 39 lasta.

Jotta ylisuurilta lapsiryhmiltä ja edellä mainituilta soveltamisongelmilta vältytään, MLL esittää, että varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamisen seuraavassa vaiheessa osa-aikaisen varhaiskasvatuksen suhdeluku muutetaan samaksi kuin kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa eli 1/7:ään. Laadukas varhaiskasvatus on varmistettava myös osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa oleville lapsille. Varhaiskasvatukselle ja lapsen yksilöllisen kehityksen ja oppimisen tuelle on laissa ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa asetettu samat tavoitteet riippumatta siitä, kuinka monta tuntia lapsi siihen osallistuu. Tavoitteiden saavuttamisessa henkilöstön määrällä ja laadulla on keskeinen merkitys, kuten hallituksen esitysluonnoksessa todetaan. Tämän vuoksi henkilöstömitoituksen tulisi olla samansuuruinen myös osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa.

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan lisäksi säädettäväksi varhaiskasvatuksen henkilökunnan velvollisuudesta ilmoittaa havaitsemastaan lapsen varhaiskasvatukseen kohdistuvasta epäkohdasta tai ilmeisen epäkohdan uhasta (54 a §) sekä toimenpiteistä ilmoituksen johdosta (54 b §). Esityksessä ehdotetaan, että ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia. Varhaiskasvatuksen toimipaikan toiminnasta vastaavan henkilön tulisi ilman aiheetonta viivytystä käynnistää toimet epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi. Varhaiskasvatuksen henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus olisi osa varhaiskasvatuksen ennakollista valvontaa.

MLL kannattaa ja pitää tarpeellisena ja perusteltuna ehdotettuja säännöksiä koskien henkilökunnan ilmoitusvelvollisuutta ja toimenpiteitä ilmoituksen johdosta. Ehdotettu varhaiskasvatushenkilöstön ilmoitusvelvollisuus havaitusta epäkohdasta tai ilmeisen epäkohdan uhasta turvaisi lapsen oikeuden saada laadukasta varhaiskasvatuslain tavoitteet toteuttavaa varhaiskasvatusta. Tämä turvaa lapsen hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista varhaiskasvatuksessa. Ilmoitusvelvollisuus on tärkeä varhaiskasvatuksen ennakollisen valvonnan keino, joka osaltaan turvaa lapsen oikeutta laadukkaaseen varhaiskasvatuslain tavoitteet täyttävään varhaiskasvatukseen. Ilmoitusvelvollisuutta koskeva säännös toteuttaa edellä mainittua YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 3 artiklan 3 kappaleen määräystä, jonka mukaan lasten huolenpidosta vastuussa olevien palveluissa on velvoite noudattaa toimivaltaisten viranomaisten antamia määräyksiä, jotka koskevat erityisesti turvallisuutta, terveyttä, henkilökunnan määrää ja soveltuvuutta sekä henkilökunnan riittävää valvontaa.

Helsingissä 17.11.2020
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Milla Kalliomaa
pääsihteeri

Esa Iivonen
johtava asiantuntija

[helpful]

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Takaisin ylös