Siirry sisältöön

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tietosuojaseloste perhekahvilatutkimukseen osallistuville vanhemmille

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten MLL käsittelee henkilötietojasi tutkimuksessaan ”Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekahviloiden merkitys vanhempien arjessa”. Tämä tietosuojaseloste on julkaistu MLL:n verkkosivuilla, ja sinulle on annettu siihen suora linkki sähköpostitse ennen haastatteluun osallistumista.

Tutkimuksen nimi: Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekahviloiden merkitys vanhempien arjessa.

Tutkimuksen tarkoitus: Selvittää, miten MLL:n perhekahvilat ovat osa vanhempien arkea sekä millaisia koettuja merkityksiä ja hyötyjä vanhemmat MLL:n perhekahviloihin liittävät.

Tutkimuksen kesto ja luonne: Tutkimus on kertaluonteinen. Aineisto kerätään keväällä 2020, ja tutkimuksen loppuraportti pyritään julkaisemaan kesällä 2020, kuitenkin viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tutkimusaineisto kerätään haastattelemalla. Haastatteluista sopimista varten sinulta kerätään yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero), joita ei käytetä muihin tarkoituksiin. Jokaisesta haastattelusta äänitetään tallenne, joka puretaan tekstiksi eli litteroidaan litteraatiksi. Ennen haastattelua haastattelija kerää sinulta erilliseen sähköiseen dokumenttiin taustatietoina seuraavat henkilötiedot:

 • sukupuolesi ja ikäsi
 • työtilanteesi
 • perheesi kokoonpano
 • lastesi iät ja sukupuoli
 • toisen vanhemman sukupuoli, ikä ja työtilanne
 • perheesi asumismuoto
 • missä MLL:n perhekahviloissa vierailet/ohjaat toimintaa

Tässä tutkimuksessa sinulta ei kerätä arkaluonteisia henkilötietoja. Koska haastateltavat rekrytoidaan tutkimukseen lumipallo-otannalla, yhteystietosi saadaan luvallasi henkilöltä, joka kutsui sinut mukaan tutkimukseen. Kaikki taustatietosi kerätään suoraan sinulta.

Käsittely on tarpeen tieteellistä tai historiallista tutkimusta taikka tilastointia varten ja se on oikeasuhtaista, sillä tavoiteltuun yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen nähden (tietosuojalaki 4.1 § 3-kohta).

Tässä tutkimuksessa kerättävät henkilötietosi ovat salassa pidettäviä. Henkilötietojesi käsittely perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan ja tutkimuksella on vastuuhenkilö. Henkilötietojasi käytetään vain tätä tutkimusta varten, eikä niitä luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle (ks. kohta Tutkimuksen suorittajat). Tutkimusryhmän jäsenet ovat vaitiolovelvollisia. Äänitallenteiden litteroinnin toteuttaa litterointipalveluja tarjoava yritys, joka niin ikään on vaitiolovelvollinen aineiston käsittelyssä. Tallenteet toimitetaan pseudonymisoituina yritykselle, joka litteroinnin valmistuttua palauttaa kaikki kopiot tallenteista ja litteraateista rekisterinpitäjälle. Tässä tutkimuksessa henkilötietojasi ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

 • käyttäjätunnus
 • salasana
 • kulunvalvonta (fyysinen tila)
 • muulla tavoin, miten: tunnisteiden poisto
 • lukitut säilytystilat
 • kulunvalvonta (fyysinen tila)

Tutkimusaineistoa säilytetään sähköisessä muodossa vain tutkimuksen vastuullisen johtajan tietokoneella käyttäjätunnuksen ja salasanan takana. Mikäli aineistosta otetaan paperisia tulosteita, säilytetään niitä lukitussa kaapissa. Kaikkea aineistoa käsitellään vain sellaisilla tavoilla ja tiloissa, joissa tutkimusryhmän ulkopuolisilla henkilöillä ei ole mahdollisuutta päästä siihen käsiksi.

Tässä tutkimuksessa suorat tunnistetietosi poistetaan suojatoimena aineiston perustamisvaiheessa (pseudonymisoitu aineisto, jolloin tunnistettavuuteen voidaan palata koodin avulla ja aineistoon voidaan yhdistää uusia tietoja). Tutkija luo kaikille haastateltaville koodit, joiden avulla haastateltavan taustatiedot erotellaan haastatteluista ja siirretään erilliseen tietorekisteriin. Taustatietosi eivät siis tule esiin haastattelun äänitallenteessa tai litteraatissa. Aineiston analysointivaiheessa haastattelustasi poistetaan myös kaikki muut mahdolliset tunnistetiedot. Tuloksia raportoitaessa sinusta käytetään peitenimeä. Haastateltavien taustatietoja käytetään tutkimuksen osallistujien yleisessä kuvauksessa, josta ei ilmene yksittäisen haastateltavan tiedot. Sinua ei voi tunnistaa tutkimuksen tuloksista ja julkaisuista. Tutkimuksen julkaisuissa voidaan käyttää suoria lainauksia haastattelustasi nimettömästi. Loppuraportin lisäksi tutkimuksesta voi valmistua tiedotteita, lehti- ja verkkojulkaisuja sekä seminaariesityksiä.

Tässä tutkimuksessa tutkimusrekisteri hävitetään tutkimuksen päättymisen jälkeen. Haastattelujen äänitallenteet hävitetään heti litteroinnin jälkeen. Haastattelujen sopimista varten kerätyt yhteystiedot, taustatiedoiksi kerätyt henkilötiedot sekä haastattelujen litteraatit hävitetään asianmukaisesti tutkimukseen päätyttyä, viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL)
PL 141, 00531 Helsinki
mll(at)mll.fi
Puh. 075 32 451

Laura Autio (tutkija)
Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL)
PL 141, 00531 Helsinki
laura.autio(at)mll.fi
Puh. 075 3245 595

Tutkimuksen toteuttaa MLL:n keskusjärjestössä toimiva perhekeskustiimi. Tutkimuksen päävastuussa on tiimin tutkija (yhteystiedot yllä), jota muut alla esitetyt tiimin jäsenet tarvittaessa avustavat haastattelujen toteuttamisessa. Litteroinnin toteuttaa litterointipalveluja tarjoava yritys.

Tarja Satuli-Kukkonen (perhekeskustoiminnan päällikkö)
tarja.satuli-kukkonen(at)mll.fi
Puh. 075 324 5597

Liisa Ylikojola (koordinaattori)
liisa.ylikojola(at)mll.fi
Puh. 075 3245 551

Eevamaija Paljakka (koordinaattori)
eevamaija.paljakka(at)mll.fi
Puh. 075 3245 544

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista tietyissä tapauksissa. Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn tarkoituksen toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa.

Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa kuten, jos kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden.

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu yleiseen etuun tai oikeutettuun etuun. Tällöin MLL ei voi käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos se voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää oikeutesi.

Tässä kuvatuista oikeuksista saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa poiketa tietosuoja-asetuksessa ja Suomen tietosuojalaissa säädetyillä perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Tutkimuksessa henkilötietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. Tutkimuksessa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ei ole henkilökohtaisten ominaisuuksiesi arviointi, ts. profilointi, vaan henkilötietojasi arvioidaan laajemman tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta.

Markus Vähä-Piikkiö
tietosuoja(at)mll.fi
Puh. 075 3245 522

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Lue lisää: http://www.tietosuoja.fi. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu:

Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, PL 800, 00521 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi

MLL voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen, mikäli muutokset yhteiskunnan olosuhteissa, tietosuojasuosituksissa tai lainsäädännössä sitä edellyttävät. Muutokset astuvat voimaan heti, kun päivitetty versio selosteesta on julkaistu MLL:n verkkosivuilla. Tätä tietosuojaselostetta on päivitetty viimeksi 23.3.2020.

[helpful]
Takaisin ylös