Siirry sisältöön

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempien verkkotukiryhmien tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry (Y-tunnus 0215204-0), Toinen Linja 17, 00530 Helsinki, mll@mll.fi

2. Yhteyshenkilö

Asiantuntija Päivi Naukkarinen, puh. 050-5739596, paivi.naukkarinen@mll.fi ja asiantuntija Anthea Harms, puh. 050-5236578, anthea.harms@mll.fi, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Toinen Linja 17, 00530 Helsinki. Rekisterin käsittelijöitä ovat Kiusaamista kokeneiden tai siihen osallistuneiden lasten vanhempien verkkotukiryhmät (jatkossa Vanhempien verkkotukiryhmät) -hankkeen työntekijät.

3. Rekisterin nimi

Vanhempien verkkotukiryhmät -hankkeen osallistujarekisteri (vanhemmat, vapaaehtoiset).

4. Henkilötietojen käsittelijä, jolle henkilötietoja siirretään

Tietoja voidaan siirtää Mannerheimin Lastensuojeluliiton sisällä vain niille, joiden työtehtävään rekisteriin liittyvän toiminnon järjestäminen tai hoitaminen luottamuksellisesti ja välittömästi kuuluu.

5. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelyyn Vanhempien verkkotukiryhmät -hankkeessa ovat henkilön oma suostumus sekä henkilön elintärkeiden etujen suojaaminen. Toimintaan osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja tapahtuu ainoastaan osallistujan suostumuksella. Toimintaan osallistuminen edellyttää toimintaan ilmoittautumista ja kohdassa 8 määriteltyjen henkilötietojen käsittelyä. Järjestelmään rekisteröidään vain toiminnan kannalta tarpeelliset tiedot. Henkilötietoja käsitellään hankkeen toimintaan osallistumista varten. Rekisterissä olevat tiedot ovat välttämättömiä yhteydenpidon ja toiminnasta tiedottamisen sekä laadukkaan toiminnan suunnittelun ja koordinoinnin kannalta.

Rekisterissä olevat vanhempia koskevat tiedot ovat välttämättömiä, jotta hankkeen työntekijät voivat olla yhteydessä vanhempien verkkotukiryhmiin osallistuviin vanhempiin ja tiedottaa heille mahdollisista muutoksista.

Rekisterissä olevat vapaaehtoisia koskevat tiedot ovat välttämättömiä, jotta hankkeen työntekijät voivat olla yhteydessä vanhempien verkkotukiryhmien ohjaajakoulutuksiin osallistuviin vapaaehtoisiin ja tiedottaa heille mahdollisista muutoksista.

Tietoja voidaan käyttää anonymisoituina toiminnan tilastoimiseen, palvelusta tiedottamiseen sekä palvelun kehittämistarkoituksiin.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Vanhempien verkkotukiryhmään osallistuvien vanhempien henkilötiedot poistetaan hankkeen päättyessä. Vanhempainryhmien ohjaajiksi koulutettujen vapaaehtoisten henkilötiedot poistetaan hankkeen päättyessä.

7. Rekisterin henkilöryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja käsitellään, ovat vanhempainryhmiin ilmoittautuneet ja ryhmiin osallistuvat vanhemmat sekä vanhempainryhmien ohjaajiksi koulutettavat vapaaehtoiset.

8. Rekisterin tietosisältö

Vanhempainryhmiin osallistuvat vanhemmat: vanhemman nimi, kotikunta, puhelinnumero ja sähköposti, lapsen ikä sekä odotukset ryhmälle ja syy osallistua ryhmään.

Vanhempainryhmien vapaaehtoiset ohjaajat: osallistujan nimi, ammattinimike, puhelinnumero ja sähköposti, kotikunta sekä odotukset koulutukselle ja mahdollisuudet toimia ryhmänohjaajana. Taustatietona kerätään ryhmänohjaukseen liittyvää kokemustietoa.

9. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity luovuttaa itse tiedot toimintaan mukaan hakeutuessaan. Rekisteriä päivitetään asianomaisilta saaduilla tiedoilla. Päivityksen tekevät hankkeen työntekijät.

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rikostapauksessa tai lastensuojeluilmoitusta tai hätäkeskusyhteydenottoa edellyttävissä tilanteissa henkilötiedot voidaan luovuttaa poliisille, lastensuojelun työntekijälle tai hätäkeskuspäivystäjälle. Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti eikä siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on tarkoitettu vain Vanhempien verkkotukiryhmät -hankkeen sisäiseen käyttöön. Henkilötiedot kerätään sähköisessä muodossa ylläpidettäviin dokumentteihin. Tiedot ovat suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Järjestelmän käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja käyttäjäkohtaista salasanaa. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy Vanhempien verkkotukiryhmät -hankkeen loppuessa, mikäli hankkeen toimintaa ei jatketa.

Sähköisessä muodossa ylläpidettävät dokumentit ovat suojattu salasanalla ja tulostetut dokumentit säilytetään lukitussa tiloissa. Rekisteritietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan kohdassa kaksi kuvatut henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus:

Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä.

Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua niitä tietoja, mitä hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen ja henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä milloin tahansa.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on laadittu 15.12.2022.

Takaisin ylös