Siirry sisältöön

Muita lasten oikeuksien kannalta keskeisiä ihmisoikeussopimuksia

Lapsille kuuluvat samat ihmisoikeudet kuin aikuisille. Tästä on tehty joitain poikkeuksia, kuten täysi-ikäisiä koskevat vaalioikeudet. Lasten oikeus suojeluun edellyttää myös joitakin rajauksia, kuten vähimmäisiän asettamista työhön ottamiselle tai avioliiton solmimiselle. Näin ollen YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen lisäksi myös muut ihmisoikeussopimukset ovat lapsille tärkeitä ja täydentävät sen antamaa ihmisoikeussuojaa.

Lapsen oikeuksien sopimuksen lisäksi lasten oikeuksia kannalta keskeisiä ihmisoikeussopimuksia ovat muun muassa  taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva YK:n yleissopimus (TSS-sopimus), kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva YK:n yleissopimus (KP-sopimus), Euroopan ihmisoikeussopimus (EIS) ja uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja, naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehty Euroopan neuvoston yleissopimus (Istanbulin sopimus) sekä lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan tehty Euroopan neuvoston yleissopimus (Lanzaroten sopimus).

Vammaisten lasten kannalta tärkeässä roolissa on myös vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva YK:n yleissopimus, joka sisältää yleisten oikeuksien lisäksi myös lapsia koskevia erityisiä oikeuksia. Eri lapsiryhmien kannalta merkittäviä ihmisoikeussopimuksia ovat myös esimerkiksi YK:n yleissopimus naisten syrjinnän poistamisesta (tytöt), rotusyrjinnän poistamista koskeva YK:n yleissopimus (etnisiin vähemmistöihin kuuluvat lapset) sekä Euroopan neuvoston vähemmistöpuiteyleissopimus (vähemmistöihin kuuluvat lapset) ja kieliperuskirja (vähemmistökieliä puhuvat lapset).


Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus (KP-sopimus)

Sisältää säännöksiä koskien muun muassa sanan-, yhdistymis- ja uskonnonvapautta sekä esimerkiksi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kriteereitä. Sopimus sisältää myös yleisen syrjintäkiellon, vähimmäiskriteerit kuolemanrangaistuksen käytölle sekä säännöksen vähemmistöihin kuuluvien oikeuksista. Sopimuksen täytäntöönpanoa valvoo ihmisoikeuskomitea.

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva yleissopimus (TSS-sopimus)

Sisältää muun muassa työhön ja työoloihin, terveyteen, asumiseen, ravinnonsaantiin, koulutukseen ja kulttuuriin liittyviä oikeuksia. Sopimuksen täytäntöönpanoa valvoo TSS-komitea.

Naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus

Sopimuksen tavoitteena edistää ihmisoikeuksien tasa-arvoista toteutumista naisten osalta. Sopimus sisältää säännöksiä muun muassa kansalaisuudesta, koulutuksesta, työelämään osallistumisesta, terveydenhuollosta sekä naisten taloudellisista oikeuksista. Sopimuksen täytäntöönpanoa valvoo naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea.

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehty yleissopimus

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet, edistää ja suojella näitä oikeuksia ja vapauksia sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista.

Sopimuksen keskeisiä periaatteita ovat yksilön itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus, vammaisten henkilöiden osallistuminen ja osallisuus yhteiskuntaan sekä esteettömyys ja saavutettavuus. Sopimus sisältää sekä kansalais- ja poliittisia oikeuksia että taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevia määräyksiä.

Sopimuksen täytäntöönpanoa valvoo vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea.

Rotusyrjinnän poistamista koskeva yleissopimus

Rotusyrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen tavoitteena on ehkäistä rodun, ihonvärin, syntyperän tai kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella tapahtuvaa syrjintää. Valtioiden tulee kaikin mahdollisin keinoin pyrkiä ehkäisemään rasismia yleensä sekä erityisesti kriminalisoida rotusyrjintä ja kansanryhmää vastaan kiihottaminen. Yleissopimuksen täytäntöönpanoa valvoo rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea.


Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelemiseksi eli Euroopan ihmisoikeussopimus on erityisesti vapausoikeuksia suojaava ihmisoikeussopimus. Kaikkien Euroopan neuvoston jäsenmaiden on ratifioitava sopimus. Sopimukseen kuuluu myös useita lisäpöytäkirjoja, joiden ratifioiminen ei ole pakollista.

 • 2 artikla – Oikeus elämään
 • 3 artikla – Kidutuksen kielto
 • 4 artikla – Orjuuden ja pakkotyön kielto
 • 5 artikla – Oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
 • 6 artikla – Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin
 • 7 artikla – Ei rangaistusta ilman lakia
 • 8 artikla – Oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta
 • 9 artikla – Ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus
 • 10 artikla – Sananvapaus
 • 11 artikla – Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus
 • 12 artikla – Oikeus avioliittoon (avioliittoikäisiä koskeva oikeus)
 • 13 artikla – Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin
 • 14 artikla & kahdestoista lisäpöytäkirja – Syrjinnän kielto
 • 15 artikla – Sopimusvelvoitteista poikkeaminen hätätilan aikana
 • 16 artikla – Ulkomaalaisten poliittisen toiminnan rajoittaminen
 • 17 artikla – Oikeuksien väärinkäytön kielto
 • 18 artikla – Oikeuksien käyttöä koskevien rajoitusten rajoittaminen

Lisäksi Euroopan ihmisoikeussopimuksen lisäpöytäkirjoissa turvataan useita oikeuksia: omaisuudensuoja, oikeus koulutukseen, oikeus vapaisiin vaaleihin (ensimmäinen lisäpöytäkirja), velkavankeuden kielto, liikkumisvapaus, kielto karkottaa kansalaisia sekä ulkomaalisten joukkokarkotuksen kielto (neljäs lisäpöytäkirja), kuolemanrangaistuksen kielto (kuudes ja kolmastoista lisäpöytäkirja), ulkomaalaisten karkottamista koskevat oikeussuojakeinot, muutoksenhaku rikosasioissa, vahingonkorvaus väärän tuomion johdosta, kielto syyttää tai rangaista kahdesti sekä aviopuolisoiden yhdenvertaisuus (seitsemäs lisäpöytäkirja)

Euroopan ihmisoikeussopimuksen toimeenpanoa valvotaan yksilövalitusmenettelyn, valtiovalitusmenettelyn ja raportointimenettelyn avulla. Käytännössä merkittävin on yksilövalitusmenettely, eli valitukset Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöllä on ollut erittäin suuri merkitys Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden lainsäädännön ja oikeuskäytännön kehittymiselle viime vuosikymmenten aikana.

Euroopan sosiaalinen peruskirja

Uudistetussa Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa turvatut oikeudet koskevat muun muassa asumista, terveyttä, koulutusta, työntekoa, henkilöiden vapaata liikkuvuutta sekä lasten, ikääntyneiden, vammaisten henkilöiden ja perheen suojelua.

Peruskirjan valvonta perustuu sen soveltamista koskeviin raportteihin, joita sopimuspuolet antavat määräajoin. Raportit tutkitaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien komiteassa, hallitusten välisessä komiteassa ja lopuksi Euroopan neuvoston ministerikomiteassa, joka voi tarvittaessa antaa julkisia suosituksia jäsenmaan lainsäädännön muuttamiseksi.

Istanbulin sopimus

Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen (Istanbulin sopimus) tavoitteena on naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja poistaminen, väkivallan uhrien suojeleminen sekä väkivallan tekijöiden saattaminen edesvastuuseen. Yleissopimusta sovelletaan kaikkiin väkivallan muotoihin, perheväkivalta mukaan lukien.

Yleissopimuksen tavoitteena on edistää kaikkien naisiin kohdistuvien syrjinnän muotojen poistamista sekä naisten ja miesten välistä tosiasiallista tasa-arvoa. Sopimuksen täytäntöönpanoa seuraa naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä (GREVIO).

Lanzaroten sopimus

Lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen (Lanzaroten sopimus) tavoitteena on lapsiin kohdistuvan seksuaalisen riiston ja seksuaalisen hyväksikäytön (seksuaaliväkivalta) ehkäiseminen ja torjuminen, seksuaalisen riiston ja seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutuneiden lapsiuhrien oikeuksien suojeleminen sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistoiminnan edistäminen lasten seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan.

Sopimuksessa lapsella tarkoitetaan jokaista alle 18-vuotiasta henkilöä. Yleissopimuksen toimeenpanoa valvoo sopijapuolten edustajista koostuva komitea (Lanzarote-komitea).

Vähemmistöpuitesopimus

Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimuksessa (vähemmistöpuitesopimus) määritellään ne periaatteet, jotka velvoittavat sopimusvaltioita omalla alueellaan suojelemaan kansallisia vähemmistöjä. Sopimusvaltiot sitoutuvat mm. noudattamaan syrjinnän kiellon ja yhdenvertaisuuden periaatetta sekä monin eri tavoin tukemaan vähemmistökulttuurien ylläpitämistä ja kehittymistä.

Vähemmistöpuitesopimuksen täytäntöönpanosta raportoidaan viiden vuoden välein Euroopan neuvostolle, jonka neuvoa-antava komitea antaa suosituksensa määräaikaisraportin ja muiden relevanttien tietojen perusteella. Euroopan neuvoston ministerikomitea vahvistaa lopulliset suositukset.

Kieliperuskirja

Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirjan (kieliperuskirja) tarkoituksena on suojella ja edistää perinteisiä alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä Euroopassa, ylläpitää ja kehittää Euroopan kulttuureja ja kulttuuriperintöä sekä edistää alueellisen kielen tai vähemmistökielen käyttöä yksityisessä ja julkisessa elämässä.

Kieliperuskirjan määräysten kansallisesta täytäntöönpanosta raportoidaan viiden vuoden välein Euroopan neuvostolle, jonka asiantuntijakomitea antaa suosituksensa määräaikaisraportin ja muiden relevanttien tietojen perusteella. Euroopan neuvoston ministerikomitea vahvistaa lopulliset suositukset.


Lasten oikeuksien kannalta tärkeitä ovat myös muun muassa Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimus nro 138, joka koskee työhön pääsemiseksi vaadittavaa vähimmäisikää sekä yleissopimus nro 182, joka koskee lapsityön pahimpien muotojen kieltämistä ja välittömiä toimia niiden poistamiseksi.

UNESCO:n yleissopimus syrjinnän vastustamisesta opetuksen alalla on tärkeä opetusta ja koulutusta koskeva ihmisoikeussopimus.

Pakolaislasten osalta pakolaisen oikeusasemaa koskeva YK:n yleissopimus on tärkeä.

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös