Siirry sisältöön

Kaikille oppilaille yhteinen uskonto- ja elämänkatsomustiedon opetus

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) mielestä moniuskontoisessa ja –kulttuurisessa yhteiskunnassa olisi syytä tarkastella uskontokuntien mukaan eriytetyn uskonnonopetuksen asemaa yleisessä koulutusjärjestelmässä.

MLL esittää harkittavaksi, että yleisessä koulutusjärjestelmässä opiskeltaisiin kaikille oppilaille yhteistä uskonto- ja elämänkatsomustieto-oppiainetta, joka sisältäisi eri uskontojen ja elämänkatsomusten sekä etiikan opetuksen. Yhteisenä oppiaineena vahvistuisi eri uskontokunnista ja katsomussuunnista tulevien oppilaiden vuoropuhelu ja keskinäinen ymmärrys. Ratkaisulla turvattaisiin myös parhaiten lasten ja nuorten yhdenvertaisuus sekä ajatuksen, omantunnon ja uskonnonvapaus.

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi perusopetuslakia ja lukiolakia siten, että muita uskontoja kuin evankelis-luterilaista ja ortodoksista uskontoa opetettaisiin, mikäli opetukseen osallistuvia olisi vähintään kymmenen. Evankelis-luterilaista ja ortodoksista uskontoa opetettaisiin edelleen, mikäli opetukseen osallistuvia olisi vähintään kolme.

MLL toteaa esityksen olevan ristiriidassa perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksissa turvatun yhdenvertaisuuden kanssa. Toteutuessaan esitys asettaisi muuhun uskontokuntaan kuin evankelis-luterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluvat lapset ja nuoret eriarvoiseen asemaan.

Perustuslain 6 §:n 2 momentin mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan uskonnon perusteella. Hallituksen esitysluonnoksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, jotka oikeuttaisivat poikkeamaan yhdenvertaisuudesta.

Lapsen oikeuksien sopimuksen 2 artiklan 1 kappaleen mukaan sopimusvaltion tulee taata lapsen oikeudet kaikille lapsille ilman minkäänlaista lapsen, hänen vanhempiensa tai muun huoltajansa uskontoon perustuvaa erottelua. Syrjinnän kielto ja yhdenvertaisen kohtelun vaatimus sisältyvät myös mm. Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaan YK:n yleissopimukseen (KP-sopimus).

MLL esittää, että hallitus luopuu muutosesityksestään. Jos esitys kuitenkin päädytään antamaan eduskunnalle, on välttämätöntä, että se käsitellään perustuslakivaliokunnassa, koska esitys on ilmeisessä ristiriidassa perus- ja ihmisoikeusoikeuksien kanssa.

Kaikille oppilaille yhteinen uskonto- ja elämänkatsomustieto -oppiaine

Uskonnonopetus on Suomessa järjestetty perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa oppilaiden uskontokunnan mukaan eriytetysti. Lisäksi opetetaan elämänkatsomustietoa oppilaille, jotka eivät kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan ja jotka eivät osallistu oppilaiden enemmistön mukaan järjestettävään uskonnon opetukseen tai kuuluvat sellaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, jolle ei järjestetä oman uskonnon opetusta.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) mielestä moniuskontoisessa ja –kulttuurisessa yhteiskunnassa olisi syytä tarkastella uskontokuntien mukaan eriytetyn uskonnonopetuksen asemaa yleisessä koulutusjärjestelmässä.

MLL esittää harkittavaksi, että yleisessä koulutusjärjestelmässä opiskeltaisiin kaikille oppilaille yhteistä uskonto- ja elämänkatsomustieto-oppiainetta, joka sisältäisi eri uskontojen ja elämänkatsomusten sekä etiikan opetuksen. Yhteisenä oppiaineena vahvistuisi eri uskontokunnista ja katsomussuunnista tulevien oppilaiden vuoropuhelu ja keskinäinen ymmärrys.

Ratkaisulla turvattaisiin myös parhaiten lasten ja nuorten yhdenvertaisuus sekä ajatuksen, omantunnon ja uskonnonvapaus. Ratkaisu turvaisi myös pätevien opettajien saatavuuden. Nyt vähemmistöuskontojen kelpoisuusvaatimukset täyttävistä opettajista on pulaa.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan perusopetuksessa ja lukiossa tulee järjestää oppilaiden enemmistön mukaista uskonnonopetusta. Vähemmistöuskontoihin kuuluville oppilaille tulee järjestää oman uskonnonopetusta, jos opetukseen osallistuvia on vähintään kolme.

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi perusopetuslakia ja lukiolakia siten, että muita uskontoja kuin evankelis-luterilaista ja ortodoksista uskontoa opetettaisiin, mikäli opetukseen osallistuvia olisi vähintään kymmenen. Evankelis-luterilaista ja ortodoksista uskontoa opetettaisiin edelleen, mikäli opetukseen osallistuvia olisi vähintään kolme.

Esitys perustuu hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoon ja sen tarkoituksena on vähentää valtion ja kuntien menoja, kun oppilaille, jotka kuuluvat vähemmistöuskontoihin, ei enää tarvitsisi järjestään oman uskontokunnan mukaista opetusta. Esityksellä tavoitellaan 1,3 miljoonan euron vuotuisia julkisen talouden säästöjä.

MLL toteaa esityksen olevan ristiriidassa perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksissa turvatun yhdenvertaisuuden kanssa. Toteutuessaan esitys asettaisi muuhun uskontokuntaan kuin evankelis-luterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluvat lapset ja nuoret eriarvoiseen asemaan.

Lapsen oikeuksien sopimuksessa (14 artikla), Euroopan ihmisoikeussopimuksessa (9 artikla), kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevassa sopimuksessa (18 artikla), EU:n perusoikeuskirjassa (10 artikla) ja perustuslaissa (11 §) turvataan ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus.

Uskonnonvapaus sisältää sekä positiivisen (vapaus oman uskonnon harjoittamiseen) että negatiivisen ulottuvuuden (vapaus olla osallistumatta uskonnonharjoitukseen ja kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan). Oman uskonnon mukaan eriytetty (tunnustuksellinen) uskonnonopetus liittyy positiiviseen uskonnonvapauteen.

Perustuslain 6 §:n 2 momentin mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan uskonnon perusteella. Hallituksen esitysluonnoksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, jotka oikeuttaisivat poikkeamaan yhdenvertaisuudesta.

Lapsen oikeuksien sopimuksen 2 artiklan 1 kappaleen mukaan sopimusvaltion tulee taata lapsen oikeudet kaikille lapsille ilman minkäänlaista lapsen, hänen vanhempiensa tai muun huoltajansa uskontoon perustuvaa erottelua. Syrjinnän kielto ja yhdenvertaisen kohtelun vaatimus sisältyvät myös mm. Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaan YK:n yleissopimukseen (KP-sopimus).

Esityksen toteutumisen myötä vähemmistöuskontoihin kuuluvien lasten mahdollisuus saada oman uskontonsa mukaista uskonnonopetusta heikkenisi nykytilanteeseen verrattuna merkittävästi. Nämä lapset asetettaisiin muihin lapsiin verrattuna eriarvoiseen asemaan. Esitetty muutos kohdistuisi nimenomaisesti vähemmistöuskointoihin kuuluviin lapsiin, mikä on ongelmallista lapsen oikeuksien sopimuksen 30 artiklaan sisältyvän määräyksen kanssa. Lapsen oikeuksien sopimuksen 30 artiklan mukaan uskonnolliseen vähemmistöryhmään kuuluvalta lapselta ei saa kieltää oikeutta nauttia yhdessä ryhmän muiden jäsenten harjoittaa omaa uskontoaan.

MLL esittää, että hallitus luopuu muutosesityksestään. Jos esitys kuitenkin päädytään antaa eduskunnalle, on välttämätöntä, että se käsitellään perustuslakivaliokunnassa, koska esitys on ilmeisessä ristiriidassa perus- ja ihmisoikeusoikeuksien kanssa.

 

Helsingissä 16.6.2014

Mannerheim Lastensuojeluliitto ry

Mirjam Kalland
pääsihteeri

Esa Iivonen
asiantuntijalakimies

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Takaisin ylös