Siirry sisältöön

MLL kannattaa esiopetuksen muuttamisesta velvoittavaksi

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) lausuu esiopetuksen velvoittavuutta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta seuraavaa:

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan perusopetuslakia muutettavaksi siten, että esiopetus muutettaisiin velvoittavaksi. Lapsen olisi osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun toimintaan, jolla esiopetukselle asetetut tavoitteet saavutetaan. Esityksen tavoitteena on parantaa lasten tasa-arvoisia oppimisvalmiuksia.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen olisi esityksen mukaan osallistuttava esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna, minkä lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella olisi oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta.

Esiopetuksen velvoittavuus toteutettaisiin joutavasti siten, että jos lapsi ei osallistuisi esiopetukseen, esiopetuksen tavoitteet tulee saavuttaa sen toiminnan kautta, johon lapsi osallistuu. Kuten perusopetuksen kohdalla, lapsen huoltajat voisivat päättää kotona toteutettavasta esiopetuksesta tai esiopetuksen toteuttamisesta muun kuin perusopetuslain mukaisen opetuksen järjestäjän toimesta.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto kannattaa esiopetukseen osallistumisen muuttamista velvoittavaksi. Esiopetus edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Esiopetuksessa tuetaan ja seurataan lapsen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, kognitiivista ja emotionaalista kehitystä. Esiopetuksella vahvistetaan lapsen oppimis- ja kouluvalmiuksia. Laadukas esiopetus edistää lasten keskinäistä yhdenvertaisuutta ja koulutuksellista tasa-arvoa.

Esiopetus luo jatkumon varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välille ja luo perustaa elinikäiselle oppimiselle. Ryhmämuotoiseen esiopetukseen osallistuminen vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja helpottaa koulun aloittamista. Esiopetukseen osallistuminen luo turvallista perustaa kouluun siirtymiselle.

Esiopetuksessa voidaan havaita lapsen oppimisvaikeuksia ja lapsen muuta tuen tarvetta. Tämä parantaa varhaisen tuen antamisen mahdollisuuksia ja ehkäisee lapsen koulunkäynnin ja kehityksen ongelmia. Esiopetuksen merkitys on suuri maahanmuuttajataustaisen lasten kotoutumisessa.

Esiopetuksen muuttaminen velvoittavaksi edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa turvattujen lapsen oikeuksien toteutumista. Erityisesti se edistää lasten keskinäistä yhdenvertaisuutta (lapsen oikeuksien sopimuksen 2 artikla), lapsen oikeutta kehittymiseen (6 artikla), lapsen oikeutta koulutukseen (28 artikla), koulutuksen päämäärien toteutumista (29 artikla) ja lapsen oikeutta leikkiin ja kulttuuriin (31 artikla). Koska esiopetuksen muuttaminen velvoittavaksi edistää lapsen oikeuksien sopimuksessa turvattujen oikeuksien toteutumista ja muutos toteutettaisiin joustavasti, esitys toteuttaa lapsen etua (3 artikla).

Esiopetus kattaa tällä hetkellä noin 98 % esiopetusikäisistä lapsista. Esiopetuksen ulkopuolelle jää vuosittain noin 1200 lasta, mikä on noin 2 % ikäluokasta. Esiopetuksen muuttaminen velvoittavaksi turvaa näiden lasten oikeuksien toteutumista. Esiopetus voidaan toteuttaa muutoksen jälkeenkin joustavasti ja tarvittaessa muillakin tavoilla kuin perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen osallistumisella.

Esiopetus toteutetaan joustavasti päivähoidon tai peruskoulun yhteydessä. Esiopetukseen osallistuvista lapsista noin 73 % sai esiopetusta päivähoitopalvelujen yhteydessä ja 27 % peruskoulun yhteydessä.

MLL pitää tärkeänä, että myös jatkossa esiopetusta voidaan järjestää joustavasti ja paikalliset tarpeet huomioiden sekä päivähoidon että peruskoulun yhteydessä ja että esiopetukseen osallistuvalla lapsella on mahdollisuus osallistua esiopetusta täydentävään päivähoitoon.

 

Helsingissä 16.6.2014

Mannerheim Lastensuojeluliitto ry

Mirjam Kalland
pääsihteeri

Esa Iivonen
asiantuntijalakimies

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Takaisin ylös