Siirry sisältöön
MLL:n logo

MLL:n lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle Parempi internet lapsille -strategiasta

EU; Koulutus: Lasten ja nuorten digitaalinen vuosikymmen: uusi eurooppalainen Parempi internet lapsille –strategia (BIK), tiedonanto

MLL:n lausunto Eduskunnan sivistyslautakunnalle:

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) toteaa, että päivitetyllä Parempi Internet lapsille (BIK+) –strategialla edistetään lasten suojelemiseksi digitaalisissa ympäristöissä, lasten digitaalisten taitojen ja osaamisen kehittämiseksi ja aktiivisen osallistumisen lisäämiseksi. MLL pitää strategian toimia ja tavoitteita hyvinä ja perusteltuina. Lasten ja nuorten digitaalisten medioiden käytön määrä on lisääntynyt. Käyttö aloitetaan jo pikkulapsivaiheessa ja digitaaliset toimintaympäristöt ovat muuttuneet dramaattisesti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Näistä syistä uudistetun Parempi internet lapsille –strategian toteuttaminen on ensisijaisen tärkeää. MLL painottaa, että strategian mukaiselle mediakasvatustoiminnalle tulee jatkossa kansallisella tasolla varmistaa riittävä tuki ja resurssit.

MLL toteuttaa osaltaan strategian keskeisiä toimenpiteitä Finnish Safer Internet Centre (FISIC) –hankkeessa, joka on osa EU:n rahoittamaa Safer Internet –ohjelmaa. Hankkeen koordinoinnista vastaa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) ja hanketyötä tehdään yhteistyössä KAVI:n ja hankkeessa mukana toimivan Pelastakaa Lapset ry:n (PELA) kanssa. Hankkeen päämääränä on lisätä lasten, nuorten ja aikuisten mediataitoja, turvallisuutta ja hyvinvointia internetissä. MLL vastaa hankkeessa nuorten osallisuuteen liittyvästä toiminnasta sekä toteuttaa mediataitoja ja -tietoisuutta edistäviä toimintoja mm. tuottamalla materiaalia lapsiperheiden ja ammattikasvattajien mediakasvatustyön tueksi sekä järjestämällä oppitunteja, vanhempainiltoja ja ammattilaisten koulutuksia digihyvinvoinnin ja turvallisen mediankäytön teemoista. MLL:n auttavat puhelin- ja nettipalvelut tukevat hankkeessa lapsia, nuoria ja huoltajia mediaan liittyvissä kysymyksissä ja asioissa.
fisic2022.pdf

Turvallista mediankäyttöä

MLL pitää ensisijaisen tärkeänä, että lapset ja nuoret saavat jatkossakin tietoa siitä, miten huolehtia omasta ja muiden turvallisuudesta verkossa ja digitaalisissa ympäristöissä. MLL pitää hyvänä, että BIK+- strategiassa korostuu aikuisten rooli ja vastuu mahdollistaa lapsille ja nuorille verkkohyvinvointia edistäviä, ikätasoisia digitaalisia ympäristöjä, joissa lapsi tai nuori voi harjoitella mediankäyttöä turvallisesti. Digitaalisen mediaympäristön ja sitä kautta audiovisuaalisten sisältöjen vastaanottamisen tapojen moninaistuminen ja henkilökohtaisten mobiili- ja muiden laitteiden yleistyminen yhä nuorempien lasten keskuudessa edellyttää lasten, nuorten ja huoltajien sekä heidän parissaan toimivilta ammattilaisilta hyviä mediataitoja. Vanhempien ja lasten kanssa neuvolassa, varhaiskasvatuksessa ja koulussa toimivien ammattilaisten mediakasvatustaitoja tulee vahvistaa, jotta aikuiset pystyvät tukemaan lapsia ja nuoria heidän mediankäytössään.

MLL:n mediakasvatustyössä vahvistetaan lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitoja, empatiaa sekä ryhmässä toimimisen taitoja myös digitaalisissa ympäristöissä. Kaveritaidot ja kunnioittava kohtaaminen on työn keskiössä. Lapsia ja nuoria opetetaan ilmaisemaan itseään digitaalisissa ympäristöissä turvallisesti ja vastuullisesti. MLL kohtaa vuosittain n. 10 000- 20 000 lasta, nuorta ja aikuista mediakasvatusaiheisissa ja vuorovaikutteisissa oppitunneilla, koulutuksissa ja vanhempainilloissa. MLL:n tuottamia turvallista mediankäyttöä vahvistavia materiaaleja perheiden ja koulun mediakasvatuksen tueksi luetaan ja ladataan vuosittain yli 150 000 kertaa. Suosituimmat aiheet liittyvät tasapainoiseen ja ikätasoiseen mediankäyttöön
ja nettikiusaamiseen.
MLL mediakasvatustyö-2021

Turvaa mediankäytön kysymyksissä

MLL painottaa, että lapset ja nuoret tarvitsevat erityistä suojelua verkossa ja muissa digitaalisissa ympäristöissä. MLL näkee tärkeänä, että BIK+-strategian mukaisesti 116 111-palvelunumeron tunnettuutta vahvistetaan olennaisena tukimuotona mm. nettikiusaamisen vastaisessa työssä. Vahingolliset ja laittomat sisällöt, toimintatavat ja kontaktit luovat riskin lasten ja nuorten mediankäytössä. Lapset voivat kohdata ikätasolleen sopimattomia sisältöjä, kiusaamista, seksuaalista häirintää, vihapuhetta tai joutua rikoksen uhriksi.

MLL:n Lasten ja nuorten puhelimessa ja chatissa, sekä Vanhempainpuhelimessa ja chatissa tarjotaan kahdenkeskistä keskusteluapua lasten ja nuorten mediankäyttöön liittyvissä kysymyksissä, kuten pelaamisen tai sosiaalisen median pulmissa. Media-aihe on ensisijainen yhteydenoton aihe n. 10%:ssa
kaikista käydyistä keskusteluista. MLL:n auttavat puhelin- ja nettipalvelut vastaanottavat vuosittain yhteensä n. 700 mediaan liittyvää yhteydenottoa. Lasten ja nuorten puhelimessa ja chatissa yleisimmät mediaan liittyvät aiheet ovat sosiaalisen median sisällöt ja sisällön tuottaminen sosiaaliseen mediaan,
porno, pelit, vertaissuhteet verkossa, netissä tapahtuva kiusaaminen, netti- tai peliriippuvuus ja seksuaalinen ahdistelu tai hyväksikäyttö netissä. On huomionarvoista, että usein mediaa koskevat kysymykset eivät ole pääasiallinen yhteydenoton syy, vaan ne liittyvät lasten ja nuorten vertaissuhteisiin tai
seurusteluun, sisällöntuottamiseen, pelaamiseen, harrastuksiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin. Vanhempainpuhelimessa ja -netissä yleisimmät media-aiheet olivat lasten ja nuorten netinkäyttö ja sen pelisäännöt, mediasisällöt ja niihin liittyvät rajat, lapsen suojaaminen netin haitallisilta sisällöiltä sekä
vanhemman omaan tai muun lapselle läheisen aikuisen netinkäyttöön liittyvät huolet.
mll_vpn_raportti_2021.pdf
mll_lnpc_2021.pdf

Lapsen oikeudet tietoon ja mediaan

MLL painottaa, että kaikki lapset eivät ole edelleenkään tasavertaisessa asemassa mediankäyttäjinä. Kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia hyödyntää digimedioita ja -laitteita ja saada tietoa ja mediakasvatusta. Tämän vuoksi MLL näkee tärkeänä, että BIK+- strategissa kiinnitetään erityistä huomiota
haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin ja nuoriin. Digitaaliset ympäristöt, laitteet ja media voi auttaa lasta oppimaan ja kehittämään nykyajassa tarvittavia ominaisuuksia. Strategiassa todetaan, että eriarvoisuus voi johtaa mm. suurempiin riskeihin alhaisemmista oppimistuloksista ja huonosta mielenterveydestä. Riittävän hyvät mediataidot varmistavat, että lapsi ja nuori pystyy käyttämään ja hyödyntämään digitaalisia ympäristöjä omaksi iloksi ja hyödyksi ja omaa taidot ja keinot toimia, jos jokin asia herättää epäilyksen tai uhkaa tai rikkoo lakia.

Kun erilaisia tiedonlähteitä on tarjolla valtava määrä, korostuu kyky tunnistaa ja tulkita erilaisia sisältöjä ja niiden vaikutuskeinoja ja tavoitteita. Lapset ja nuoret tarvitsevat tietoa mm. digitaalisten ympäristöjen toimintalogiikoista, ikärajoista, yksityisyyden suojasta ja tietoturvasta sekä laadukkaista mediasisällöistä pystyäkseen tekemään itselleen kestäviä, turvallisia ja eettisiä päätöksiä käyttäessään digitaalisia medioita. Vanhemmat tarjoavat tärkeän viitekehyksen lapselle ja nuorelle mediakokemusten jäsentämisessä ja medialukutaidon kehittymisessä. Myös varhaiskasvatuksen . Aikuisten vastuulla on varmistaa, että jokainen lapsi saa tasavertaiset mahdollisuudet oppia ja kasvaa medioiden äärellä. Aikuisten tehtävä on ohjata ja tukea lasten ja nuorten mediankäyttöä ja suojella heitä mediankäytön haitoilta.

Lasten ja nuorten osallisuus

MLL korostaa, että lasten ja nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä digitaalisissa ympäristöissä tulee vahvistaa, jotta lasten ja nuorten ääni pääsee kuuluviin ja että lapset ja nuoret voivat osallistua heitä koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Nuoret tarvitsevat turvallisia digitaalisia ympäristöjä, joissa jokaisella on oikeus ilmaista omia mielipiteitään ja jossa nuoria voimaannutetaan ja kunnioitetaan. MLL pitää tärkeänä BIK+-strategiaan kirjattua nuorten osallisuutta, jotta digitaalisia palveluja kehitetään huomioimaan netin nuoret käyttäjät. Lapsille ja nuorille turvallinen netti, some tai pelit tarkoittavat eri asioita kuin aikuisille, sillä jokainen käyttää medioita yksilöllisesti. Jotta palveluissa varmistetaan turvallisuus, tarvitaan jatkossa lapsille ja nuorille enemmän mahdollisuuksia kertoa millainen heidän mielestään on turvallinen verkko ja antaa palautetta havaitsemistaan turvallisuuteen liittyvistä ongelmista. Tiedon ja palvelujen siirtyessä tulevaisuudessa yhä enemmän digitaalisiksi on varmistettava, että meillä kasvaa vahvat mediataidot omaavia lapsia ja nuoria, jotka osallistuvat myös palvelujen kehittämiseen.

MLL toteuttaa BIK+- strategian tavoitetta ylläpitämällä Nuortennettiä, joka asemoituu avoimen nuorisotyön työmuotona nuorten osallisuuden ja vertaistuen kanavaksi, tieto- ja neuvontatyöksi (asiantuntijatekstit ja viiveellinen ohjaus keskustelupalstalla) sekä avun hakemisen väyläksi (ohjaus MLL:n auttaviin Lasten ja nuorten puhelimeen ja digitaalisiin palveluihin). Nuortennetissä mediakasvatuksella tavoitellaan nuorten kehittymistä aktiiviseen toimijuuteen, nuorten omaa mediatuotantoa ja osallisuutta sekä tuen saamista ja vertaisoppimista.

Nuortennetin tekemiseen osallistuu vuosittain n. 30-40 vapaaehtoista nuorta Nuortennetin työntekijöiden ohjauksessa. Nuoret kehittävät, suunnittelevat ja osallistuvat Nuortennetin sisältöjen tekemiseen, päivittävät Nuortennetin sosiaalisen median kanavia sekä moderoivat keskustelupalstaa. Kuka tahansa
nuori voi osallistua Nuortennetin tekemiseen lähettämällä sisältöjä Nuortennettiin. Erityistä huomiota kiinnitetään vähemmistöihin sekä haavoittuvassa asemassa oleviin nuoriin. Nuortennetin keskustelupalsta sekä sosiaalisen median kanavat tarjoavat mahdollisuuden luotettaviin, valvottuihin keskusteluihin ja vertaistukeen, sekä yhteyden vapaaehtoisen aikuisen tukeen.
Nuorten osallisuus ja digiarki-raportti-mll 2021
www.nuortennetti.fi

Helsingissä 25.10.2022

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Paula Aalto
kouluyhteistyön ja digitaalisen nuorisotyön päällikkö

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Takaisin ylös