Siirry sisältöön
MLL:n logo

Vuoroasuvien lasten ja heidän perheidensä tarpeet huomioitava palveluissa ja toimeentuloetuuksissa

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama poikkihallinnollinen työryhmä on laatinut toimenpidesuunnitelman lasten vuoroasumistilanteiden huomioimista palvelu- ja etuusjärjestelmässä. Toimenpidesuunnitelmaa koskeva lausuntokierros päättyi tammikuun puolivälissä. MLL:n mielestä toimenpidesuunnitelma on sisällöltään oikeansuuntainen, mutta toteuttamisaikataulultaan se on pettymys. Toimenpiteiden aikataulu on jätetty suunnitelmassa pääosin auki tai aikataulu on hyvin väljä. MLL:n mielestä toimenpiteet tulee toteuttaa nopealla aikataululla ja niille on varattava riittävä rahoitus.

Yleiset huomionne toimeenpanosuunnitelmasta

Lasten vuoroasuminen vanhempien eron jälkeen on ollut Suomessa yleistä jo ennen kuin vuoroasuminen kirjattiin vuonna 2019 lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Vuoroasumisen lakiin kirjaamisen jälkeen vuoroasuminen on lisääntynyt merkittävästi. THL:n tilaston (Lapsen elatus ja huolto sekä vanhemmuuden selvittäminen 2020, THL:n Tilastoraportti 31/2021) mukaan vuoroasumisen suosio kasvoi vuonna 2020 lähes 25 prosenttia. Vuoroasumisten osuus oli jo 31 prosenttia vahvistetuista asumissopimuksista vuonna 2020. Vuoroasumisesta vahvistettiin 4146 sopimusta, kun kaikkien vahvistettujen asumissopimusten määrä oli 13 537. Oletettavaa on, että lasten vuoroasuminen yleistyy edelleen. Vuoroasuminen koskee näin ollen hyvin huomattavaa joukkoa lapsia ja perheitä.

Nyt lausunnolla oleva poikkihallinnollisen työryhmän laatima toimenpidesuunnitelma lainsäädännön ja toimintatapojen uudistamiseksi lasten vuoroasumistilanteissa on sisällöltään oikeansuuntainen, mutta toteuttamisaikataulultaan se on pettymys. Suunnitelmassa toimenpide-ehdotukset ovat lähinnä henkilöstön tietoisuuden lisäämistä lasten vuoroasumisesta ja kahden kodin tilanteista, lisäselvitysten tekemistä ja lainsäädäntömuutosten tekemistä hamassa tulevaisuudessa. Toimenpiteiden aikataulu on jätetty suunnitelmassa pääosin auki tai aikataulu on hyvin väljä.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) olisi toivonut, että vuoroasuvien lasten ja heidän perheidensä arjen helpottamiseksi toimenpidesuunnitelmaan olisi kirjattu laaja-alaisesti konkreettisia toimenpiteitä, jotka olisi selkeästi aikataulutettu. Vuoroasuvien lasten ja heidän perheidensä parempaa huomioon ottamista palvelu- ja etuusjärjestelmässä on jo aiemmin käsitelty STM:n poikkihallinnollisessa työryhmässä vuonna 2018 ja VN TEAS-selvityksessä 2018–2020. Nyt olisi ollut jo tarve päästä konkreettisiin lainsäädäntömuutoshankkeisiin, jotka olisi toimeenpanosuunnitelmassa aikataulutettu.

Suunnitelma sisältää eri hallinnonaloille kohdentuvaa pohdintaa sekä toimenpide-ehdotuksia, jotka on koottu yläotsikoiden alle. Seuraavissa kysymyksissä pyydetään erikseen huomioitanne koskien suunnitelmassa kunkin yläotsikon alle koottua tietoa sekä toimenpide-ehdotuksia.

Huomiot kokonaisuuteen 2 Palveluihin liittyvät toimenpide-ehdotukset 

Varhaiskasvatus. Toimenpidesuunnitelmaan on kirjattu selvityksen laatiminen kuntien välisestä kustannusten korvaamisesta kahden varhaiskasvatuspaikan tilanteessa. Olisi hyvä, että kuntia suositeltaisiin jo ennen selvityksen valmistumista ja mahdollisia lainmuutoksia sopimaan keskenään kustannusten korvaamisesta kuntien välillä kahden varhaiskasvatuspaikan tilanteissa.

Suunnitelmaan on kirjattu henkilöstön tietoisuuden lisääminen informaatio-ohjauksella ja täydennyskoulutuksella lasten kahden kodin tilanteista, erityisesti huoltajan/ vanhemman tiedonsaantioikeuden sisällöstä. Tämä tulisi toteuttaa mahdollisimman pian. Kuntien käyttöön pitäisi laatia valtakunnallinen ohjeistus ja toteuttaa koulutus.

Esi- ja perusopetus. Myös esi- ja perusopetuksen henkilöstölle tarvitaan mahdollisimman pian valtakunnallinen ohjeistus ja koulutus vuoroasumistilanteiden huomioon ottamisesta. Suunnitelman mukaan tehdään selvitys kuntien esi- ja perusopetuksen koulukuljetusvelvollisuuden laajentamisesta vuoroasumistilanteisiin. MLL:n mielestä tässä ei enää tarvita selvityksiä, vaan kuljetusvelvollisuus on laajennettava vuoroasumistilanteisiin. Asiaa ei pidä lykätä taas vuosien päähän.

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Informaatio-ohjauksen ja henkilöstön täydennyskoulutuksen osalta samat huomiot, kuin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta: hyvinvointialueiden käyttöön tulisi mahdollisimman pian laatia valtakunnallinen ohjeistus ja toteuttaa koulutus lasten vuoroasumiseen liittyvistä kysymyksistä.

Lastenvalvojien rooli on erittäin tärkeä vuoroasumiseen liittyvien kysymysten selvittämisessä ja lastenvalvojien työtä tukevan kansallisen ohjauksen ja koulutuksen järjestäminen on tärkeää. MLL korostaa myös, että lastenvalvojien työ tulee nivoa osaksi perhekeskusten toimintaa koko maan alueella.

Huomiot kokonaisuuteen 3 Elatusapu

Elatusavun määrittämisen tueksi vuonna 2007 annettu valtakunnallinen ohjeistus tulisi mahdollisimman pian päivittää ottamaan huomioon vuoroasumistilanteet. Tämä tulee tehdä jo ennen elatusapulainsäädännön uudistamista.

Huomiot kokonaisuuteen 4 Sosiaaliturvaetuudet ja toimeentulotuki

Yleinen asumistuki. Toimeenpanosuunnitelman mukaan asumistuen muutostarpeet vuoroasuvien lasten osalta arvioidaan osana sosiaaliturvakomitean laajempaa uudistustyötä. Sosiaaliturvakomitean työ jatkuu 31.3.2027 saakka, joten kirjaus käytännnössä lykkää useilla vuosilla sitä, että vuoroasumistilanteet huomioidaan asumistukilainsäädännössä. MLL:n mielestä uudistus tulee tehdä nopeammassa aikataulussa.

Lastenhoidon tuet. Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea tulisi voida myöntää vuoroasumistilanteessa riippumatta siitä, onko lapsella varhaiskasvatuspaikka toisen vanhemman valitsemana hoitomuotona.

Lapsilisä. Toimenpidesuunnitelman mukaan lapsilisäjärjestelmä uudistetaan monimuotoistuneet perhetilanteet huomioiden joko sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä tai erillisenä uudistuksena. MLL pitää tärkeänä, että lapsilisän jakaminen kahdelle vanhemmalle/huoltajalle mahdollistettaisiin lapsilisälakia muuttamalla. Tämä tulisi tehdä sosiaaliturvakomitean työtä nopeammassa aikataulussa.

Arvionne toimenpide-ehdotusten vaikutuksista ja toteuttamismahdollisuuksista:

Toteutuessaan toimenpidesuunnitelmaan kirjatut ehdotukset parantavat vuoroasuvien lasten ja heidän perheidensä oikeuksien toteutumista. Kaikki toimenpide-ehdotukset ovat toteuttamiskelpoisia. Ongelmana on toimenpiteiden hyvin verkkainen toteutusaikataulu. Monet tärkeät toimenpiteet lykätään vuosien päähän, mikä on kohtuutonta vuoroasuvien lasten ja heiden perheidensä kannalta.

Hallitusohjelman mukaan tavoitteena on perheiden ja elämäntilanteiden moninaisuuden huomioiminen päätöksenteossa, tasa-arvoisen vuorovanhemmuuden tukeminen, kahden tasavertaisen osoitteen mahdollistaminen lapselle, sekä vuoroasumisselvityksen toimenpide ehdotusten edistäminen. Nämä tavoitteet eivät toteudu riittävällä tavalla, kun toimenpidesuunnitelmassa siirretään vuoroasuvien lasten ja perheiden kannalta tärkeät uudistukset vuosien päähän. MLL korostaa, että toimenpide-ehdotusten toteuttamiseen tulee varata niiden tarvitsema rahoitus.

Tulisiko ehdotettuja toimenpiteitä priorisoida? Jos, niin millä tavoin?

Toimenpidesuunnitelmassa on lykätty toimenpiteet, jotka vaativat rahoitusta, pitkälle tulevaisuuteen. MLL pitää välttämättömänä, että suunnitelman toimenpiteille varataan niiden tarvitsema rahoitus. Palveluita ja etuuksia ei tule asettaa keskenään vastakkain, vaan vaaditaan molempien samanaikaista kehittämistä. Sekä palvelujen että etuuksien uudistaminen vastaamaan paremmin vuoroasuvien lasten ja heidän perheidensä tarpeita on tärkeää.

Vastaako toimenpidesuunnitelma riittävästi vuoroasuvien lasten ja muiden kahden kodin lasten tarpeisiin?

Toimenpidesuunnitelma ei vastaa riittävällä tavalla vuoroasuvien lasten ja heidän perheidensä tarpeisiin, koska monet keskeiset toimenpiteet lykätään vuosien päähän. Toimenpiteet tulee toteuttaa nopeammalla aikataululla.

Iivonen Esa
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

[helpful]

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Takaisin ylös