Siirry sisältöön

Oppimiskäsitys MLL:ssa

Palaa kouluttajan oppaan etusivulle


MLL:n kouluttajat viestivät yhteisiä arvoja ja MLL:lle tärkeitä viestejä. Osallistujalle MLL:n oppimiskäsitys välittyy kouluttajan toiminnan ja hänen valitsemiensa sisältöjen ja menetelmien kautta.

MLL:n koulutuksissa lähdetään siitä, että osallistujilla on ennestään monenlaisia tietoja ja taitoja. Koulutuksessa niitä syvennetään, ja haetaan uusia näkökulmia tuttuihinkin asioihin. Parhaimmillaan osallistuja etenee koulutuksen ansiosta ”askelen eteenpäin” hänelle itselleen tärkeässä asiassa. Motivoiva tehtävä on usein sellainen, joka haastaa hieman ravistelemaan totuttuja ajattelumalleja tai miettimään samaa asiaa jonkun muun näkökulmasta. Tutustakin asiasta on aina uutta opittavaa. Usein MLL:n koulutus vahvistaa sitä, minkä osallistuja jo ennestään tietääkin, tai innostaa toimimaan tiedon pohjalta.

 1. Oppimisen ilo motivoi tekemään parhaansa ja osallistumaan koulutuksen loppuun asti. Hauskat, oivalluksia tuottavat tehtävät ja myönteinen vuorovaikutus tuottavat iloa.
 2. Kokemuksellinen oppiminen. Koulutuksissa asioita tehdään ja kokeillaan myös käytännössä. Oma kokemus, sen pohdiskeleminen ja sanoittaminen auttavat oppijoita kehittämään itsekin uusia ratkaisuja käsiteltävinä oleviin asioihin.
 3. Toiminnallisuus. Opetettavia asioita havainnollistetaan esimerkiksi liikunnan, piirtämisen, draaman tai ohjattujen keskustelujen avulla. Toiminnallisuutta käytetään erityisesti ryhmäyttämisessä. Erilaisten rajoitteiden vuoksi kaikki eivät pysty osallistumaan toiminnallisiin menetelmiin samalla tavalla. Siksi on tärkeää olla vaihtoehtoisia tapoja osallistua.
 4. Yhteistoiminnallinen oppiminen. Tällä tarkoitetaan sitä, että jokainen osallistuja tai pienryhmä perehtyy johonkin käsiteltävän aiheen osa-alueeseen. Sitten asioita jaetaan isommassa ryhmässä. Koulutuksissa jokaisen panos on tärkeä: opitaan toisilta ja luodaan yhdessä uutta.
 5. Konstruktionistinen oppiminen. Kouluttaja ohjaa osallistujia rakentamaan mielekkäitä rakenteita: luokitteluja, arviointeja, analyyseja. Hän rohkaisee osallistujia hyödyntämään aiempaa tietoaan ja osaamistaan, ja ymmärtää, että ihmiset saattavat tulkita samoja asioita eri tavalla riippuen aiemmista kokemuksistaan. Kaikki eivät siis opi samoja asioita samoista sisällöistä, vaan opittu rakentuu myös aiemman tiedon ja kokemusten varaan. Kouluttaja tuo esille erilaisia tulkintoja ja tekee yhteenvetoja. Näin hän ohjaa ymmärtävään ajatteluun.
 6. Positiivinen pedagogiikka. Koulutuksissa pyritään vahvistamaan osallistujien omia vahvuuksia. Kouluttaja tarjoaa ympäristön ja työkalut, joiden avulla osallistuja löytää omia vahvuuksiaan ja tunteitaan.
 7. Tutkimustiedon ja kokemustiedon arvostaminen. Koulutuksissa käytetään tutkittua ja ajanmukaista tietoa. Aiheissa, joita MLL kouluttaa, kokemustieto nivoo opittavia asioita arkeen. Mielipidekysymykset tulee erotella tutkitusta tiedosta. Avoin keskustelu erilaisista näkökulmista ja ristiriidoistakin on toivottavaa. Kouluttaja antaa tilaa keskustelulle. Hän tuo keskustelussa esille MLL:n arvot ja näkökulman.
 8. Koulutusmenetelmien uudistuminen. Kouluttaja on valmis soveltamaan koulutusmenetelmiään kohderyhmän tarpeiden ja koulutuksen tavoitteiden uusien mukaisesti.
 9. Elinikäisen oppimisen periaate. Kaikenikäiset voivat oppia uutta. Eri-ikäiset ehkä innostuvat erilaisista menetelmistä ja sisällöistä, mutta toisaalta monet toiminnalliset tehtävät ovat sellaisia, joissa esimerkiksi nuoret ja kypsempään ikään ehtineet pääsevät jakamaan kokemuksia ja oppimaan toisiltaan.

Mitä erityistä sinun pitää huomioida, jos koulutat:

 • vapaaehtoisia
 • ammattilaisia
 • nuoria
 • vanhempia tai huoltajia?

Palaa kouluttajan oppaan etusivulle

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös