Siirry sisältöön

Turvallisen ilmapiirin rakentaminen ryhmässä

Palaa kouluttajan oppaan etusivulle


Kouluttajan tehtävä on rakentaa myönteistä, turvallista ja iloista ilmapiiriä koulutukseen. Ryhmäyttäminen on tärkeä osa turvallisen ilmapiirin luomista. Kun osallistuja kokee voivansa olla oma itsensä ja löytää paikkansa ryhmässä, keskittyminen koulutuksen sisältöön ja uuden oppiminen on helpompaa.

Turvallisuuden tunne tulee siitä, että kokee tulevansa nähdyksi ja kuulluksi ryhmässä. Turvallista ilmapiiriä lisää se, että kaikki tietävät, mitä ollaan yhdessä tekemässä, ja kenen kanssa. Tutustuminen ja ryhmäyttäminen ovat keskeinen osa MLL:n koulutusta. Tavoitteena on tarjota osallistujille myönteinen kokemus ryhmässä toimimisesta ja edesauttaa vuorovaikutusta ja oppimista ryhmässä.

Ryhmäyttäminen on prosessi, jonka tarkoituksena on tukea osallistujien hioutumista yhtenäiseksi ryhmäksi. Ryhmäyttämisessä tärkeää on vuorovaikutus, luottamus, viihtyminen ja tunteminen sekä toisten kuunteleminen että kuulluksi tuleminen. Ryhmäyttämistä tukevat erilaiset toiminnalliset menetelmät, eli yhdessä toteutettavat tehtävät. Yhdessä koettu ilo sitoo ihmiset nopeasti toisiinsa. Siksi etenkin ryhmäyttämisen alussa on hyvä kehittää yhteisiä tehtäviä, jotka ovat kevyitä, hauskoja ja lisäävät sitä kautta yhteenkuuluvuutta. Tärkeää on, että ryhmäyttämistehtävät tai –harjoitteet eivät koskaan nolaa ketään vaan hyvä ilmapiiri syntyy yhdessä tekemisestä ja yhdessä jaetusta ilosta.

Pitkäkestoisissa koulutuksissa ryhmäyttämiseen on hyvä panostaa enemmän. Ryhmäkeskustelut ja toiminnalliset tehtävät auttavat osallistujia tutustumaan toisiinsa ja syventämään opittavaa asiaa yhdessä muiden kanssa. Lyhytkestoisissa koulutuksissa ryhmäyttämiseksi voi riittää toisiin tutustuminen ja joidenkin aktivoivien tehtävien tekeminen yhdessä.

Pienissä ryhmissä on helpompi osallistua keskusteluun ja saada aikaan me-henkeä. Kouluttaja voi kuitenkin vaikuttaa myönteiseen ilmapiiriin myös suurissa ryhmissä. Myönteisiä tunnekokemuksia voi tuottaa esimerkiksi pariporinoiden, viittaamalla äänestämisen, kahoot-kyselyiden ja muiden sellaisten välineiden avulla, joilla osallistujat huomaavat olevansa jostain asiasta samaa tai eri mieltä, ja joista he pääsevät jakamaan kokemuksiaan.

Uusissa ryhmissä kannattaa usein edetä parikeskusteluista pienryhmiin (4–6 henkilöä) ja vasta sitten keskusteluihin suuressa ryhmässä. Kun on ensin jutellut yhden ihmisen kanssa, kynnys puhua isommallekin joukolle madaltuu.

Ryhmäyttämiseen liittyy yhteisistä säännöistä sopiminen kuten se, että kaikki saavat äänensä kuuluviin ja osaavat antaa tilaa toisille. Kouluttaja huolehtii, että tämä toteutuu käytännössä. Kouluttajan on hyvä huomioida, että kaikki eivät halua tai voi jakaa ajatuksiaan julkisesti, jolloin on hyvä miettiä, millä muilla tavoilla omia ajatuksia voi ryhmässä jakaa.


 1. Turvallisen ilmapiirin rakentaminen alkaa jo ennen koulutustilaisuutta. On hyvä miettiä, miten koulutuksesta viestitään esitteissä, sähköposteissa, kyselyihin tulleissa vastauksissa jne. On tärkeää, että osallistuja kokee olevansa tervetullut koulutukseen jo ennen varsinaista tilaisuutta.
 2. Suunnittele selkeät opasteet, jotta osallistujat löytävät oikeaan paikkaan.
 3. Toivota jokainen tervetulleeksi. Kun osallistujat saapuvat koulutukseen, pidä huolta, että joku on heitä vastassa ja ohjeistaa käytännön asioissa jo ennen, kuin varsinainen koulutus alkaa.
 4. Kerro riittävän tarkasti aikatauluista ja ohjelmasta. Selkeys rauhoittaa ja antaa mahdollisuuden keskittyä sisältöön ja keskusteluihin.
 5. Yhteiset säännöt. Sopikaa yhteisistä pelisäännöistä ja tilaisuuden sekä keskustelujen luottamuksellisuudesta. Kouluttaja huolehtii siitä, että jokainen saa äänensä kuuluviin ja toisaalta osaa antaa tilaa toisille. Kaikki eivät halua jakaa ajatuksiaan julkisesti. Anna osallistujille mahdollisuus kirjoittaa näkemyksiään esimerkiksi lapuille tai jutella niistä parin kanssa.
 6. Ryhmäytä osallistujat aina heti aluksi ja käytä ryhmäyttämistä tukevia harjoituksia koko koulutuksen ajan. Tutustuta ryhmäläiset heti aluksi toisiinsa ja tehkää tutustumista tukevia harjoituksia mahdollisuuksien mukaan koko koulutuksen ajan. Turvallinen ryhmä tukee oppimista.
 7. Käytä pienryhmiä tehtävien tekemiseen. Pienryhmiin jakamisen tavat riippuvat koulutuksen tavoitteesta ja luonteesta:
  – Voit käyttää “kotiryhmiä”, joissa kaikki koulutuksen ryhmätyöt tehdään. Osallistujille voi tuoda turvaa se, että ryhmätöitä tehdään samassa ryhmässä. Huomioi kuitenkin, että toiset kotiryhmät voivat olla toimivampia kuin toiset. Jos kotiryhmän osallistujat ovat kaikki hyvin hiljaisia tai hyvin puheliaita ja tilaa vieviä, voi olla hyödyllistä vaihtaa välillä ryhmiä.
  – Voit jakaa osallistujat eri ryhmiin jokaisessa toiminnallisessa tehtävässä.
  – Jos mukana on esimerkiksi saman työyhteisön tai yhdistyksen jäseniä, jotka voisivat tehdä harjoitustehtävät jo suoraan suunnitellen oikeaa toimintaa, laita heidät samaan ryhmään.
 8. Osoita innostuneisuutta ja kiinnostusta osallistujia kohtaan. Osoita ilmeilläsi ja eleilläsi, että olet ”läsnä”, kiinnostunut asiastasi ja sinulla on aikaa kuunnella, mitä osallistujat sanovat. Hymyile, nyökkäile, katso silmiin ja ole riittävän lähellä osallistujia.
 9. Kuuntele ja herätä dialogia. Usein tiedät kouluttajana opetettavasta asiasta enemmän kuin kuulijat, mutta arvosta myös koulutettavien asiantuntijuutta. Kiitä hyvistä oivalluksista. Kysy, mitä mieltä muut ovat toisten osallistujien kommenteista. Hyväksy erilaiset näkökulmat. Joskus kriittiset kommentit auttavat asian syvällisempää pohtimista ja oppimista.
 10. Ryhmissä on erilaisia jäseniä. Huomioi, että jokainen koulutusryhmä koostuu keskenään erilaisista osallistujista. Huomioi osallistujien erilaiset tavat oppia. Kerro, että teette erilaisia harjoituksia, koska jokainen osallistuja oppii ja hyötyy erilaisista menetelmistä. Anna mahdollisuus jokaisen osallistua omalla tavallaan esimerkiksi toiminnallisiin menetelmiin; osallistumisen on aina oltava vapaaehtoista.

Yhteisen tavoitteen sanottaminen tai esimerkiksi yhteisen nimen keksiminen ryhmälle voi edesauttaa ryhmäytymisessä. Mitä muita konkreettisia vinkkejä ryhmäyttämisen tulee mieleen?


Millaisista ryhmäyttävistä tehtävistä itse pidät? Mistä et pidä? Mitä erityistä niissä tehtävissä on ollut, joista pidät? Entä millaisista ryhmäytymistä tukevista harjoituksista tehtävistä olet saanut kiitosta tai millaiset tehtävät ovat toimineet?


Palaa kouluttajan oppaan etusivulle

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös