Siirry sisältöön

UKK

Tällä sivulla on avattu muutamia keskeisiä käsitteitä ja sopimuksia, jotka mainitaan MLL:n eduskuntavaaliohjelmassa.

Eurooppalainen lapsitakuu

Eurooppalaisen lapsitakuun tarkoituksena on tukea erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja heidän perheitään ja auttaa kohdentamaan investointeja lasten hyvinvointiin. Suomessa lapsitakuuta toteutetaan osana kansallista lapsistrategiatyötä. MLL:n tavoitteena on torjua sosiaalista syrjäytymistä ja vahvistaa yhdenvertaisia mahdollisuuksia takaamalla lapsille heidän tarvitsemansa palvelut.

Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelma

Istanbulin sopimus on naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskeva Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus, joka on Suomessa lakina voimassa. Sopimuksen toinen kansallinen toimenpanosuunnitelma kattaa vuodet 2022-2025. MLL on ollut mukana toimeenpanosuunnitelman valmistelussa ja on mukana sen seurannassa.

Kolmiportainen tuki

Oppilaalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Kolmiportainen tuki ulotettiin varhaiskasvatukseen 1.8.2022. MLL on edistänyt kolmiportaisen tuen saamista myös varhaiskasvatukseen. MLL korostaa vaikuttamistyössään, että lasten ja nuorten tarvitsemaan tulee resursoida riittävästi.

Lanzaroten sopimuksen toimeenpanosuunnitelma

Lanzaroten sopimus on Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus, joka on Suomessa lakina voimassa. Sen tarkoituksena on ehkäistä ja torjua lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa ja riistoa, suojella seksuaaliväkivallan ja riiston kohteeksi joutuneiden lapsiuhrien oikeuksia sekä edistää kansallista ja kansainvälistä yhteistoimintaa lasten seksuaaliväkivaltaa ja riistoa vastaan. MLL teki yhdessä muiden lapsi- ja perhejärjestöjen kanssa vuonna 2019 aloitteen Lanzaroten sopimuksen toimeenpanosuunnitelman laatimiseksi.

Lapsibudjetointi

Lapsibudjetointi tarkoittaa kunnan, hyvinvointialueen tai valtion talousarvion tarkastelemista lapsenoikeusnäkökulmasta. Kyse on sekä lapsiin kohdistuvien määrärahojen jäljittämisestä ja seurannasta että talousarviopäätösten lapsivaikutusten arvioinnista. MLL edistää lapsibudjetoinnin käyttöönottoa julkisen hallinnon talousarviopäätöksissä.

Lapsiperheköyhyys

Hintojen voimakas nousu on lisännyt lapsiperheiden toimeentulovaikeuksia ja köyhyyttä. Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on moittinut Suomea perusturvan vähimmäistason liian matalasta tasosta. Perusturvan riittämättömyys lisää myös toimeentulotuen tarvetta ja siitä riippuvuutta. MLL edistää lapsiperheiden sosiaaliturvan parantamista ja lapsiperheköyhyyden vähentämistä.

Lapsistrategia

Suomen ensimmäinen kansallinen lapsistrategia julkaistiin helmikuussa 2021. Lapsistrategian tavoitteena on lapsen oikeuksia kunnioittava aidosti lapsi- ja perhemyönteinen Suomi. Lapsistrategian pohjana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus. MLL oli yhdessä LSKL:n kanssa keskeinen aloitteentekijä lapsistrategian saamiseksi Suomeen ja on aktiivisesti mukana lapsistrategian toimeenpanossa ja seurannassa.

Lapsivaikutusten arviointi

Lapsivaikutusten arviointi on lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin kohdistuvien vaikutusten ennakointia ja seurantaa. Arvioinnin perustana on lapsen edun ensisijaisuuden periaate. Lapsivaikutusten arviointi on väline lasten ja nuorten etujen selvittämiseen yleisesti lapsia ja nuoria sekä lapsi- ja nuorisoryhmiä koskevissa asioissa. Lapsivaikutusten arvioinnilla selvitetään kokonaisvaltaisesti päätösten, toimen tai toiminnan vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen.

Oppilas- ja opiskelijahuolto

Oppilas- ja opiskelijahuollolla eli opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan ja opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa koulu- ja oppilaitosyhteisössä.

Perhekeskus

Perhekeskus muodostuu lähipalveluista, joihin kuuluu lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut. Perhekeskus yhteensovittaa sosiaali- ja terveyspalvelut, varhaiskasvatuksen ja koulun palvelut sekä järjestöjen ja seurakuntien toiminnot. MLL:llä on perhekeskuksissa avoimia kohtaamispaikkoja (perhekahvilat), vertaistoimintaa ja tukihenkilötoimintaa. MLL edistää perhekeskusyhteistyön saamista kaikkien kuntien alueelle.

Perhevapaauudistus ja vanhempainpäiväraha

Vanhempainpäivärahat uudistuvat ja niitä koskeva uusi laki tuli voimaan 1.8.2022.Uusi laki ottaa tasa-arvoisemmin huomioon erilaiset perhetilanteet, myös monimuotoiset perheet ja yrittäjyyden eri muodot. Tavoitteena on myös, että vanhempainvapaat ja hoitovastuu jakautuvat aiempaa tasaisemmin vanhempien kesken perheissä, joissa on kaksi vanhempaa. MLL on edistänyt ja edistää perheiden erilaisten tilanteiden huomioon ottamista perhevapaissa.

Perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma

Perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman tavoitteena on edistää perustuslain säädettyä julkisen vallan velvoitetta turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Sosiaaliturvauudistus

Sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa. MLL pyrkii sosiaaliturvauudistuksessa  parantamaan lapsiperheiden toimeentuloturvaa ja vähentämään lapsiperheköyhyyttä.

Väkivallaton lapsuus -toimeenpanosuunnitelma 

Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelman tavoitteena on ehkäistä 0–17-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa henkistä ja fyysistä väkivaltaa ja seksuaaliväkivaltaa. MLL on ollut valmistelemassa suunnitelmaa ja on mukana sen toteutuksessa ja seurannassa.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus

Lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin 20.11.1989 YK:n yleiskokouksessa. Se on lasten hyvinvointia, kasvua ja kehitystä suojaava ja edistävä kansainvälinen ihmisoikeussopimus, joka on lakina voimassa Suomessa. Jokaisella lapsella on oikeus muun muassa syrjimättömyyteen, turvallisuuteen, terveyteen ja koulutukseen. Lapsen oikeudet koskevat jokaista alle 18-vuotiasta. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa on neljä yleisperiaatetta: lasta ei saa syrjiä, lapsen etu pitää ottaa huomioon ensisijaisena harkintaperusteena kaikissa lasta koskevissa asioissa, lapsella on oikeus elämään ja kehittymiseen, lapsen näkemystä pitää kunnioittaa. MLL:n lapsi- ja perhepoliittisen vaikuttamistyön perustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus sekä muut lapsen oikeuksia turvaavat ihmisoikeussopimukset ja perusoikeudet. MLL:n tavoitteena on, että valtio, kunnat ja hyvinvointialueet toteuttavat mahdollisimman täysimääräisesti lasten ja nuorten oikeuksia.

Takaisin ylös