413. Glokaalit toimijat

400. Mediakasvatus

Tehtävä

Pohditaan myönteisen nettikulttuurin edistämistä ja ehdotetaan yhteistyön aloittamista jonkin toisen koulun oppilaiden kanssa.

Tila

Luokkatila, joka mahdollistaa pienryhmätyöskentelyn.

Tarvikkeet

Paperia ja kyniä muistiinpanojen tekemiseen.

Kesto

15-45 min.

MediakasvatusOsallisuus
5 - 9 luokatToinen aste

Ohjeista osallistujia suunnittelemaan yhteydenottoa jonkin toisen koulun tukioppilaisiin. Jos osallistujia on paljon, voitte jakautua pienempiin ryhmiin suunnittelemaan. Ideoikaa aluksi, mitä tavoitteita asetatte mahdolliselle yhteistyölle; mitä haluatte saavuttaa yhteistyöllä edistääksenne myönteistä netinkäyttöä yhteisössänne. Miettikää yhdessä, haluatteko ottaa yhteyttä johonkin lähialueen kouluun vai mahdollisesti johonkin toiseen kuntaan. Päättäkää myös, yhteydenoton motiivi. Haluatteko järjestää jotain yhteistä toimintaa tai jakaa ideoita ja vinkkejä myönteisen nettikulttuurin edistämiseksi? Rohkaise oppilaita ideoimaan vapaasti:

  • Mihin asioihin oppilaat haluaisivat/tarvitsevat vinkkejä toisen koulun tukioppilailta?
  • Mitä asioita he voisivat jakaa omasta toiminnastaan?
  • Millaista toimintaa toisen koulun tukioppilaiden kanssa yhteistyössä voisi järjestää?
  • Missä muodossa he haluavat käydä kirjeenvaihtoa?

Jos osallistujia on paljon, voitte myös jakaa tehtäviä. Jotkut voivat etsiä nettiä hyödyntäen sopivan koulun, johon otatte yhteyttä. Toiset voivat alkaa muotoilla yhteydenottoviestiä ja suunnitella, millä tavalla yhteydenotto tapahtuu, samalla kun kolmannet miettivät, mitä sisältöä koulullanne on jaettavaksi toisen koulun kanssa. Lähettäkää valmis viesti. Suunnitelkaa myös, milloin kokoonnutte uudestaan jatkamaan toimintaa viestin vastaanottamisen jälkeen.

Taustaa

Netti purkaa vaikuttamistoiminnan rajoja

Tukioppilastoiminnalla pyritään tukemaan koulun kasvatus- ja opetustyötä opetussuunnitelmassa olevan laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden osalta. Laajaalainen osaaminen tarkoittaa tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Osaaminen viittaa myös kykyyn käyttää tietoja ja taitoja tarkoituksenmukaisesti. Oppilaiden omaksumat arvot ja asenteet sekä tahto toimia vaikuttavat siihen, miten he oppimaansa hyödyntävät. Laaja-alaisen osaamisen lisääntynyt tarve nousee ympäröivän maailman muutoksista. Ihmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä kansalaisena toimiminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttävät tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää osaamista. Tulevaisuuden kouluissa onkin pohdittava tapoja, joilla voidaan tukea nuorten kasvua kohti aktiivista, osallistuvaa, vaikuttavaa ja yhteistä hyvää tavoittelevaa kansalaisuutta.

Nuoret toimivat lokaalisti, eli paikallisesti omissa yhteisöissään päivittäin. Näitä voivat olla muun muassa oma perhe, ystäväpiiri sekä koulu- ja harrastusyhteisöt. Näissä yhteisöissä nuori sosiaalistuu ja oppii kantamaan vastuuta. Paikallisen osallistumisen lisäksi suuri osa nuorista toimii verkkoyhteisöissä globaalisti, eli maailmanlaajuisesti. Tätä kutsutaan glokaaliksi toimijuudeksi.

Kouluissa nuoria voidaan rohkaista luomaan paikallisia ja maailmanlaajuisia verkostoja, joissa voidaan yhdessä muiden kanssa vaikuttaa tärkeiksi koettuihin asioihin ja edistää hyvää. Olennaista on, että nuorella on riittävät tiedot ja taidot sekä tahto toimia.

Kerro osallistujille

  • Netissä toimiessa maantieteelliset rajat eivät ole esteenä. Monet nuoret toimivatkin arjessaan sekä paikallisesti että globaalisti. Maailmanlaajuisen ja paikallisen toiminnan kietoutumista yhteen kutsutaan glokaaliksi toiminnaksi.
  • Kouluissa voidaan edistää oppilaiden kasvamista osallistuviksi, vaikuttaviksi ja yhteistä hyvää tavoitteleviksi kansalaisiksi tukemalla nuorten mahdollisuuksia glokaaliin toimintaan ja yhteydenpitoon. Näin nuoret saavat harjoitella yhteisöllisyyden rakentamista ja kokea, että heidän toimintansa vaikuttaa yli maantieteellisten rajojen.

 

Lähteet: Helenius, J. Pihlaja K. & Tallgren, S. Tukioppilastoiminnan opas. (2011): MLL. Haste H. (2009): Technology and Youth. Five Competencies.