412. Meidän koulun juttu

400. Mediakasvatus

Tehtävä

Ideoidaan ja suunnitellaan koko koulun yhteistä, myönteistä nettikulttuuria edistävää toimintaa verkossa.

Tila

Luokkatila, joka mahdollistaa pienryhmätyöskentelyn.

Tarvikkeet

Paperia ja kyniä muistiinpanojen tekemiseen.

Kesto

15-45 min.

MediakasvatusOsallisuus
5 - 9 luokatToinen aste

Jaa osallistujat sopivan kokoisiin, noin viiden hengen ryhmiin. Ohjeista ryhmiä ideoimaan, miten myönteistä nettikulttuuria voitaisiin edistää koulussanne. Millainen toiminta ja tekeminen voisi edistää myönteistä nettikulttuuria ja miten oppilaat voisivat sitä toteuttaa koulussanne? Kannusta oppilaita sijoittamaan toiminta verkkoon. Se voi olla esimerkiksi koulun yhteinen sosiaalinen media, johon kaikki voisivat osallistua, tai kaikille avoin palsta, johon voi ladata omia positiivista nettikulttuuria edistäviä julkaisuja.

Ohjeista tukioppilaita pohtimaan, millaiset ideat olisivat oikeasti toteutettavissa. Tärkeää on miettiä yhdessä, mihin toiminnalla pyritään. Pyydä tukioppilaita myös miettimään, mitkä ovat mahdollisia esteitä toiminnan toteuttamisessa ja millä keinoin kaikki koulun oppilaat ja henkilöstön jäsenet voisivat kokea olonsa tervetulleeksi yhteiseen toimintaan. Toiminta kannattaa suunnitella siten, että myös niillä koulun oppilailla, jotka eivät käytä yleisiä sosiaalisen median palveluita, on mahdollisuus osallistua.

Käykää valmiit ideat läpi kaikkien osallistujien kesken. Päättäkää lopuksi, mitä ideoita lähdetään yhdessä toteuttamaan koulussanne. Päätökseen voi vaikuttaa esimerkiksi toteuttamisen ja osallistumisen helppous. Jos aika riittää, voitte tehdä toimintasuunnitelman toteutukselle ja jakaa tehtäviä: ketkä hoitavat markkinoimisen, kuka osaisi tehdä sivustolle bannerin, kuka toimii ylläpitäjänä? Voisiko esimerkiksi blogin tai vlogin yhdistää koulunne verkkosivuihin? Pyrkikää ideoimaan ja miettimään asiaa mahdollisimman monesta näkökulmasta.

Taustaa

Nuoret yhteistä toimintaa suunnittelemaan

Tukioppilaat ovat avainasemassa nuorten osallisuuden edistämisessä koulussa. Kun oppilaat ovat itse mukana järjestämässä yhteisiä tapahtumia ja tempauksia, he voivat ottaa oppilaiden näkökulman huomioon suunnittelussa ja edistää näin yhdessä tekemistä ja luoda yhteisöllisyyden tunnetta. Yhteistä toimintaa järjestettäessä on tärkeä huomioida, että kaikilla on mahdollisuus ja halu osallistua siihen. Me-hengen ja yhteenkuuluvuuden luominen kouluun on tärkeää kouluviihtyvyyden ja oppimisen kannalta.

Tukioppilastoiminnan kautta koko koulu voidaan aktivoida mukaan osallistumaan. Nuorten osallisuus koulun toiminnan järjestämisessä, suunnittelemisessa ja kehittämisessä on erityisen tärkeää, ja tätä tulisikin kouluissa edistää. Osallisuuden on todettu edistävän hyvinvointia, oppimista ja viihtyvyyttä.

Erilaiset yhteiset tapahtumat ja tempaukset ovat hauskaa tekemistä, mutta on tärkeää pitää mielessä myös niiden tavoitteellisuus. Yhteisellä tekemisellä luodaan yhteisöllisyyttä, muiden huomioimista sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tukioppilaiden järjestämän toiminnan tulisi olla sellaista, että jokainen voi tulla sinne omana itsenään ja tuntea siellä olonsa hyväksytyksi ja tervetulleeksi. Yhteisöllisyyden tunne luo turvallisen ympäristön, jossa kaikkien on hyvä työskennellä ja oppia uusia asioita.

Kerro osallistujille

  • Osallisuudella viitataan yksilön mahdollisuuteen vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon ja itseään koskeviin asioihin sekä omaan lähiympäristöönsä.
  • Osallistuminen itseään koskeviin päätöksiin edistää hyvinvointia. Nuorten osallisuus kouluissa ehkäisee syrjäytymistä.
  • Järjestämällä koko koulun yhteistä toimintaa voidaan edistää ja tukea toisten huomioimista, yhteisöllisyyttä ja nuorten osallisuutta koulussa.

 

Lähteet: Yliruokanen, K. (2011): Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä. Tukioppilastoiminnan opas. MLL.