405. Nuorten mielipide kuuluviin

400. Mediakasvatus

Tehtävä

Pohditaan nettiä mielipiteen esittämisen ja vaikuttamisen kanavana.

Tila

Luokkatila, jossa mahtuu liikkumaan.

Tarvikkeet

Nuorten mielipide kuuluviin -väitteet keskustelun tueksi.

Kesto

alle 15 min.

MediakasvatusOsallisuus
5 - 9 luokat7 - 9 luokatNuorisotyöToinen aste

Ladattavat materiaalit

Pyydä oppilaita asettumaan jonoon kasvot sinuun päin. Esitä netissä vaikuttamiseen ja mielipiteen esittämiseen liittyvät väitteet. Pyydä oppilaita hyppäämään oikealle, jos he ovat samaa mieltä väitteen kanssa, ja vasemmalle, jos he ovat eri mieltä. Keskustelkaa väitteistä yksi kerrallaan. Pyydä oppilaita perustelemaan mielipiteensä. Liitteistä löydät apua keskustelun rakentamiseen. Keskustelkaa lopuksi vapaasti nuorten omista kokemuksista netissä vaikuttamisesta ja mielipiteen ilmaisun keinoista. Voit hyödyntää tehtävää myös nuorten tietämyksen selvittämiseen kysymällä esimerkiksi, tietävätkö nuoret mitä osallisuus tarkoittaa, onko koulussa käsitelty netissä vaikuttamisen keinoja ja ovatko nuoret ilmaisseet mielipiteitään netissä.

  • Nuoret eivät ole kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista.
  • Netissä esitetyillä nuorten mielipiteillä ei ole mitään väliä.
  • Voidakseen vaikuttaa netissä pitää olla tietämystä politiikasta.
  • Nuoret käyttävät nettiä ainoastaan viihteellisiin asioihin.
  • Otan itse vaikutteita netistä.

Taustaa

Nuoret tuovat ääntään esiin netissä

Lasten ja nuorten kuuleminen heitä itseään koskevissa asioissa ja päätöksenteossa on tärkeää. Tämä tulee ottaa huomioon myös koulun arjessa ja toiminnassa. Opetuslaki ja YK:n lastenoikeuksien sopimus velvoittavat lasten ja nuorten osallisuuden edistämiseen. Myös Suomen perustuslaki määrää, että lapsia ja nuoria on kohdeltava tasa-arvoisesti ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin omaa kehitystään vastaavasti.
Oppilaille tulee antaa työvälineitä ja mahdollisuuksia koulun toimintaan osallistumiseen ja sen kehittämiseen, jolloin he saavat tilaisuuden olla mukana myös itseään koskevassa päätöksenteossa. Nuoret on tärkeää ottaa mukaan toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen myös kouluhyvinvoinnin kannalta. Oman mielipiteen ilmaiseminen ja asioihin vaikuttaminen edistää osallisuutta. Tämän on huomattu lisäävän niin yksilön kuin yhteisönkin hyvinvointia. Koulussa osallisuudella tarkoitetaan muun muassa toimintaa, jossa nuoret ovat mukana yhteisten tavoitteiden määrittämisessä sekä pohtimassa konkreettisia keinoja ja toteutustapoja, joilla tavoitteisiin voidaan päästä. Osallisuuden ja osallistumisen kautta nuoret oppivat tärkeitä taitoja, joita tulevat tarvitsemaan tulevaisuudessa. Koulu on perheen lisäksi tärkeä paikka, jossa lapsi sosiaalistuu yhteiskunnan jäseneksi ja oppii uusia toimintamalleja. Koulu onkin tärkeässä roolissa lasten ja nuorten osallisuuden edistämisessä. Saadessaan osallistua aidosti koulun toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen nuoret oppivat samalla tärkeitä arvoja ja asenteita sekä omaksuvat uusia tietoja ja taitoja. Koulun mahdollistama osallisuus motivoi uuden oppimiseen ja kannustaa nuoria myös muuhun yhteiskunnalliseen osallisuuteen.

Kerro osallistujille

  • Osallisuudella viitataan yksilön mahdollisuuksiin vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon sekä muihin itseään koskeviin asioihin kehitystasonsa mukaisesti.
  • Laki velvoittaa kasvattajia lasten ja nuorten osallisuuden edistämiseen.
  • Osallistuminen itseään koskevien päätösten tekemiseen edistää hyvinvointia. Nuorten osallisuuden huomioiminen koulussa ehkäisee myös syrjäytymistä.

Lähteet

Gretschel, A. & Kiilakoski, T. (toim.) (2008): Lasten ja nuorten kunta. Nuorisotutkimusseura.
Perustuslaki 731/1999. Finlex. Perusopetuslaki 628/1998. Finlex. YK:n lapsen oikeuksien sopimus.