209. Paperitornit

200. Ryhmän toiminta

Tehtävä

Vahvistetaan ryhmän luovuutta ja yhteishenkeä ja havainnollistetaan roolien merkitystä ryhmässä rakentamalla pienryhmissä paperiarkeista mahdollisimman korkea torni. 

Tila

Luokkahuone tai muu avara tila.

Tarvikkeet

A4-paperiarkkeja 15 kpl / pienryhmä, Roolit ryhmässä -tehtävämoniste.

Kesto

15-45 min.

Ryhmän dynamiikkaYhteishenki
5 - 9 luokatNuorisotyöToinen aste

Liitteet

Jaa ryhmä sattumanvaraisesti 4 tai 5 henkilön pienryhmiin. Pienryhmien tavoitteena on rakentaa 15 paperiarkista mahdollisimman korkea ja hieno rakennelma. Papereita ei saa repiä, rikkoa, liimata tai teipata. Niitä saa ainoastaan taitella. Papereita ei saa myöskään tukea millään, esimerkiksi kynällä, vaan ne rakennetaan tasaiselle pinnalle, kuten lattialle tai pöydälle. Kaikkia papereita ei ole pakko käyttää. Anna aikaa rakentamiseen noin 5–10 minuuttia.  Lopuksi katsotaan, minkä ryhmän rakennelma on korkein ja vertaillaan eri rakennustyylejä.

Tehtävää purkaessa voit myös kannustaa osallistujia arvioimaan ryhmässä esiintyviä rooleja. Jaa jokaiselle oppilaalle Roolit ryhmässä -moniste, jonka oppilaat täyttävät ensin itsenäisesti. Tehtäväpohjassa ohjeistetaan pohtimaan ensin erilaisia ryhmätoiminnassa esiintyviä rooleja ja näiden merkitystä yleisesti ja tämän jälkeen omaa roolia ryhmässä.

Keskustelukysymyksiä:

  • Mitä tehtävässä tapahtui? Miten työskentely lähti käyntiin? Miten ryhmässä tehtiin päätöksiä?
  • Miten aktiivisesti olit itse mukana?
  • Minkälaisia erilaisia rooleja ryhmään yleensä muodostuu? Tarvitaanko erilaisia rooleja ryhmässä?
  • Miten roolit määräytyvät? Miksi samalla henkilöllä voi olla eri ryhmissä erilainen rooli?
  • Miksi oma rooli ryhmässä ei aina tunnu itselle hyvältä ja omalta?
  • Miten ryhmässä voitaisiin toimia, jotta jokainen tuntisi olonsa hyväksi ja työskentelyn mukavaksi?

 

Taustaa

Roolit ryhmässä

Toimiakseen hyvin ryhmät, kuten koululuokka tai tukioppilasryhmä, tarvitsevat erilaisia yksilöitä. Ryhmän kehittyessä kaikille sen jäsenille muodostuu erilainen rooli ryhmässä. Rooli tarkoittaa jonkun yksilön tapaa olla ja toimia ryhmässä. Roolit syntyvät toisaalta yksilön ominaisuuksien perusteella ja toisaalta ryhmän tarpeista ja odotuksista.

Roolit voivat erota luonteeltaan ja syntymekanismiltaan. Roolit voivat siis olla virallisia kuten esimerkiksi tukioppilaan rooli ryhmäyttämispäivää ohjatessa. Roolit voivat olla epävirallisia kuten esimeriksi koko tukioppilasryhmän hauskuuttajan rooli. Epävirallisia rooleja ei ryhmässä välttämättä useinkaan nimetä, vaan rooliodotus on ikään kuin ääneen lausumattomana ilmassa.

Roolien muodostumista ohjaavat muun muassa ryhmäläisten odotukset, yksilön persoonallisuus, temperamentti ja kokemukset. Rooli on kaksoismerkityksinen, sillä se sekä annetaan että otetaan. Jotkut roolit ovat siis sellaisia, joita ryhmän jäsen on itselleen hakenut, toisiin rooleihin puolestaan voi vaan ajautua, joskus tahtomattaankin. Tällöin puhutaan rooliristiriidasta eli tilanteesta, jossa omat odotukset ja ryhmän tarjoamat roolit eivät kohtaa. Rooli ei myöskään ole pysyvä ominaisuus, joka säilyy ryhmän jäsenellä samana koko ryhmän toiminnan ajan. Rooliverkosto muuttuu ryhmän edetessä tai kun ryhmän kokoonpanoon tulee muutoksia. Rooli voi myös vaihdella eri tilanteissa ja eri ryhmissä.

Kerro osallistujille

  • Rooli tarkoittaa jonkun yksilön tapaa olla ja toimia ryhmässä. Roolit syntyvät toisaalta yksilön ominaisuuksien perusteella ja toisaalta ryhmän tarpeista ja odotuksista.
  • Roolit voivat erota sekä luonteeltaan että myös syntymekanismiltaan. Ne voivat siis olla virallisia ryhmässä ääneen nimettyjä (kuten puheenjohtaja, leikin ohjaaja) tai epävirallisia, nimeämättömiä (kuten ryhmän hauskuuttaja, ideanikkari).
  • Saman henkilön rooli voi vaihdella eri tilanteissa. Ryhmän rooliverkosto myös muuttuu jatkuvasti ryhmän edetessä tai kun ryhmän kokoonpanoon tulee muutoksia.

 

Lähteet:

Kauppila R. 2005. Vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot. vuorovaikutusopas opettajille ja opiskelijoille. PS-Kustannus.
Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2012. Kuulun. Välineitä ryhmän turvallisuuden tukemiseen.