415. Teen parempaa nettiä

400. Mediakasvatus

Tehtävä

Rohkaistaan oppilaita pohtimaan omaa toimintaansa niin verkossa kuin reaalimaailmassa peilaamalla sitä tukioppilastoiminnan tavoitteisiin.

Tila

-

Tarvikkeet

Itsearviointilomake kopioituna kaikille ja kyniä lomakkeen täyttämistä varten.

Kesto

15-45 min.

Mediakasvatus
5 - 9 luokatToinen aste

Ladattavat materiaalit

Jaa oppilaille itsearviointilomakkeet ja anna heille aikaa täyttää lomakkeet itsenäisesti. Oppilaat pohtivat jokaisen kysymyksen kohdalla, edistääkö oma toiminta jo valmiiksi yhteistä hyvää koulun arjessa ja verkossa, vai onko toiminnassa vielä kehitettävää. Ohjeista oppilaita pohtimaan myös oman toiminnan ja omien valintojen seurauksia verkossa, esimerkiksi miten oma nettikäyttäytyminen heijastaa tukioppilastoiminnan arvoja. Kerratkaa tukioppilastoiminnan arvot ja tavoitteet yhdessä jos sille näyttää olevan tarvetta.

Jaa osallistujat lomakkeen täyttämisen jälkeen noin viiden hengen ryhmiin. Ohjeista ryhmiä purkamaan itsearvioinnit joko kysymys kerrallaan tai vaihtoehtoisesti ryhmäläisten vahvuuksia ja yhtäläisyyksiä etsien. Kannusta osallistujia miettimään perusteluita ja käytännön esimerkkejä purkaessaan vastauksia. Ryhmissä omia vastauksia voidaan verrata toisten vastauksiin, jolloin saadaan perspektiiviä siihen, miten toiset oman toiminnan näkevät. Keskustelkaa lopuksi yhdessä harjoituksesta ja tukioppilastoiminnasta niin verkossa kuin koulun käytävillä.

  • Kuinka toimin, kun kohtaan ongelmia tai ristiriitoja koulussa tai verkossa?
  • Millaiset asiat rohkaisevat kehittämään myönteistä nettikäyttäytymistä?
  • Mistä tiedän, että toimin tukioppilastoiminnan tavoitteiden ja arvojen mukaisesti?

Taustaa

Tukioppilaat nettiin

Oman ajattelun reflektoiminen ja itsearviointi kehittävät taitoa luoda merkityksellisiä oppimiskokemuksia ja tuoda mielekkyyttä arkeen. Oppiminen on elinikäinen prosessi, joka tuottaa oppijalle iloa ja lisää itsearvostusta uusien tietojen ja taitojen karttuessa. Oppimiseen kytkeytyy ajatus kasvusta ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Uudenlaisen ajattelun ja uusien toimintatapojen oppiminen on avain muutokseen. Jos toimitaan kuten ennenkin, uusille ideoille ei avaudu mahdollisuuksia.

Tukioppilastoiminnan tavoitteet ovat tärkeitä ohjenuoria tukioppilastoiminnalle koulun arjessa niin koulun käytävillä kuin verkkoyhteisöissäkin. Useat nuoret toimivat aktiivisesti mobiililaitteiden kautta verkossa, joten myös tämä tulee huomioida koulun tukioppilastoiminnassa. Hyvää koulukulttuuria tulee edistää kaikissa yhteisöissä ja toimintamuodoissa, joita koulun jäsenet käyttävät.

Nuorten netinkäytöstä puhutaan usein ongelmalähtöisesti. Koulussa nuorten netinkäyttö tulee puheeksi tavallisesti silloin, kun se on ongelma ja siihen pitää puuttua. Myönteinen netinkäyttö suuntautuu haittojen sijaan positiivisten kokemusten saamiseen ja jakamiseen sekä osallisuuden edistämiseen. Kun kokemukset ovat myönteisiä, mieli on virittynyt ja utelias. Taustalla on ajatus siitä, ettei hyvä lisäänny vain pahaa poistamalla, vaan lisäämällä hyvää.

Paremman internetin kehittäminen on haaste, joka edellyttää uudenlaisten myönteisten netinkäyttötapojen omaksumista sekä luovia ratkaisuja, jotka edistävät hyvää nuorten keskuudessa niin koulun kuin netinkin toimintaympäristöissä. Nuorten mediakasvatukseen tarvitaan siis uutta ajattelua!

Tukioppilastoiminta tarjoaa hyvät mahdollisuudet ottaa nuorten mediakulttuurin mukaan koulun viihtyvyyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Tukioppilaat voivat edistää verkossa seuraavia asioita

  • Me-henkeä, reilua ilmapiiriä ja kouluviihtyvyyttä
  • Toiminnallista kulttuuria, vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä yhteistyötä oppilaiden, opettajien ja kodin välillä
  • Kiusaamisen ja yksinäisyyden ehkäisemistä
  • Oppimista, sosiaalisia taitoja, empatiakykyä, vastuuta ja aktiivista kansalaisuutta