414. Vaikutusten virta

400. Mediakasvatus

Tehtävä

Pohditaan omien valintojen vaikutusta verkkoyhteisöissä ja mitä kaikkea hyvillä teoilla voi saada aikaan. Täytetään yhteinen ideamoniste.

Tila

Pienryhmätyöskentelyyn sopiva tila.

Tarvikkeet

Vaikutusten virta -liite kopioituna jokaiselle ryhmälle.

Kesto

15-45 min.

ArvotHyvinvointiOsallisuus
5 - 9 luokatToinen aste

Ladattavat materiaalit

Kerro, että tehtävänä on pohtia, miten tukioppilaat voivat toiminnallaan vaikuttaa koulunsa hyvinvointiin. Ensiksi mietitään yhdessä, millaisia muutoksia halutaan nuorten verkkokäyttäytymiseen. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi muita kunnioittava käytös, kaikkien mukaan ottaminen verkon yhteisöihin, nettikiusaami-sen loppuminen. Voitte muistella tukioppilastoiminnan tavoitteita ja hyödyntää niitä miettiessänne vastauksia.

Kannusta oppilaita ideoimaan vapaasti. Jaa sitten osallistujat noin viiden hengen ryhmiin. Anna jokaiselle ryhmälle Vaikutusten virta -liite. Pyydä ryhmiä valitsemaan yksi äsken mietityistä tavoitteista ja kirjoittamaan se tehtäväliitteen ylimmäiseen pilveen, jossa lukee ”Mitä jos…?” Esimerkiksi: Mitä jos nuorten käyttäytyminen netissä olisi aina toista kunnioittavaa? Tämän jälkeen jokainen ryhmä miettii, mitä kaikkea siitä voisi seurata, ja kirjoittaa ajatukset muihin pilviin. Tehtävän ideana on koota monenlaisia lopputuloksia. Muistuta oppilaita, että tehtävässä ei ole vääriä tai typeriä vastauksia. Purkakaa harjoitus esittelemällä ryhmien tuotokset muille. Samalla voidaan keskustella ja kommentoida. Pohtikaa myös, mitä tukioppilaat voivat tehdä vaikut-taakseen asioihin omassa koulussa. Miten tukioppilastoiminnan tavoitteita voisi soveltaa nuorten toimintaan verkossa?

Taustaa

Omilla valinnoilla on väliä

Ihmisen ajattelutaidot kehittyvät ja kypsyvät huomat-tavasti varhaisnuoruudessa. Kun pieni lapsi hahmottaa maailmaa lähinnä itsestään käsin, nuori alkaa käsittää maailmaa abstraktimmin. Ajattelun kehittyminen luo pohjaa kyvylle hahmottaa maailman moninaisuutta sekä omaa tulevaisuutta. Myös suunnittelu- ja päätöksenteko-taidot paranevat. Ajattelutaitojen kehittyminen toimii pohjana nuoren moraalin kehitykselle. On huomattu, että moraalin kehit-tyessä nuoret oppivat entistä paremmin ottamaan huo-mioon toisten näkemykset ja ymmärtämään myös eriäviä mielipiteitä. Nuori huomioi toisia omassa päätöksenteos-saan ja tuntee tarvetta auttaa muita. Moraalin kehittyminen on ratkaisevassa roolissa nuoren kohdatessa arvovalintoja niin verkossa kuin muussa elämässä. Verkossa toimiminen on jatkuvaa valintojen tekemistä. Jokainen tykkäys, jutun jakaminen ja jakamatta jättäminen on valinta. Ajattelun ja moraalin kehittyessä nuori kykenee pohtimaan toimintaansa myös muiden kannalta ja mitä seurauksia omista valinnoista voi koitua toisille.Tukioppilaat voivat omalla esimerkillään luoda kouluun avoimen keskusteluilmapiirin, jossa pyritään kohti kunnioittavaa verkkokäyttäytymistä ja tuetaan kaikkia pohtimaan omia valintojaan verkossa.

Kerro osallistujille

  • Nuoruudessa ihmisen ajattelu muuttuu ja kehittyy merkittävästi. Nuori alkaa hahmottaa paremmin maailmaa ja omaa tulevaisuuttaan sekä pohtia tulevia ratkaisujaan.
  • Myös moraalikäsitys kehittyy. Nuori oppii ottamaan enemmän muita huomioon sekä pohtimaan oman toimintansa vaikutuksiamuihin.
  • Toisten ihmisten näkökulmien huomioiminen vaikuttaa nuoren toimintaan esimerkiksi ristiriitatilanteessa.

Lähteet

Aaltonen M., Ojanen T., Vihunen R. & Vilen M. 1999. Nuoren aika. WSOY.Nurmi
J-E., Ahonen T., Lyytinen P., Pulkkinen L. & Ruoppila I. 2006. Ihmisen psykologinen kehitys. WSOY.