Lapsivaikutusten arviointi kunnassa ja maakunnassa

Lapsivaikutusten arviointi on osa ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia. Lapsivaikutusten arvioinnissa arvioidaan päätöksen, toimenpiteen tai toiminnan vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. MLL on laatinut ohjeet tukemaan lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamista kunnissa ja maakuntauudistuksella perustettavissa maakunnissa. Ohjeet ovat ladattavissa tämän sivun alaosasta.

Lapsivaikutusten arviointi kohdistuu lapsiin eli alle 18-vuotiaisiin. Arviointi voidaan toteuttaa myös lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointina, jolloin tarkastelu kohdistuu myös 18 vuotta täyttäneisiin nuoriin. Esimerkiksi arvioitaessa lukio- tai ammatillista koulutusta, on luonnollisesti perusteltua tarkastella vaikutuksia myös 18 vuotta täyttäneisiin opiskelijoihin.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE-ohjelma) mallinnetaan ja tuetaan päätösten lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottoa. LAPE-ohjelmassa luodaan myös välineet lapsilähtöiseen budjetointiin eli lapsiin kohdistuvien taloudellisten panostusten jäljittämiseen ja niiden vaikuttavuuden seurantaan. Lapsibudjetointi on talousarviopäätösten lapsivaikutusten arviointia. Lapsibudjetoinnin tarkoituksena on edistää lasten oikeuksien toteutumista talousarviopäätöksissä.

Perustana YK:n lapsen oikeuksien sopimus

Lapsivaikutusten arvioinnin perustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus, joka on ollut Suomessa voimassa vuodesta 1991 lähtien. Sopimuksella turvatuilla oikeuksilla edistetään ja turvataan lasten hyvinvointia ja kehitystä. Lapsen oikeuksien sopimus on oikeudellisesti velvoittava ihmisoikeussopimus. Sopimusvaltion on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin ja muihin toimiin lapsen oikeuksien sopimuksessa tunnustettujen oikeuksien toteuttamiseksi. Julkisen vallan (valtion, kuntien ja maakuntauudistuksessa perustettavien maakuntien) on turvattava ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien toteutuminen. Lapsivaikutusten arviointi on tärkeä osa lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanoa ja lasten oikeuksien edistämistä ja turvaamista.

Lapsivaikutusten arviointi on tavanomaista kunnan, maakunnan tai valtion toimintaa ja osa päätöksentekoprosessia. Se ei ole mitään lapsiin kohdistuvaa ”hyväntekeväisyyttä” tai ylimääräistä toimintaa. Lapsivaikutusten arviointi mahdollistaa, että lasten etu otetaan lapsia koskevissa päätöksissä huomioon lapsen oikeuksien sopimuksen edellyttämällä tavalla.

Ladattavat aineistot

Aiheeseen liittyvät