314. Arvioidaan tukioppilastoimintaa

300. Kiusaamisen ehkäiseminen

Tehtävä

Arvioidaan tukioppilaiden toimintaa kiusaamista ehkäisevän työn näkökulmasta.

Tila

Pienryhmätyöskentelyn ja yhteisen työskentelyn mahdollistava tila.

Tarvikkeet

Paperia ja kyniä.

Kesto

15-45 min.

KiusaaminenOsallisuusYhteishenki
7 - 9 luokatToinen aste

Välillä on hyvä pysähtyä miettimään, miten tukioppilastoiminnassa järjestetyt tapahtumat ja toiminta ovat onnistuneet. Palveleeko järjestetty toiminta koulun hyvän yhteishengen rakentumista parhaalla mahdollisella tavalla? Missä olemme onnistuneet? Millaisiin asioihin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota?

Jaa osallistujat 3–4 hengen ryhmiin. Aluksi pohditaan yhteisesti, mitä kaikkea hyvää yhteishenkeä edistävää toimintaa tukioppilaat ovat tehneet kuluneen lukuvuoden aikana. Kirjoita toiminnot ja tapahtumat ylös. Tämän jälkeen jokainen ryhmä valitsee mainituista tapahtumista yhden, jonka toimintaa haluaa arvioida.

Arvioinnin apuna voi käyttää SWOT-analyysiä tai sen voi tehdä keräämällä toiminnon tai tapahtuman hyviä ja huonoja puolia. SWOT-analyysi on tunnettu arviointimenetelmä, jossa arvioinnin kohdetta tarkastellaan vahvuuksien (strengths), heikkouksien (weaknesses), mahdollisuuksien (objectives) ja uhkien (threats) kautta. Eri ulottuvuudet kirjataan nelikenttään.

Apukysymyksiä arvioinnin tueksi:

  • Mikä on ollut järjestetyn toiminnan tavoite?
  • Kenelle toiminta on tarkoitettu?
  • Miten järjestetty toiminta toimii kiusaamisen ehkäisyn näkökulmasta? Onko mahdollista, että toiminta on sulkenut joitakin ulos tai kääntynyt tarkoitustaan vastaan?
  • Miten nettikiusaaminen on huomioitu kiusaamista ehkäisevissä tapahtumissa?
  • Miten toimintaa voisi kehittää jatkossa?

 

Taustaa

Arviointi tekee toiminnasta tavoitteellista

Tukioppilaiden järjestämän toiminnan arviointi on tärkeää, jotta toimintaa voi kehittää. Tukioppilastoiminnalla on monissa kouluissa pitkät perinteet, ja monet tukioppilaiden järjestämistä toiminnoista ovat sellaisia, joita järjestetään vuosittain. Välillä on hyvä pysähtyä miettimään myös pitkään noudatettuja perinteitä ja arvioida, miten hyvin ne toimivat tavoitteessaan. Toisaalta koulu ja nuorten mediamaailma muuttuvat jatkuvasti ja olemassa olevien tapahtumien ja toimintojen tavoitteita voi joutua miettimään uudelleen. Onko esimerkiksi huomioitu vuorovaikutusta netissä?

Toiminnan arvioimisessa on hyvä kerätä palautetta koko kouluyhteisöltä. Arviointitapoja voivat olla esimerkiksi tapahtumiin osallistuneiden palautteiden kerääminen ja toimijoiden itsearviointi. Huomioon kannattaa ottaa myös rehtorin, opettajien ja koulun muiden aikuisten mielipiteet. Kirjallista palautetta tapahtumista voi pyytää vaikka nimettömästi täytettävällä palautelomakkeella. Kummitunnista voi pyytää osallistujilta laadullista palautetta siten, että varaa tunnin lopuksi lyhyen ajan, jolloin osallistujat miettivät pienryhmissä asioita, joista pitivät erityisesti ja sellaisia asioita, jotka jäivät mietityttämään. Joidenkin oppilaiden voi olla vaikea kertoa kokemuksistaan ryhmässä, varsinkin jos oma kokemus ei vastaa ryhmän yleistä mielipidettä. Tällöin tukioppilaat pyytävät palautteen kirjallisena eli esimerkiksi siten, että oppilaat täydentävät seuraavat virkkeet omilla mielipiteillään: Pidin siitä, että…, Minusta oli vaikeaa…, Olisin toivonut enemmän…

Kerro osallistujille

  • Tukioppilaiden järjestämän toiminnan arviointi on tärkeää, jotta toimintaa voi kehittää. Välillä on hyvä pysähtyä miettimään myös pitkään noudatettuja perinteitä ja arvioida, miten hyvin ne toimivat tavoitteessaan.
  • Palautetta voi pyytää koko kouluyhteisöltä monin eri tavoin. Palautetta voi kerätä kirjallisesti palautelomakkeen avulla tai epävirallisemmin kyselemällä, millaisena koulun eri toimijat ovat kokeneet tukioppilaiden toiminnan.