404. Digitaalinen dialogi

400. Mediakasvatus

Tehtävä

Suunnitellaan projekti, jossa kerätään tietoa nuorten netinkäytöstä oppilailta sekä koulun aikuisilta ja kerrotaan kyselyn tuloksista.

Tila

Pienryhmätyöskentelyyn sopiva tila.

Tarvikkeet

Paperia ja kyniä muistiinpanoja varten.

Kesto

15-45 min.

MediakasvatusOsallisuus
5 - 9 luokatToinen aste

Jaa oppilaat sopivan kokoisiin ryhmiin. Pyydä ryhmiä ideoimaan, kuinka he hankkivat tietoa nuorten netinkäytöstä. Tietoa voi kerätä esimerkiksi videohaastattelulla tai kyselylomakkeella. Ohjeista ryhmiä pohtimaan, mitä tietoa he haluavat saada ja millaisen tiedon jakamisesta olisi hyötyä omassa koulussa.

Pyydä ryhmiä laatimaan kysymykset. Koulun aikuisilta voi kysyä esimerkiksi, millaisena nuorten netinkäyttö heille näyttäytyy, ja oppilailta, ovatko he kohdanneet verkossa epäkunnioittavaa käytöstä. Muistuta nuoria kiinnittämään huomiota haastattelun muotoon sekä siihen, millaisiin kysymyksiin haastateltavat eivät ehkä halua vastata omalla nimellään tai kasvotusten. Henkilökohtaisiin tai arkaluontoisiin kysymyksiin voi olla helpompi vastata anonyymisti kyselylomakkeella.

 

Seuraavaksi ryhmät ideoivat tapoja, joilla vastaukset kerrotaan koko koululle. Hyviä tapoja ovat esimerkiksi aamunavauksen tai tietovisan järjestäminen. Tietovisassa tietoa voi jakaa esimerkiksi seuraavalla tavalla:

Kuka sanoi nuorten netinkäytöstä tällä ja tällä tavalla:

a) 8.-luokkalainen,

b) koulun keittäjä,

c) rehtori?

Anna nuorille esimerkkejä ideoinnin avuksi, etenkin jos alkuun pääseminen tuntuu vaikealta. Lopuksi ryhmät esittelevät omat ideansa toisille. Siitä, millä keinoilla tietoa kerätään ja jaetaan koulussa, voidaan päättää äänestämällä.

Taustaa

Tukioppilaat digitaalisen dialogin käynnistäjinä

Dialogisuudella tarkoitetaan keskustelevaa kanssakäymistä, jossa osallistujat oppivat toisiltaan jakamalla omaa osaamistaan ja kuuntelemalla toinen toisiaan. Aito digitaalisuus edellyttää tasavertaisuutta ja osallistujien keskinäistä kunnioitusta. Tasavertainen keskustelu edesauttaa myös luomaan kouluun myönteistä ilmapiiriä, jossa nuoret voivat kertoa omista verkkokokemuksistaan.

Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa kannustetaan oppilaiden aitoon mukanaoloon kouluyhteisön kehittämiseksi. Dialogisuuden avulla sekä opettajat että oppilaat voivat oppia toisiltaan ja kuulla toistensa kokemuksia ja käsityksiä koulumaailmasta ja mediasta osana sitä. Oppilaiden aito mukanaolo koulun hyvinvointityössä ja myönteisen nettikulttuurin kehittämisessä mahdollistaa yhteisen oppimisen ja kehittymisen.

Opettajien ja muiden koulun aikuisten voi olla haastavaa pysyä mukana nopeasti muuttuvassa mediankäytössä, jolloin digitaaliset ympäristöt voivat jäädä heille vieraiksi. Jotta oppilaat ja opettajat voisivat yhdessä tukea ja edistää myönteistä netinkäyttöä, koulun aikuisilla on hyvä olla tietoa nuorten netinkäytöstä. Myönteisen nettikulttuurin edistämisen edellytyksenä on nuorten ja koulun henkilöstön välinen dialogi.

Kerro osallistujille

  • Dialogisuudella tarkoitetaan sanojen ja käsitysten avoimeksi tekemistä yhteisen vuoropuhelun avulla. Dialogi on avointa kuuntelevaa keskustelua.
  • Tukioppilaat toimivat koulun arjessa ”tuntosarvina” ja viestin välittäjinä koulun aikuisten ja oppilaiden välillä, joten heille on luontevaa toimia myös digitaalisen dialogin käynnistäjinä.

 

Lähteet: Kupias P. 2007. Kouluttajana kehittyminen.