514. Kummitunnin suunnittelu

500. Yhdenvertaisuus

Tehtävä

Tukioppilaat suunnittelevat ja pitävät kummitunnin nuoremmille oppilaille rasisminvastaisuudesta ja kunnioittavasta kohtaamisesta. Nuoremmat oppilaat saavat tietoa maahanmuutosta.

Tila

Luokkatila tai jokin muu mukava ympäristö, jossa on hyvä työskennellä tukioppilaiden suunnitteleman ohjelman mukaisesti.

Tarvikkeet

Tietovisa (liite 4), Mitä rasismi on? (Tehtäväkortti 502), Kunnioittava keskustelu (Tehtäväkortti 506).

Kesto

yli 45 min.

OhjaaminenYhdenvertaisuus
7 - 9 luokatToinen aste

Liitteet

Varaa suunnittelulle riittävästi aikaa. Tukioppilaiden on hyvä tietää etukäteen, millaiselle luokalle he tunnin pitävät. Hyvin valmistautuneena on helpompaa toimia. Tehtävänä on harjoitella leikkien ja harjoitusten ohjaamista. Hyvä kummitunti rakentuu kolmesta osuudesta, joita ovat ryhmäyttävä aloitus, asiapitoinen tehtävä sekä hyvän mielen lopetus. Asiapitoiseksi tehtäväksi voi valita yhden tai useamman tehtävän kummituntiin käyettävän ajan mukaan.

Ryhmäyttävä aloitus: Leikkipankista (www.leikkipankki.fi) valitaan matalan kynnyksen ryhmäytys- tai tutustumisharjoitus. Harjoitusta valitessa on huomioitava, että se ei vaadi liikaa itsensä esille tuomista ja sopii kaikille. On tärkeää, että jokaisella on turvallinen ja mukava olo. Vanhoista tutuista leikeistä löytyy myös vaihtoehtoja.

Asiapitoinen tehtävä:

Tietovisa. Tukioppilas voi kertoa, että aina maahanmuuttajista kuultavat tiedot eivät pidä paikkaansa vaan voivat olla huhupuheita. Huhupuheet taas voivat vaikuttaa maahanmuuttoa koskeviin asenteisiin ja mielipiteisiin. Tehtävän tarkoituksena on välittää oppilaille todenmukaista tietoa. Harjoitus on informatiivinen ja helposti toteutettava.

Mitä rasismi on? Tukioppilas voi kertoa, mitä rasismilla tarkoitetaan ja millaisia seurauksia rasismilla on. Harjoitus on nopeasti toteutettavissa ja toisaalta antaa paljon tietoa rasismista ja syrjinnästä ilmiönä.

Kunnioittava kohtaaminen. Tehtävän avulla voidaan havainnollistaa, miten luodaan myönteistä ilmapiiriä ja toimitaan hyväksyvästi ja kunnioittavasti toisia kohtaan.

Hyvän mielen lopetus: Valitaan tukioppilastoiminnan koulutuksista tuttu loppuharjoitus, jossa kerätään palautetta tai tehdään pieni lupaus. Tällainen harjoitus on esimerkiksi Toivepiiri. Harjoituksessa seistään ympyrässä ja pidetään toisia kädestä kiinni. Jokainen saa toivoa hiljaa mielessään jonkin hyvän asian jollekin toiselle, tuntemattomalle tai tuntemalleen henkilölle. Kevyt kädenpuristus on merkki, että vuoro siirtyy seuraavalle.

Kerro osallistujille

  • Rasismi, kuten kiusaaminen, pahenee, jos se saa hiljaista hyväksyntää.
  • Älä osoita tahtomattasi hyväksyntää olemalla hiljaa. Jos vastaan sanominen on vaikeaa, voit vaikka siirtyä rasismin kohteena olevan henkilön lähelle näyttääksesi tukesi.
  • Voit myös ikävän tilanteen jälkeen mennä juttelemaan syrjintää tai rasismia kokeneelle tai välittää hänelle rohkaisevan viestin.
  • Kerro opettajalle tai muille aikuisille huolestasi, sillä heillä on velvollisuus kitkeä epäasiallinen käytös ja tukea rasismia kohdannutta.
  • Ole myönteinen voima omassa luokassasi ja anna sen näkyä!

Muistuta tukioppilaita valmistautumaan kummitunnin ohjaamiseen näin:

  • Kokeilkaa itse etukäteen harjoituksia, joita aiotte pitää kummitunnilla.
  • Pohtikaa leikkiä tai harjoitusta valitessanne, mitä haluatte sillä sanoa oppilaille. Moniin harjoituksiin kuuluu purkukeskustelu, ja siihenkin kannattaa valmistautua.
  • Harjoitelkaa etukäteen ohjeiden antamista ja puhukaa kuuluvalla äänellä.
  • Valitkaa varaleikkejä. Voitte tarvita niitä, jos alkuperäinen suunnitelmanne ei toimikaan.
  • Olkaa ystävällisiä, kuunnelkaa oppilaita ja laittakaa heidät tutustumaan paremmin toisiinsa.

 

Taustaa

Kummiluokkatoiminnalla tarkoitetaan sitä, että tukioppilaista muodostetaan tiimejä, joille nimetään yksi kummiluokka uusista 7.-luokista. Tukioppilaita on hyvä olla 2–3 jokaista aloittavaa luokkaa kohden, ja he voivat sopia työnjaostaan yhdessä tukioppilasohjaajan kanssa. Kummeiksi nimetyt tukioppilaat toimivat 7.-luokkalaisten kanssa koko vuoden, ensimmäisistä ryhmäyttämisistä kevään loppuun. Tukioppilaat pitävät säännöllisin väliajoin tunteja erilaisista aiheista, ryhmäyttävät luokkaa ja auttavat rakentamaan hyvää yhteishenkeä ja ystävyyttä myös luokkien välillä. Yhtenäiskoulussa kummiluokaksi voi ottaa myös alakoulun luokan.

Tukioppilaita tarvitaan kummiluokassa erityisesti silloin, kun kouluun tulee uusia oppilaita. Joka kerta, kun uusi oppilas tulee ryhmään, ryhmän dynamiikka muuttuu. Ryhmäyttävien tehtävien avulla oppaat tutustuvat toisiinsa. Kun tehdään keskustelu- ja toiminnallisia tehtäviä vaihdellen pareja ja pienryhmiä, uusi oppilas saadaan paremmin mukaan porukkaan.

Tukioppilas tarvitsee taustatietoa, uskoa omaan asiaansa, vapaaehtoisuutta, esiintymisvalmiuksia ja aikuisten neuvoja nuorempien oppilaiden ohjaamiseen ja keskusteluiden vetämiseen. Kun tukioppilaat pitävät tunteja nuoremmille oppilaille, he tarvitsevat myös itse valmennusta ja vastauksia kysymyksiin, jotka saattavat nousta keskusteluissa. Kummitunnit ovat yksi tapa viedä koulussa eteenpäin rasisminvastaista viestiä ja tukioppilaille mahdollisuus vaikuttaa kunnioittavan ja hyväksyvän ilmapiirin syntymiseen. Tässä roolissa tukioppilailla on mahdollisuus korjata myös omia ennakkoluulojaan. Kummitunnin pitäminen on tärkeä oppimiskokemus. Opettamalla toisille, oppii myös itse.