411. Minä verkkoyhteisöissä

400. Mediakasvatus

Tehtävä

Pohditaan omia yhteisöjä verkossa ja sen ulkopuolella sekä yhteisöjen muodostumista ja sosiaalisten suhteiden solmimista.

Tila

-

Tarvikkeet

Verkkoyhteisökartta kopioituna kaikille osallistujille sekä kyniä.

Kesto

15-45 min.

MediakasvatusOsallisuus
5 - 9 luokatNuorisotyöToinen aste

Ladattavat materiaalit

Ohjeet

Pohtikaa aluksi yhdessä, mihin kaikkiin yhteisöihin kuulutte ja mitä yhteistä teillä on eri yhteisöjen muiden jäsenten kanssa. Esimerkiksi harrastusryhmiä yhdistävät samat taidot tai mielenkiinnon kohteet, ja kavereita sama koulu tai naapurusto. Seuraavaksi pohditaan verkkoyhteisöjä ja sitä, ketkä kuuluvat lähipiiriin verkossa ja keihin pidetään yhteyttä harvemmin. Jaa osallistujille verkkoyhteisökartat. Jokainen voi myös piirtää oman karttansa. Ohjeista oppilaita kirjoittamaan tai piirtämään toiseksi sisimpään ympyrään ihmiset, joihin he pitävät yhteyttä päivittäin netin kautta, esimerkiksi sosiaalisen median, erilaisten viestimien tai sähköpostin välityksellä (perhe, ystävät, sukulaiset, harrastusporukat). Uloimpaan renkaaseen laitetaan sellaiset henkilöt, joihin pidetään yhteyttä netin kautta, mutta harvemmin. Ohjeista osallistujia viimeistelemään verkkoyhteisökartta yhdistämällä itsensä viivoilla kartan henkilöihin. Pyydä heitä yhdistämään viivoilla myös toisiinsa yhteyttä pitävät henkilöt.

 

Taustaa 

Verkkoyhteisöt

Yhteisöllä tarkoitetaan ihmisiä, jotka ovat yhteydessä toisiinsa esimerkiksi naapuruston, koulun, taustan tai yhteisen mielenkiinnonkohteen myötä. Yhteisöillä on usein yhteiset pelisäännöt. Verkkoyhteisö eroaa reaalimaailman yhteisöistä siinä, että verkkoyhteisöissä yhteyttä pidetään tietotekniikan avulla. Verkkoyhteisöjä on muodostunut paljon esimerkiksi joidenkin virtuaalipelien ja sosiaalisen median jäsenten ympärille.

Nuoret ovat aktiivisia verkon käyttäjiä ja kuuluvat usein moniin eri verkkoyhteisöihin reaalimaailman yhteisöjen lisäksi. Internet on muokannut nuorisokulttuuria avaamalla mahdollisuuden uudenlaiselle osallistumiselle, keskustelulle ja tietojen vaihdolle. Verkkoyhteisöille on ominaista toisten jäsenten auttaminen, yhdessä tekeminen ja kanssakäyminen sekä omat jutut ja tarinat, jotka ovat yhteisön jäsenille merkityksellisiä.

Parhaimmillaan nuorten nettiyhteisöt lisäävät nuorten mahdollisuuksia solmia ja ylläpitää kaverisuhteita sekä saada muilta tukea. Toisaalta kuuluminen verkkoyhteisöihin on nuorille jonkinlainen välttämättömyys. Nuori voi jäädä kaveripiirin ulkopuolelle, jos ei kuulu muiden ikäistensä kanssa samoihin verkkoyhteisöihin. Verkon yhteisöllisyys voi tuntua nuoresta myös painostavalta ja ahdistavalta, jos yhteisöllisyyteen liittyy tarvetta olla jatkuvasti läsnä ja saatavilla netin maailmassa.

Nuorten kanssa on tärkeää käydä keskustelua verkkoyhteisöistä ja niiden monimuotoisuudesta. Netin yhteisöllisyys tarjoaa paljon hyvää, mutta sillä on myös kielteisiä puolia. Netistä löytyy muun muassa yhteisöjä, jotka tarjoavat positiivisen vertaistuen sijaan haitallista tukea. On tärkeää ohjata nuoria vastuulliseen ja kriittiseen käyttäytymiseen verkossa sekä kehitystä tukevien yhteisöjen ja vertaistuen pariin.

Kerro osallistujille

  • Verkkoyhteisöjä ovat muun muassa erilaiset sosiaalisen median palvelut, peliyhteisöt, faniyhteisöt ja samoista aihepiireistä kiinnostuneita yhdistävät keskustelupalstat.
  • Nuorten motiivit toimia ja olla osana jotakin verkkoyhteisöä ovat usein sosiaalisia – verkossa tutustutaan uusiin ihmisiin, pidetään yllä sosiaalisia suhteita ja saadaan yhteisiä kokemuksia