402. Mitä tuli tehtyä?

400. Mediakasvatus

Tehtävä

Keskustellaan nettikiusaamiseen liittyvistä asioista ja pohditaan, miten kiusaamista voisi ennaltaehkäistä. Keskustelun herättäjänä toimii video, jossa oppilaat kertovat aikuisille nettikiusaamistilanteista.

Tila

Luokkatila, joka mahdollistaa videon katsomisen.

Tarvikkeet

Mitä tuli tehtyä -video

Kesto

15-45 min.

KiusaaminenKohtaaminen
5 - 9 luokatNuorisotyöToinen aste

Katsokaa yhdessä oppilaiden kanssa Mitä tuli tehtyä? – Kunnioittavan kohtaamisen haasteet -video. Voitte katsoa videon yhtenä kokonaisuutena tai vaihtoehtoisesti neljässä osassa:

1. Loukkaatko klikkaamalla?

2. Kenen joukoissa seisot?

3. Satutatko sanoilla?

4. Kostatko kuvilla?

Videosta voi keskustella tukikysymysten avulla joko katsottuanne koko videon tai erikseen jokaisen osion jälkeen. Voit myös halutessasi käyttää vain yhtä tai muutamaa videon osioista.

On tärkeä muistaa, ettei kysymyksiin ole yhtä oikeaa vastausta. Tue oppilaita tuomaan esiin omia näkemyksiään sekä perustelemaan vastauksiaan. Rohkaise oppilaita miettimään, mitä tukioppilaat voisivat tehdä ehkäistäkseen kiusaamista. Pohtikaa lopuksi yhdessä tukioppilaiden merkitystä kunnioittavan ja myönteisen nettikäyttäytymisen rakentamisessa ja tukemisessa koulussanne.

 

Keskustelukysymyksiä:

  • Oletko itse törmännyt nettikiusaamiseen tai kuullut vastaavista tilanteista omassa koulussasi?
  • Millä keinoin tällaisia tilanteita voisi ennaltaehkäistä?
  • Millaista ennaltaehkäisevää työtä tukioppilaat voisivat tehdä?
  • Miten tukioppilaat voivat reagoida kun tällaisissa tilanteissa?
  • Mitä tukioppilaat voivat tehdä ehkäistäkseen nettikiusaamista?

Taustaa

Kohti kunnioittavaa nettikäyttäytymistä

Netti voi tuntua paikalta, jossa voi tehdä ja sanoa mitä vain. Sananvapauslaki tarkoittaa, että jokaisella on oikeus julkaista ajatuksiaan ja mielipiteitään. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ihmisen syntyperää, kulttuuria tai uskontoa pilkkaavia tai muuten häntä loukkaavia mielipiteitä saisi vapaasti esittää. Nettikiusaaminen on tarkoituksellista ja toistuvaa harmin aiheuttamista toiselle netin, kännykän tai muiden elektronisten laitteiden avulla. Nettikiusaamisella viitataan tapahtumiin, joissa teknologiaa käytetään pilkkaamiseen, nöyryyttämiseen ja uhkailuun. Netissä tapahtuva ahdistelu on kiusaamiseen liittyvä ilmiö, jolla tarkoitetaan esimerkiksi seksuaalista häirintää ja ahdistelua. Nettikiusaamiseen toinen läheisesti liittyvä ilmiö on netissä tapahtuva julmuus. Se on tahallista tai tahatonta toisen loukkaamista ja mielipahan aiheuttamista.

Nettitilanteissa on harvoin läsnä aikuisia. Tämä saattaa yllyttää kiusaajaa ja saada hänet luulemaan, että ilkeyksiä voi laukoa rauhassa ilman, että kukaan puuttuu asiaan. On myös todettu, etteivät oppilaat kerro nettikokemuksistaan aikuisille, koska eivät usko aikuisilla olevan kykyä ymmärtää heitä tai keinoja puuttua nettikiusaamiseen. Tukioppilaat voivat toimia tärkeänä linkkinä koulun oppilaiden ja aikuisten välillä välittäen kokemuksia sekä auttaen aikuisia ja nuoria ymmärtämään toisiaan ja luottamaan toisiinsa. Oppilaiden on myös tärkeää ymmärtää oman toimintansa merkitys myönteisen nettikulttuurin edistämisessä. Klikkauksilla, kommentoinnilla ja tykkäämisellä voi olla ennakoimattomia vaikutuksia, joiden pohtiminen edistää vastuullista nettikäyttäytymistä.

Kerro osallistujille 

  • Nettikiusaaminen on loukkaamista ja syrjimistä, joka tapahtuu sähköisissä ympäristöissä, kuten pikaviestimissä, yhteisöpalveluissa tai keskustelupalstoilla.
  • Netti on yksi merkittävä koulukiusaamisen ympäristö. Nettikiusaaminen monella tapaa yhteydessä muuhun koulukiusaamiseen ja vaikuttaa hyvinvointiin koulussa.
  • Nettikiusaamisesta voi olla vaikea kertoa muille. Tukioppilaat voivat rohkaista nuorempia oppilaita jakamaan kokemuksiaan ja puuttumaan kiusaamiseen rohkeasti.

 

Lähteet: Smith P.K. & Steffgen G. (toim.) (2013): Cyberbullying trough the new media. TJ International Ltd. Lundvall A. & Spišák S. (2012): Viisaasti verkossa. Opas tukioppilastoimintaan. MLL.