Nettikiusaaminen

Netissä tapahtuvalla loukkaavalla kohtelulla ja kiusaamisella tarkoitetaan pahan mielen aiheuttamista, kuten pilkkaamista, nöyryyttämistä, toisen tietojen levittämistä ja uhkailua puhelimen, tietokoneen, tabletin tai muiden digitaalisten laitteiden avulla.

Loukkaavaa kohtelua, kiusaamista ja häirintää voi tapahtua muun muassa:

 • sosiaalisessa mediassa
 • pikaviestipalveluissa
 • yhteisöpalveluissa
 • chateissa
 • pelisivustoilla
 • tekstiviesteissä

Nettikiusaamista on myös se, jos toiselle aiheutuu mielipahaa verkossa tahattomasti tai vahingossa. Koska nettikiusaaminen vaikuttaa lapseen ja sillä voi olla vahingollisia seuraamuksia, siihen on aina puututtava välittömästi.

Millaista nettikiusaaminen on?

Tavallisimpia kiusaamisen muotoja netissä ovat esimerkiksi:

 • juoruilu, huhujen levittäminen, mustamaalaus
 • töykeät ja ilkeät kommentit, halveksunta
 • vaaninta, uhkailu ja ärsyttäminen
 • noloksi tekeminen ja nöyryyttäminen
 • epämiellyttävät vihjailevat ja seksuaaliset viestit
 • kiristäminen
 • valeprofiilien tekeminen
 • ahdistelu ja häirintä
 • pilkallinen matkiminen ja jäljittely
 • fleimaus eli sanasodan aiheuttaminen tahallisesti
 • asiattomien sisältöjen lähettäminen toiselle
 • yksityisen tiedon jakaminen tai toisen huijaaminen oman yksityisen tiedon jakamiseen
 • ryhmästä eristäminen ja poissulkeminen tai ryhmään lisääminen luvatta

Miten nettikiusaaminen eroaa muusta kiusaamisesta?

Nettikiusaamiseen sisältyy piirteitä, jotka erottavat sen muusta kiusaamisesta. Näitä ovat esimerkiksi:

 • helppous, kaikilla on omat laitteet
 • rajaton pääsy nettiin
 • nopeus
 • nimettömyys eli anonyymisyys
 • kasvottomuus
 • ajan ja paikan rajattomuus
 • suuri yleisö

Klikkaamisen helppous ja digimaailman nopeus vaikuttavat siihen, että netissä tapahtuu herkemmin ylilyöntejä.

Nettikiusaaminen on usein osa muuta kiusaamista. Jos esimerkiksi lasten tai nuorten välillä on riitaa, riidat näkyvät myös helposti heidän käyttämissään sosiaalisissa medioissa. Yhteenottoja, väärinymmärryksiä ja ilkeilyä tapahtuu, kun omien mielipiteiden ja tunteiden ilmaisua vielä harjoitellaan. Vastoinkäymisiltä harvoin vältytään digitaalisissa ympäristöissä, kun harjoitellaan tunne-, vuorovaikutus- ja mediataitoja.

Digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvaan loukkaavaan kohteluun ja kiusaamiseen tulee suhtautua vakavasti. Sosiaalisissa medioissa tai peliympäristöissä tapahtuvat asiat ovat lapsille yhtä merkityksellisiä kuin kasvokkain tapahtuvat asiat. Lapselle kiusatuksi tulemisen kokemus on tosi, tapahtui se digitaalisissa ympäristöissä tai ei.

Miten nettikiusaamiseen puututaan?

Jos mietit, kiusataanko lastasi sosiaalisissa medioissa tai peliympäristöissä, pyri selvittämään onko kiusaaminen tarkoituksellista ja toistuvaa vai aiheuttavatko yksittäiset sanomiset ja tekemiset mielipahaa. Puutu tilanteeseen välittömästi, sillä netissä asiat leviävät ja kärjistyvät helposti. Ota lapsen kokemus vakavasti ja lohduta häntä. Kerro, että olet lapsen tukena.

Yksittäisen tapauksen kohdalla:

Keskustele lapsen kanssa siitä, kuinka tärkeää on huomioida toiset netissä ja kerro, miten hän voi suojautua loukkaavalta käytökseltä.

 • Kerro lapselle miten sosiaalisissa medioissa huolehditaan omasta yksityisyydestä. Tutustu ensin itse lapsen käyttämiin palveluihin ja siihen, millaiset mahdollisuudet käyttäjällä on vaikuttaa yksityisyysasetuksiin. Useimmissa palveluissa voi rajoittaa esimerkiksi kuvien ja viestien näkymistä tietylle kohdejoukolle.
 • Kerro mahdollisuuksista ilmiantaa kiusaaja sekä raportoida loukkaava tai häiritsevä teko. Useimmissa palveluissa voi ilmoittaa loukkaavasta kuvasta tai epäasiallisesta viestistä suoraan ylläpidolle.
 • Rohkaise lasta miettimään yhdessä kanssasi, mitä hän voi tehdä kiusaamisen ehkäisemiseksi.
 • Vahvista lapsen myönteistä näkemystä itsestään.

Toistuvan kiusaamisen kohdalla:

 • Selvitä kuka kiusaaja on tai keitä kiusaajat ovat.
 • Talleta todisteet kiusaamisesta. Nettikiusaamisesta jää niin sanotut sähköiset jäljet, joiden avulla kiusaaja voidaan selvittää. Talleta tiedot esimerkiksi kuvakaappauksella (screenshot/Print Scrn).
 • Ryhdy toimimaan tilanteen korjaamiseksi mahdollisimman pian.
 • Ilmoita kiusaamisesta sen sosiaalisen median, pelin tai yhteisöpalvelun ylläpidolle, jossa kiusaamista esiintyy. Ylläpito näkee vain ilmiantajan ja ilmiannon tiedot. Useimmissa palveluissa on jonkinlainen raportointiominaisuus, jonka avulla sopimattomasta käyttäytymisestä voidaan ilmoittaa. Tavallisesti palveluiden käyttösäännöissä kielletään kaikenlainen kiusaaminen. Kiusaamisesta ylläpidolle kertominen aiheuttaa yleensä aina jonkinlaisia toimenpiteitä kiusaajalle.
 • Kiusaamistilanteet liittyvät usein yleisesti lasten sosiaalisiin suhteisiin, ja kiusaamista ilmenee netin lisäksi myös koulussa tai muualla, jossa lapset kokoontuvat. Selvitä, missä ja millaista kiusaamista lapsesi kohtaa ja ota yhteyttä henkilöihin, joiden kanssa voitte yhdessä ryhtyä toimimaan asian ratkaisemiseksi. Kerro opettajalle, koulun kuraattorille tai terveydenhoitajalle asiasta ja miettikää yhdessä lapsen näkemykset huomioiden, mitä asian selvittämiseksi voi tehdä.

Miten tuet lapsen turvallista netinkäyttöä?

Huolehdi, että lapsi ja nuori osaa suojata yksityisyytensä netissä

Sosiaalinen media perustuu tiedon jakamiselle. On siis oltava tarkka, mitä netissä jakaa ja kenelle. Lasten voi olla vaikeaa arvioida, mikä tieto itsestä voidaan huoletta kertoa ja millaiset asiat kannattaa jättää kertomatta.

Havainnollistavat esimerkit kuvastavat hyvin yksityisen ja julkisen tiedon eroa. Kerro lapselle, että tieto, jota he eivät esimerkiksi kertoisi kadulla vieraalle tai kuva, jota he eivät toivoisi koulun seinälle, on syytä jättää julkaisematta netissä.

Yksityistä tietoa ovat muun muassa koko nimi, kotiosoite, asuinpaikka ja salasanat.

Kasvata lapsesta kriittinen mediankäyttäjä

Netti on arvokas väline uuden tiedon saamiseen, mutta tiedon luotettavuutta on osattava arvioida kriittisesti. Muistuta lasta, että kaikki netissä oleva tieto on jonkun sinne laittamaa ja siksi uutta tietoa etsiessä kannattaa tutustua ainakin muutamiin eri lähteisiin. Kaikki ei ole siltä miltä näyttää ja toisaalta toiset netinkäyttäjätkin voivat esittää muita kuin he oikeasti ovatkaan.

Opeta lapselle, että samoin kuin kaikki netissä oleva tieto voi olla epäluotettavaa, netissä voi toimia epärehellisiä tai vilpillisiä ihmisiä.

Rohkaise lasta kertomaan hyvistä ja huonoista kokemuksista

Kun lapsi tottuu jakamaan digikokemuksiaan, hänen on helpompi kertoa myös netissä sattuneista ikävistä asioista. Jos lapsi kertoo loukkaavasta kohtelusta, kiusaamisesta,  häirinnästä tai muusta epäilyä herättävästä asiasta, kiitä lasta ja kerro hänelle, että hän toimi oikein asiasta kertomisessa.

Keskustele lapsen kanssa siitä, mikä oli sopimatonta käyttäytymistä ja miksi sekä miltä se hänestä tuntui. Kerro lapselle eri toimintavaihtoehdoista, kuten sosiaalisen median turvaominaisuuksista, kiusaamisviestien tallentamisesta ja omien yksityistietojen suojaamisesta.

Pyri ylläpitämään luottamuksellista suhdetta lapseen, jotta hän tietää, että voi tarvittaessa tukeutua sinuun.

Kannusta lasta kunnioittamaan toisia netissä

Keskustele lapsen kanssa siitä, mikä on toista kunnioittavaa ja ystävällistä toimintaa netissä ja digitaalisissa ympäristöissä. Kun lapset oppivat kunnioittamista, he ymmärtävät paremmin myös kiusaamista.

Kunnioittava toiminta on:

 • kohteliasta käyttäytymistä ja toisten arvostamista
 • toisten näkemysten kuulemista ja mielipiteiden huomioimista
 • toisten tunteiden tunnistamista
 • toisten yksityisen tiedon kunnioittamista
 • toisten auttamista ja puolustamista

Aiheeseen liittyvät