407. Netiketti

400. Mediakasvatus

Tehtävä

Luodaan pelisäännöt hyvälle verkkokäyttäytymiselle.

Tila

Luokkatila, joka mahdollistaa pienryhmätyöskentelyn.

Tarvikkeet

Kartonkia ja kyniä pelisääntöjen ylöskirjaamiseen.

Kesto

15-45 min.

KohtaaminenMediakasvatusOsallisuus
Nuorisotyö

Pohtikaa ensin yhdessä, millaista on toista kunnioittava käyttäytyminen. Kirjatkaa joitakin asioita ylös ja miettikää, pätevätkö samat asiat myös verkkokäyttäytymiseen. Käykää läpi osallistujien kokemuksia kunnioittavasta ja epäkunnioittavasta käytöksestä netissä.

Pelisäännöt hyvälle verkkokäyttäytymiselle luodaan osallistujien tekemien mainosten pohjalta. Jaa oppilaat sopivan kokoisiin, noin viiden hengen ryhmiin. Ohjeista ryhmiä miettimään jotakin hyvään verkkokäyttäytymiseen liittyvää tärkeää tekijää ja suunnittelemaan mainos sen mainostamiseksi muulle ryhmälle. Ohjeista, että pääidean tulee tulla selkeästi ilmi mainoksesta. Mainoksessa voi olla näyttelijöiden lisäksi kertoja, ja siinä voidaan käyttää iskulauseita tai vaikka laulua. Voitte kuvata mainokset osallistujien suostumuksella joko omaan käyttöön tai muille näytettäväksi.

Kirjatkaa katselukierroksella mainostettavat asiat ylös seinälle laitettavalle kartongille. Kun kaikki ryhmät ovat esittäneet mainoksensa, käykää läpi ilmi tulleet pelisäännöt. Voitte miettiä yhdessä lisää pelisääntöjä lisättäväksi kartongille.

Taustaa

Nuoret ovat aktiivisia nettikansalaisia

Monet nuoret käyttävät aktiivisesti netin tarjoamia yhteisöpalveluita ja sosiaalista mediaa. Netti on heille luonnollinen tapa kommunikoida ja olla yhteydessä muihin. Tutkimuksissa on todettu, etteivät nuoret tee eroa verkkoympäristöjen ja muiden ympäristöjen välille, vaan media sulautuu sosiaalisiin suhteisiin ja nuorten väliseen vuorovaikutukseen. Nuoret käyvät keskustelua molemmissa ympäristöissä sujuvasti ja usein samanaikaisesti.

Yksi koulun keskeisistä kasvatustavoitteista on tukea lasten ja nuorten kehitystä eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen. Nuoret eivät itse näe elämäänsä ja toimintaansa reaalimaailmassa ja verkkoympäristöissä erillisinä, joten myös kasvatustavoitteiden tulisi koskea näitä molempia ympäristöjä. Media on nuorille reaalimaailman ohella luonnollinen ympäristö osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa.

Asiallinen ja muita kunnioittava käytös on tärkeää niin verkko- kuin reaalimaailman ympäristöissä. Sosiaalisen median ja muiden yhteisöpalveluiden aktiivinen käyttäminen opettaa, miten näissä ympäristöissä konkreettisesti toimitaan, mutta toisten kunnioittavaa kohtaamista on hyvä harjoitella myös mediaympäristöissä. Eettiseksi ja vastuulliseksi yhteiskunnan jäseneksi kasvamisen tukemisen lisäksi koulun on tärkeää tukea oppilaita kasvamaan vastuullisiksi ja muut huomioiviksi nettikansalaisiksi.
Tukioppilaat voivat olla mukana tekemässä nuorten mediakulttuuria ja nettikansalaisuutta näkyväksi koulussa, jotta myös nämä elämän osa-alueet osattaisiin ottaa koulussa huomioon.

Kerro osallistujille

  • Nettikansalaisella viitataan henkilöön, joka osallistuu aktiivisesti netin yhteisöihin.
  • Nuorten elämässä media sulautuu jouhevasti yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja toimimiseen sekä sosiaalisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen.
  • Asiallinen ja huomaavainen käytös netissä on vähintäänkin yhtä tärkeää kuin asiallinen käytös kasvotusten käytävässä vuorovaikutuksessa.