315. Tukioppilaiden toiminnan suunnittelua

300. Kiusaamisen ehkäiseminen

Tehtävä

Ideoidaan tukioppilaiden toimintaa kiusaamisen ehkäisemiseksi osallistavia ideointimenetelmiä käyttäen.

Tila

Pienryhmätyöskentelyn sekä yhteisen työskentelyn mahdollistava tila.

Tarvikkeet

Paperia ja kyniä.

Kesto

yli 45 min.

KiusaaminenOsallisuusYhteishenki
7 - 9 luokatToinen aste

Liitteet

Esittele osallistujille erilaisia osallistavia ideointimenetelmiä (liite), joista valitaan yhdessä 2─3 kokeiltaviksi. Kirjoita fläpille keskeiset kysymykset, johon menetelmillä haetaan uusia ideoita:

  • Miten tukioppilaat voivat pienin teoin luoda kiusaamisen vastaisia normeja kouluun?
  • Millaista hyvää yhteishenkeä edistävää toimintaa tukioppilaat voivat järjestää koulussa?

Aloittakaa sitten ideointi valittuja menetelmiä käyttäen. Tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman paljon ideoita, joista sitten yhteisesti karsitaan toteuttamiskelpoiset jatkokehittelyä varten. Käykää Ideoiden karsintavaiheessa keskustelua etenkin siitä, millä tavalla idea toimii kiusaamisen vastaisessa työssä, kuinka toteuttamiskelpoinen se on, riittävätkö resurssit idean toteuttamiseen ja voiko idealla mahdollisesti olla jotain riskitekijöitä. Kun ideoista on valittu sopivimmat, tehkää yhdessä suunnitelma niiden toteuttamisesta. Uusista ideoista voi rakentaa uuden suunnitelman tukioppilaiden kiusaamisen vastaiseen työhön, tai niillä voidaan täydentää olemassa olevaa tukioppilastoiminnan vuosisuunnitelmaa.

Huom. Harjoituksessa etsitään ideoita tukioppilaiden kiusaamisen vastaiseen työhön. Tukioppilaiden toiminnan tavoitteena on useimmiten hyvän yhteishengen lisääminen ja ilon tuominen kouluyhteisöön. Tukioppilaiden motivaation ja toiminnan arvostuksen kannalta on tärkeää tehdä näkyväksi tavoite kiusaamista ehkäisevästä toiminnasta. Ideoinnissa on tärkeää huomioida mahdollisimman laajasti kiusaamisen ehkäisemisen näkökulma kaikessa toiminnassa: teemapäivissä, koulun yhteisissä tapahtumissa, kummituntien järjestämisessä, välituntitoiminnassa, aamunavauksissa, vanhempainilloissa jne. Myös netissä tapahtuva kiusaaminen ja tukioppilaiden toiminta verkossa on tärkeää pitää ideoinnissa mukana.

 

Taustaa

Nuoret kiusaamisen vastaista toimintaa suunnittelemassa

Tukioppilaat ovat yleensä hyvin motivoituneita toimimaa kiusaamisen ehkäisemiseksi. Heidän kanssaan on tärkeää keskustella tukioppilaan roolista kiusaamisen vastaisessa työssä. On myös tärkeä tehdä näkyväksi heidän toimintansa positiivisen hengen ja kiusaamisen vastaisten normien luomisessa kouluun. Tukioppilastoiminnan arviointitutkimuksen niissä kouluissa, joissa 8.-luokkalaiset kokivat, että tukioppilaille on helppo mennä juttelemaan, tukioppilastoiminnan koettiin myös vähentävän kiusaamista paremmin. Tukioppilaita tulee siis kannustaa järjestämään toimintaa, joka tekee heidän läsnäolonsa koulussa näkyväksi.

Tutkimusten mukaan kiusattua nuorta auttavat ensisijaisesti tukea ja rohkaisua tarjoavat kiusaamisen puuttumisen tavat. Erityisesti vertaisten tarjoama tuki koetaan hyödylliseksi. Tuki voi olla esimerkiksi sitä, että joku tulee juttelemaan, kuuntelee tai viettää aikaa koulussa yhdessä. Vaikka laajan kiusaamisen vastaisen viikon järjestäminen voisi tukioppilaista kuulostaa idealta, jossa he vihdoin tekevät kunnollista kiusaamisen vastaista työtä, on hyvä muistuttaa pienten tekojen merkityksestä. Tukioppilaiden järjestämän toiminnan arvo on nimenomaan siinä, että siinä on mahdollisuus oppilaiden välisen positiivisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Tukioppilaita tuleekin haastaa pohtimaan, miten toiminnasta saataisiin sellaista, että kaikki voisivat osallistua ja tuntea kuuluvansa porukkaan. Vastuun saaminen ja vaikuttamismahdollisuus kasvattavat tukioppilaiden sitoutumista ja he kokevat asiat enemmän omikseen. Ohjaajan tehtävänä on huolehtia siitä, että tukioppilaiden ideoiden toteuttaminen on mahdollista.

Lähteet:

Davis S. & Nixon Charisse L. 2014. Youth Voice Project. Students Insight into Bullying and peer mistreatment.
Research Press Publishers.
Peura J. 2012. Tukioppilastoiminnan arviointi. Mannerheimin Lastensuojeluliitto.