Siirry sisältöön

Kiusaaminen – mitä koulussa voidaan tehdä?

Koulu on luonnollisesti avainasemassa koulukiusaamisen ehkäisyssä. Perusopetuslaki (628/1998, 29. §) säätää opetukseen osallistuvalle oikeuden turvalliseen opiskeluympäristöön. Turvallisuudella tarkoitetaan niin fyysistä kuin henkistä turvallisuutta – sitä, ettei koulussa tarvitse pelätä. Lisäksi laki velvoittaa kouluja laatimaan suunnitelman kiusaamisen ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi.

Koulukiusaamista ehkäistään luomalla selkeät toimintamallit kiusaamisen ehkäisyyn ja tilanteisiin puuttumiseen. Koulussa voidaan saada aikaan ”ketään ei kiusata koskaan” -henki, jos koko koulun henkilökunta sitoutuu asiaan. Yhteisesti on päätettävä, ettei kiusaamista hyväksytä, sovittava siitä aiheutuvat seuraukset ja pidettävä niistä kiinni. Koulun aikuiset vastaavat ensisijassa kiusaamisen vastaisesta asenteesta koulussa. He keskustelevat oppilaiden kanssa kiusaamisesta, sopivat yhteiset pelisäännöt kiusaamistilanteita varten ja puuttuvat jokaiseen kiusaamistapaukseen. Myös oppilaita pitää kannustaa pitämään huolta toisistaan.

Koulun viralliset säännöt ovat yleensä jollain tavalla esillä ja niitä käsitellään usein lukuvuoden alussa. Kiusaaminen on useimmiten koulujen säännöissä kielletty, ja oppilaat tietävät sen. Virallisten normien lisäksi käyttäytymiseemme vaikuttavat kuitenkin aina ryhmän kirjoittamattomat säännöt eli niin sanotut epäviralliset normit. Yhteisössä vallitseviin epävirallisiin normeihin liittyy aina sosiaalinen paine, jopa pelko, joka ohjaa ryhmän jäsenten käyttäytymistä. Pelko syntyy siitä, että yhteisö rankaisee normien noudattamatta jättämisestä. Jos luokan epäviralliset normit sallivat ja ehkä kannustavatkin kiusaamiseen, kukaan ei uskalla asettua puolustamaan kiusattua tai vastustamaan kiusaamista, vaikka kokisi sen oikeaksi. Pelko kiusatuksi joutumisesta voi olla liian voimakas. Myös kiusaamisen ilmiantaminen koulun henkilökunnalle on usein oppilaiden epävirallisten normien mukaan kiellettyä.

Opettajat voivat vaikuttaa kiusaamistilanteissa kouluyhteisön tai luokan epävirallisiin normeihin. Kun opettaja puuttuu kiusaamistapauksiin ja noudattaa johdonmukaisesti koulun yhteistä toimintamallia, hän vahvistaa sekä koulun virallisia että epävirallisia kiusaamisen vastaisia normeja. Tavoitteena on saada aikaan sellaiset viralliset ja epäviralliset normit, jotka estävät kiusaajaa saamasta ryhmän arvostusta. Epävirallisiin normeihin voidaan vaikuttaa kaikkien ryhmän jäsenten kautta.

Koulussa tapahtuu vuosittain lukuvuosien alussa muutoksia, kun uudet oppilaat tulevat kouluun. Tämä vaikuttaa kaikkiin – osa oppilaista ja opettajista joutuu opettelemaan uuden koulun pelisääntöjä uusien oppilaiden kanssa. On tärkeää miettiä etukäteen, miten koulussa otetaan vastaan uudet jäsenet ja miten uuden koulun kulttuuriin ja pelisääntöihin tutustutaan yhdessä.

 • Koulussa pitää olla selkeät toimintamallit kiusaamisen ehkäisyyn ja kiusaamistilanteisiin
 • Kiusaamista pitää käsitellä koulussa. Siitä pitää puhua suoraan, ei kierrellen.
 • Opettajien pitää luoda yhteiset pelisäännöt oppilaiden kanssa.
 • Koko koulun henkilökunnan on sitouduttava kiusaamisen vastaiseen työhön.
 • Pelkkä hyvän hengen ja ilmapiirin luominen ei riitä.
 • Koulun velvollisuus on puuttua kiusaamiseen.
 • Jokaiseen kiusaamistapaukseen pitää puuttua nopeasti ja tosissaan.
 • Kiusaamiseen puuttuminen on aina aikuisen asia.
 • Koulun on otettava asia puheeksi myös vanhempien kanssa esimerkiksi vanhempainilloissa.
 • Tilanteita pitää seurata jatkuvasti, sillä kiusaaminen alkaa helposti uudelleen.
 • Tukioppilaat voivat havainnoida kiusaamista ja ilmoittaa siitä opettajille.
 • Oppilaat pitäisi saada kertomaan kiusaamisesta. Se onnistuu esimerkiksi sellaisen postilaatikon avulla, johon kuka tahansa saa tehdä ilmoituksen kiusaamistapauksesta.
 • Oppilashuoltoryhmä voi tutkia laatikon sisältöä ja ryhtyä nopeasti toimeen.
 • Välituntivalvontaa tulisi lisätä ja tarkentaa. Koulun alueella pitäisi olla tarpeeksi valvovia silmiä, jotka katsovat oikeaan suuntaan eivätkä käännä selkää kiusaamiselle.
 • Kiusatulle pitäisi järjestää luottohenkilö, jolle hän voi puhua asioistaan ja saada tarvittaessa apua.
 • Tiedon kiusaamisesta rikoksena pitäisi olla esillä ja saatavilla koulun julkisissa tiloissa.
 • Vanhemmat tai vanhempainyhdistykset voivat olla aktiivisia kiusaamisen vastaisessa työssä. He voivat osallistua koulun kiusaamisen vastaisen kampanjan suunnitteluun ja toteuttamiseen tai kiusaamisen vastaisen toimintamallin kehittämiseen sekä tehdä läheistä yhteistyötä opettajien kanssa.

Aiheeseen liittyvät

MLL:n tukioppilastoiminta rakentaa kouluyhteisöä

Tukea vanhemmalle

Takaisin ylös